Помощ за жертвите

Стандарти и критерии за работа с жертви на трафик

I. Информиране и консултиране чрез Гореща телефонна линия

1.Описание на услугата

Горещата телефонна линия (ГТЛ) за жертви на трафик на хора е услуга за информиране и консултиране (чл. 15, т. 1 от ЗСУ) и отговаря на изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги. Организацията, която предоставя услугата, трябва да притежава лиценз за това. Тук са представени специфичните изисквания за работата по случаи на трафик на хора. Горещата телефонна линия (ГТЛ) за жертви на трафик на хора предоставя на пострадалите кризисна и емоционална подкрепа, информация и насочване към други професионалисти и служби. Услугата може да бъде използвана анонимно от пострадалите и техните близки. Телефонната линия е предназначена за:
 • лица в ситуация на трафик в страната или чужбина;
 • лица, излезли от ситуация на трафик;
 • лица в риск да станат жертви на трафик;
 • близки на жертви на трафик;
 • представители на организации и институции, идентифицирали жертви на трафик;
 • граждани.
ГТЛ осъществява следните услуги, свързани с пострадалите от трафик на хора:
 • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
На ГТЛ се осъществява идентифициране на жертви на трафик, като за тази цел се използват „Показатели за идентификация на жертви на трафик“, приложени към НМН. При идентифициране на жертва на трафик се активира процедура за помощ и подкрепа.
 • ОЦЕНКА НА РИСКА И ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ
След като лицето бъде идентифицирано като жертва на трафик, се проучва непосредственият риск за здравето и живота на лицето и какви са спешните му потребности. Въз основа на това се договаря план за сигурност и подкрепа. При наличие на висок риск за лицето се събира максимално подробна информация за самоличността на лицето и неговото местоположение и се предоставя на съответните органи в страната или чужбина. Това се осъществява със съгласието на лицето, когато то е пълнолетно.
 • ЕМОЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА
ГТЛ предоставя емоционална подкрепа и кризисна интервенция с цел овладяване на силните емоции и планиране на следващи стъпки.
 • ИНФОРМАЦИЯ И НАСОЧВАНЕ
В зависимост от потребностите на лицето, което се обажда, и оценката на риска ГТЛ предоставя информация за служби и програми, от които може да се потърси помощ.
 • ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА
ГТЛ предоставя информация, свързана с превенцията на трафика, която включва информация за начините и възможностите за легална трудова миграция или временна заетост в чужбина, информация за идентифициране на рисковете от трафик и за релевантни служби и организации, предлагащи помощ в страната на произход и дестинация.

2.Принципи на работа

 • Информиране и консултиране
 • Емоционална подкрепа
 • Конфиденциалност
 • Анонимност
 • Информация за насочване
 • Партньорство при правене на план за сигурност и подкрепа
 • Планиране при вземане на решение

3.Организация на работата

Работното време на телефона може да е различно:

 • денонощно, без почивен ден;
 • в рамките на работния ден;
 • в определени часове и дни.

За целите на ГТЛ се определя отделен телефонен пост, който не се използва за административна или друга дейност.
ГТЛ се намира в помещение, което гарантира конфиденциалността на разговорите, при възможност в самостоятелна стая. По време на разговор не се допуска присъствието на трети лица или странични шумове (работещ телевизор или радио, шум от отваряне или затваряне на врати, разговор между други лица и т.н.). За осигуряване на безопасността на екипа местонахождението на седалището на телефонната линия не се оповестява в публичното пространство.
ГТЛ разполага задължително с информационна база за институции, специализирани услуги и програми по проекти, към които обаждащите се лица могат да бъдат насочвани. Тя трябва да се обновява периодично.
Съществува процедура за взаимодействие с телефон 112 за спешни обаждания.
ГТЛ има изработени ясни процедури за работа в следните ситуации:

 • При висок риск за здравето и живота на лицето, което се обажда (при суициден риск, в ситуация на трафик, когато жертвата е избягала и има опасност да бъде разкрита или разполага с много малко време за разговор и др.)
 • При обаждане от дете
 • При обаждане от лице с психиатричен проблем
 • При недобросъвестни обаждания

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е:

 • В определени часове да се предлагат дежурства на друг език в зависимост от актуалните нужди на потребителите на услугата.
 • В определени часове да се предлагат специализирани дежурства от специалисти (например от юрист, лекар и др.).

