Каталог на организациите, ангажирани с подкрепата на жертвите на трафик

Държавни институции

Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и Администрация на НКБТХ (АНКБТХ)

Адрес: София 1797, бул. Г. М. Димитров 52А, ет.1, ст. 107

Тел.: 02 807 80 50

Факс: 02 807 80 59

Ел. поща: office@antitraffic.government.bg

Интернет: www.antitraffic.government.bg

Интернет страници и социални мрежи: www.antitraffic.government.bg
www.antitraffic.bg
https://www.facebook.com/NCCTHB/
https://www.youtube.com
https://twitter.com/Antitraffic_bg?lang=bg
https://www.instagram.com

В качеството си на национален координационен орган посредством своята администрация НКБТХ:

 • разработва годишна Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите;
 • проследява прилагането на мерките от Националния координационен механизъм;
 • организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на закона;
 • определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора;
 • организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора
 • приема сигнали за жертви на трафик на хора/li>
 • организира приюти за временно настаняване и центрове за защита и подкрепа на жертвите;
 • ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с трафика на хора;
 • обобщава и анализира данните, изпратени от участниците в НМН по случаите на трафик на хора.

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) е националното координиращо звено към Министерския съвет и организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите. Създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора и организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи. Комисията координира „Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик“ и ръководи специализираните услуги за жертви на трафик (7 в страната):

 • в гр. София – Приют за временно настаняване и Център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора;
 • в гр. Бургас – Приют за временно настаняване и Център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора; Приют за дългосрочна интеграция;
 • в гр. Варна – Приют за временно настаняване и Център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора.

В услугите могат да бъдат настанявани както жени, така и мъже (непълнолетни и пълнолетни лица), жертви на трафик на хора (формално и неформално идентифицирани), независимо тяхната народност, етническа и религиозна принадлежност. 

Министерство на вътрешните работи

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, сектор „Трафик на хора“

Адрес: София, бул. Цариградско шосе 133А

Тел.: 02/98 28 363

Ел. поща: gdbop@mvr.bg

Интернет: www.mvr.bg

Органите на МВР извършват формална идентификация на жертви на трафик, предотвратяват, пресичат, разкриват и разследват случаи на трафик на хора в зависимост от компетентността на отделните дирекции, регламентирани в Закона за МВР и Правилника за прилагането му.

Министерство на вътрешните работи

Главна дирекция „Гранична полиция“

Адрес: София 1202, бул. Княгиня Мария Луиза 46

Тел.: 02 983 18 65

Факс: 02 988 58 67, 02 98 25 390

Ел. поща: nsgp@mvr.bg

Интернет: www.mvr.bg

 

Главна дирекция „Гранична полиция“ има водеща роля за гарантиране сигурността на външната граница на България, като противодейства и предотвратява незаконно влизане в страната на мигранти и трафика на хора. Служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ извършват идентификация на жертви на трафик и им предоставят информация за техните права. Те провеждат беседа, за да се изясни дали е извършено престъплението трафик на хора и дали дадено лице е жертва на трафик, както и да се събере информация за разследване на престъплението и преследване на извършителите. При идентификация на жертви на трафик се извършва оценка на риска и преценка на потребностите, с оглед предоставяне на неотложна медицинска, психологическа, социална и правна помощ, както и по отношение необходимостта от настаняване в Кризисен център и/или приют. Жертвите на трафик, български и чужди граждани, се насочват към други служби и организации, доставчици на услуги, от които жертвите се нуждаят и чийто дейности не са от компетентността на МВР. Служителите на ГДНП уведомяват лицата за прават им относно периода на размисъл, правна защита, закрила и компенсация, съгласно действащото българско законодателство.

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Миграция“

Адрес: София 1202, бул. Княгиня Мария Луиза 48

Тел.: 02 982 48 08

Ел. поща: migration@mvr.bg

Интернет: www.mvr.bg

Отговаря за идентифицирането на жертви на трафик сред чуждите граждани на територията на Република България, за събирането на информация и докладването пред прокурор относно случаите на трафик на хора. Дирекция „Миграция“ упражнява административен контрол относно престоя на чужди граждани в страната и идентифицира граждани на трети страни, които са жертви на трафик. Дирекцията отговаря за редица административни услуги, като издаване на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, продължаване на срока на пребиваване или отнемане правото на издадено разрешение за пребиваване. Към Дирекция „Миграция“ съществуват два Специални дома за временно настаняване на чужденци (в София и в Любимец).

