Стандартни оперативни процедури за ЧУЖДЕНЦИ

МЯРКА 3.1.

ДЪЛГОСРОЧНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И ОВЛАСТЯВАНЕ

  • Търсещи закрила

Чужденците, търсещи закрила, по време на производството за предоставяне на международна закрила по Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) имат право на социално подпомагане по реда и в размера, определени за българските граждани, на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани. Те може да бъдат насочвани към всички институции и организации, достъпни за българските граждани.
Чужденците имат право на достъп до пазара на труда, ако производството не приключи до три месеца от подаването на молбата за статут поради независещи от тях причини. Разрешението се получава по общия ред от Агенция по заетостта към МТСП.

  • Получили закрила

След като получи закрила (убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут или временна закрила), чужденецът има право на труд и професионално обучение, на подходящо настаняване, на социално подпомагане, на медицинска помощ. Това се регламентира от „Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила“. Съгласно нея ДАБ подпомага връзката на чужденците с местната власт. Чужденците могат да сключат споразумения за интеграция с местните власти. По време на производството за закрила ДАБ съставя интеграционен профил на чужденеца. На кмета на приемащата община се предоставя предварителна информация относно възрастта, пола, семейното положение, гражданството, нивото на образование, наличието на професионален опит и професионална квалификация на чужденеца, пожелал да сключи споразумение за интеграция. Сред настанените в регистрационно приемателните центрове на ДАБ се провежда информационни кампании за общините. ДАБ оказва съдействие за транспортирането на чужденеца и на членовете на неговото семейство до съответната община.
Чужденците с предоставен статут на бежанци или хуманитарен статут имат право на финансова помощ за настаняване в жилище за срок до 6 месеца от влизане в сила на решението за предоставяне на статут.