Национален механизъм

Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

Дете по смисъла на Закона за закрила на детето е всяко физическо лице до навършването на 18 години. Всички стандартни оперативни процедури на Националния механизъм за насочване се прилагат с еднаква сила и за децата, които не са български граждани.