Министерство на външните работи

Адрес: София 1113, ул. Александър Жендов 2

Тел.: 02 948 2999

Интернет: www.mfa.government.bg

Отговаря за съдействието и подпомагане на жертви на трафик, идентифицирани извън страната; съдейства за неформалната идентификация. Чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България съдейства на български граждани, жертви на трафик, за завръщането им в страната. Съвместно с органите на МВР съдейства за бързото издаване на документи за самоличност на български граждани, станали жертви на трафик в чужбина.

Министерство на труда и социалната политика

Агенция за социално подпомагане

Адрес: София 1051, ул. Триадица 2

Тел.: 02 811 96 07

Ел. поща: ok@asp.government.bg

Интернет: www.asp.government.bg

Отговаря за предоставянето на услуги за посрещане на социалните нужди на жертвата на трафик в процеса на реинтеграция по реда на Закона за социално подпомагане и Закона за закрила на детето. Има възможност за участие в неформалната идентификация на жертвите на трафик.

Министерство на труда и социалната политика

Агенция по заетостта

Адрес: София 1000, бул. Дондуков 3

Тел.: 02 980 8719

Факс: 02 986 78 02

Ел. поща: az@az.government.bg

Интернет: www.az.government.bg

Отговаря за предоставянето на трудова заетост на жертвите на трафик на хора в процеса на реинтеграция, както и за включването им в програми за обучение на възрастни.

Основна функция на Агенцията по заетостта е регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа; посреднически услуги за осигуряване на заетост за български граждани в страната и в чужбина, както и на чужди граждани в България; разработване и реализация на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към определени групи безработни лица.

Агенцията публикува списък на лицензираните посредници за работа в страната и в чужбина, както и съвети при търсене на работа в чужбина с цел защита срещу трафика на хора.

Дирекциите „Бюро по труда“ са териториални поделения, чрез които се предоставя информация и на чужди граждани относно издаване на разрешителни за работа и възможностите за наемане на работа.

Консултират се и работодатели, които желаят да назначат граждани от трети страни. Специализирана Програма за заетост и обучение на бежанци се изпълнява от „Бюрата по труда“ с цел подпомагане интеграцията на пазара на труда на чужденци, получили статут на бежанец или хуманитарен статут.

Министерство на труда и социалната политика

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ)

Адрес: София 1000, бул. Дондуков 3

Тел: 0700 17 670

Факс: 02/987 47 17

Ел. поща: secr-idirector@gli.government.bg

Интернет: http://www.gli.government.bg/page.php?c=3

Упражнява контрол по отношение спазването на трудовото законодателство и гарантирането на безопасни и здравословни условия на труд.

Министерство на здравеопазването

Адрес: София 1000, пл. Света Неделя 5

Тел.: 02/ 981 01 11, 02/ 9301 171

Факс: 02/ 981 18 33

Ел. поща: delovodstvo@mh.government.bg

Интернет: www.mh.government.bg

Осигурява за жертвите на трафик – чрез Центровете за спешна медицинска помощ и звената за спешна медицина – медицинска помощ при спешни състояния и медицински услуги, предоставяни извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и регламентирани в чл. 82 и чл. 83 на Закона за здравето, както и медицинско обслужване в съответствие с изискванията на Закона за здравното осигуряване, в периода по чл. 25 от ЗБТХ.

Министерство на образованието и науката

Адрес: София 1000, бул. Княз Дондуков 2А

Тел.: 02 921 77 99

Факс: 02 988 24 85

Интернет: www.minedu.government.bg

Отговаря за достъпа на жертвите на трафик до програми за образование в процеса на дългосрочна реинтеграция.

Държавна агенция за национална сигурност

Адрес: София 1407 бул. Черни връх 45

Тел: 02 814 70 95

Факс: 02 963 21 88, 02 814 74 41

Ел. поща: dans@dans.bg

Интернет: www.dans.bg

Наред с другите престъпления, застрашаващи националната сигурност, агенцията разкрива, противодейства и предотвратява престъплението трафик на хора, в съответствие с принципите, дейностите, оперативно издирвателните средства и методи, определени от Закона за Държавната агенция за национална сигурност.

Държавна агенция за закрила на детето

Адрес: София 1051, ул. Триадица 2

Тел.: 02/933 90 10

Факс: 02/980 24 15

Ел. поща: sacp@sacp.government.bg

Интернет: www.sacp.government.bg

В качеството си на специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрила на детето, председателят на ДАЗД съвместно с министъра на вътрешните работи координира прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Координационният механизъм улеснява комплексното, бързо и ефективно проследяване на всеки конкретен случай след получаване на сигнал от чужбина или от страната и включва система от органи на централно и местно ниво, които извършват репатриране, посрещане, идентифициране, извеждане от семейна среда, рехабилитация, реинтеграция на детето и проследяване на случая.