В допълнение към разговорите на ГТЛ консултации могат да се предоставят и чрез електронна поща, SKYPE, интернет форум, чат, Фейсбук и други електронни средства, като за това се създаде специална организация.
ГТЛ разполага със специализирана компютърна програма за обработка на разговорите.

4.Съхраняване на информацията

 • Организацията, която управлява ГТЛ, трябва да е регистрирана по Закона за защита на личните данни.
 • Всички обаждания са анонимни с изключение на тези, които са свързани с висок риск за здравето и живота на обаждащия се или негови близки.
  • Всеки разговор се регистрира на бланка (на електронен или хартиен носител). В нея не се отбелязват лични данни за обаждащото се лице, а социо-демографски данни за него, както и заявения проблем и предприетите стъпки.
  • Бланките се съхраняват така, че до тях да имат достъп само служителите на ГТЛ. Препоръчително е информацията от разговорите да се съхранява във вид и форма, които да позволяват лесна статистическа обработка за целите на анализа на обажданията и отчетността на работата на ГТЛ.
  • Информация за проведените разговори може да се предостави при поискване на правоохранителните и правораздавателните органи. Тя може да послужи като доказателство в наказателно производство срещу трафиканта.
  • Информацията се съхранява за не по-малко от 5 години.

II. Информиране и консултиране по време на криза

1.Описание на услугата

Кризисната интервенция на жертви на трафик е специализирана услуга за информиране и консултиране (чл. 15, т. 1 от ЗСУ) по време на криза и отговаря на съответния стандарт от Наредбата за критерии и стандарти на социалните услуги. Организацията, която предоставя услугата, трябва да притежава лиценз за тази дейност от Агенцията за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика (ЗСУ, чл 22 (3).
Кризисната интервенция за жертви на трафик представлява комплекс от спешни мерки, които осигуряват незабавно облекчаване на симптомите и подобряване на факторите на средата с цел бързо стабилизиране на емоционалното състояние на нуждаещото се лице.
Във връзка с трафика на хора от кризисна интервенция могат да се възползват:

 • лица в ситуация на трафик в страната или чужбина;
 • лица, излезли от ситуация на трафик;
 • близки на жертви на трафик.

Кризисната интервенция включва:

 • Оценка на случая: оценка на кризисната ситуация; оценка на риска и неотложните потребности на пострадалото лице; оценка на ресурсите за справяне с кризата.
 • Планиране и определяне на план за сигурност и подкрепа: създаване на план за спешни мерки съвместно с пострадалото лице, съобразно оценката на случая.
 • Емоционална подкрепа: спешна психологическа подкрепа за преодоляване на шока, тревогата и силните емоции, породени от кризата.
 • Социална подкрепа: спешна практическа помощ за задоволяване на неотложните нужди на лицето от храна, подслон, медицинска помощ, вещи от първа необходимост и др., гарантиращи физическото му благосъстояние и сигурност; осигуряване на транспорт, хуманитарна помощ, временно настаняване и подпомагане на семейството и близките на пострадалото лице.
 • Информиране: предоставяне на информация за правото на ползване на период за размисъл и останалите възможности за подкрепа в рамките на ЗБТХ и НМН.
 • Насочване: достъп до необходимите институции за подкрепа, медицинска, хуманитарна или социални помощ; връзка и насочване към служби, програми и услуги за посрещане на спешните нужди на лицето.

2.Принципи на работа

 • Предоставяне на незабавна подкрепа
 • Безусловна подкрепа на жертви на трафик
 • Сигурност и безопасност
 • Конфиденциалност
 • Участие на пострадалите във вземането на всички решения, свързани с тях
 • Индивидуален подход
 • Необвинително отношение
 • Обективност при представяне на възможностите за подкрепа
 • Защита на интересите на пострадалото лице
 • Върховенство на интересите и благосъстоянието на детето (в случаите на деца)

