Правна информация

Правна помощ

Правната помощ е изключително важна за жертвите на трафик на хора. Наличието на адвокат на възможно най-ранния етап гарантира, че жертвите ще бъдат подкрепени, а правата им – ефективно защитени.

Жертвите ще могат да направят информиран избор за участието си в наказателното производство. Ще знаят, че евентуалното им участие в престъпни дейности, докато са били в ситуация на трафик, е ненаказуемо; ще могат да бъдат конституирани като пострадало лице (а не само като свидетели) в наказателното производство с всички произтичащи от това права, включително на защита, докато трае процесът; ще могат да се конституират като граждански ищец и да търсят обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.

Жертвите на трафик се насърчават да потърсят правна помощ на възможно най-ранния етап. Безплатна правна помощ се предоставя от Националното бюро за правна помощ – държавна структура към Министерството на правосъдието. Жертвите на трафик могат да получат безплатни правни консултации, помощ за подготовка на документи за съда и процесуално представителство. Съществуват и други организации, най-често неправителствени, които предоставят безплатна правна помощ, включително адвокат, на жертви на трафик на хора в рамките на различни проектни дейности.