Държавна агенция за бежанците

Адрес: София 1233, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б

Тел.: 02 80 80 901

Факс: 02 95 59 905

Ел. поща: sar@saref.government.bg

Интернет: www.aref.government.bg

Отговаря за неформалната идентификация на жертви на трафик сред гражданите на държави извън Европейския съюз, потърсили убежище в Република България, и осигурява достъпа им до специализирана помощ.

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е със специална компетентност в областта на прилагането на държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република България.
Агенцията идентифицира жертви на трафик измежду граждани на трети страни, търсещи убежище или международна закрила в България, и гарантира достъпа им до услуги.

Към Агенцията работят следните центрове:

 • Транзитен център на българо-турската граница в с. Пъстрогор за регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на производство за определяне на страната, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на международна закрила, и на производство за предоставяне на международна закрила.
 • Три регистрационно-приемателни центъра за регистрация и настаняване на чужденците, подали молба за международна закрила, настаняване, издаване на удостоверителни документи, социална и психологическа подкрепа и др. (в София, Харманли и Баня)

Национално бюро за правна помощ

Адрес: София 1421, ул. Развигор № 1

Тел.: 02 819 32 00

Факс: 02 8654812

Ел. поща: nbpp@nbpp.government.bg

Интернет: http://www.nbpp.government.bg

Осигурява безплатна правна помощ под формата на правно консултиране и процесуално представителство за жертвите на трафик.

Прокуратура на Република България

Адрес: София 1061, бул. Витоша 2, стая 79, партер

Тел.: 02 986 7671

Интернет: www.prb.bg

Отговаря за наказателно преследване на трафика на хора – провеждането на досъдебното разследване по случаите на трафик на хора и внасянето на обвинителните актове в съда.

Местни комисии за борба с трафика на хора

Благоевград
Адрес: Благоевград 2700, пл. Георги Измирлиев 1
Тел: 073 86 77 77
Ел. поща: blagoevgrad@antitraffic.government.bg

Бургас
Адрес: Бургас 8000, Младежки културен център, ул. Гладстон 47, ет. 2
Тел.: 056 814 218
Ел. поща: burgas@antitraffic.government.bg

Варна
Адрес: Варна 9000, бул. 8-ми Приморски полк 43
Тел.: 052 820 677
Факс: 052 820 675
Ел. поща: varna@antitraffic.government.bg

Велико Търново
Адрес: Велико Търново 5000, пл. Майка България 2
Тел: 062/619222
Ел.поща: vturnovo@antitraffic.government.bg

Монтана
Адрес: Монтана 3400, ул. Извор 1
Тел.: 096 30 54 71
Факс: 096 30 54 71
Ел. поща: montana@antitraffic.government.bg

Пазарджик
Адрес: Пазарджик 4400, бул. България 2
Тел.: 034 40 22 41
Факс: 034 44 24 95
Ел. поща: pazardjik@antitraffic.government.bg

Плевен
Адрес: Областна администрация, пл. Възраждане 1, етаж 1, офис 218
Тел: 0889789255
Ел. поща: pleven@antitraffic.government.bg

Пловдив
Адрес: Пловдив 4000, бул. 6ти септември 160, ст.3
Тел.: 032 622 136
Ел. поща: plovdiv@antitraffic.government.bg

Русе
Адрес: Русе, ул. Плиска 78, бл. Мадара, вх.А
Тел: 082/ 841918
Ел. поща: ruse@antitraffic.government.bg

Сливен
Адрес: Сливен 8800, ул. Цар Освободител 1
Тел.: 044 61 11 336
Факс: 044 66 23 50
Ел. поща: sliven@antitraffic.government.bg

Реализират политиките и дейностите за противодействие на трафика на хора и подкрепа на жертвите на местно ниво.

Координират работата на местните структури за изпълнение на мерките от НМН.

Министерство на правосъдието

Адрес: София 1040, ул. Славянска 1

Тел: 02 9237 555

Ел. поща: priemna@justice.government.bg

Интернет: www.mjs.bg

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпление

Адрес: София 1040, ул. Славянска 1

Тел: 02 9237 359

Ел. поща: compensation@justice.government.bg

Интернет: www.compensation.bg

Разглежда молби за финансова компенсация на жертви на трафик, на които не е присъдено обезщетение за имуществени вреди в рамките на наказателен или граждански процес.

Национална агенция за професионално образование и обучение

Адрес: София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5

Тел.: +359 29 712 070

Ел.поща: napoo@navet.government.bg

Интернет: https://www.navet.government.bg/en/

Националната агенция за професионално образование и обучение е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, за осъществяване на контрол и оценка на качеството на дейността на лицензираните институции, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование. Агенцията осигурява обществен достъп до информацията, свързана с лицензираните центрове за професионално обучение ЦПО и центровете за информация и професионално ориентиране ЦИПО.