3.Организация на работа

 • Програмата за кризисна интервенция се осъществява в специализирана услуга – консултативен център.
 • Организацията на работа дава възможност услугата да се предоставя веднага след постъпване на насочване или заявка от пострадалото лице.
 • Програмата за кризисна интервенция се предоставя денонощно, без почивен ден. По всяко време на денонощието програмата разполага с дежурен консултант.
 • Достъпът до програмата за кризисна интервенция е свободен и нуждаещите се лица могат директно да потърсят помощ по всяко време на денонощието. Възможен е достъп чрез насочване от други институции, организации или услуги.
 • Кризисната интервенция се провежда на място, което гарантира конфиденциалността на разговорите и сигурността на участниците.
 • По време на сесиите за кризисна интервенция не се допуска присъствието на трети лица. По изключение и със съгласието на пострадалото лице в сесиите могат да бъдат включени и други специалисти или негови близки, ако работата по случая го налага. При работа с деца е допустимо присъствието на представители по чл. 6 от ЗЗД.
 • Кризисната интервенция продължава от една до пет седмици и се фокусира върху актуалните проблеми, свързани с преодоляването на кризата. Консултациите могат да се провеждат на чужд език, включително и с участието на преводач.
Съществуват ясни процедури за работа в следните ситуации:
 • при висок риск за здравето и живота на лицето, което се нуждае от кризисна интервенция (при суициден риск, в ситуация на трафик, когато жертвата е избягала и има опасност да бъде разкрита или разполага с много малко време за разговор и др.);
 • при работа с дете;
 • при работа с лице с психиатричен проблем;
 • при работа с лице със зависимост.

4.Съхраняване на информацията

Организацията, доставчик на услугата, трябва да е регистрирана по Закона за защита на личните данни.
 • За всеки клиент на програмата за кризисна интервенция се оформя лично досие, което съдържа следната информация: договор за социална услуга, индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и безопасност, личните данни на клиента, междинни и заключителни доклади по случая, документи, свързани с работата по случая от страна на други организации – направления, медицински документи, кореспонденция и др., бележки относно приключването на случая.
 • Папките с личните досиета на клиентите се съхраняват по начин, по който да са достъпни само за служителите на програмата.
 • Информация за клиент на програмата се предоставя само при официално поискване от страна на друга институция, имаща право на това.
 • Организацията води регистър на приетите лица. Информацията се съхранява за не по-малко от 5 години.

III. Настаняване на пълнолетни лица, жертви на трафик

1.Описание на услугата

Настаняването на лица, жертви на трафик, е специфична дейност и тя отговаря на определени изисквания, които трябва да бъдат съблюдавани. Настаняването може да се осъществи в два вида услуги – приюти или подслони. Приютите имат високо ниво на специализация за жертви на трафик, а подслоните са ориентирани към по-широк кръг потребители – не само жертви на трафик. При настаняване на жертви на трафик в подслони се налага да се следват изисквания, характерни за приютите за жертви на трафик. Възможните услуги за настаняване на територията на България са:

1.Приюти за жертви на трафик към НКБТХ;
2.Приют за последваща интеграция на жертви на трафик към НКБТХ;
3.Подслони за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик (чл. 15, т. 9 от ЗСУ);
4.Подслони за бременни жени и майки в риск (чл. 15, т. 9 от ЗСУ).

Според Закона за социалните услуги, услугата подслон винаги се осъществява с комплекс от услугите – информиране и консултиране и застъпничество и посредничество.

Тези услуги отговарят на съответните стандарти от Наредбата за критерии и стандарти на социалните услуги. Организациите, които управляват услуги за настаняване, трябва да притежават съответните лицензи от АКСУ (ЗСУ, чл 22 (3)).

Целта е да се осигури на жертвите на трафик на хора (и на техните деца) подслон, социално, медицинско, битово обслужване и психологическа помощ, да се създадат условия за установяване на контакт с близките на жертвите (след оценка на риска, ако това е възможно), както и със специализираните ведомства и организации. Настаняването може да бъде краткосрочно (до 6 месеца), средносрочно (до една година) или дългосрочно (до 3 години) в зависимост от конкретната услуга.

В специализиран подслон в комплекса от услуги или приют могат да бъдат настанявани:

 • жертви на трафик на хора (с цел сексуална експлоатация, трудова експлоатация, детски труд и експлоатация, както и други разновидности на явлението трафик на хора);
 • жени, жертви на трафик;
 • мъже, жертви на трафик;
 • пълнолетни (над 18 г.) с деца;
 • български и/или чуждестранни граждани;
 • чуждестранни граждани, жертви на трафик, които биха искали да бъдат репатрирани/ върнати обратно в страната на произход;
 • чуждестранни граждани, жертви на трафик, които търсят международна закрила.

Подслонът в комплекса от услуги и приютът предлагат следните услуги:

1.Сигурно и защитено временно настаняване в приюта
2.Подсигуряване на финансови средства и оказване на съдействие на настанените в приюта за временно настаняване жертви по повод закупуването/снабдяването с хранителни продукти
3.Осигуряване на спешни, без рецепта, както и по лекарско предписание, медикаменти в приюта за временно настаняване на жертви
4.Психологическа подкрепа и консултиране, включително кризисна интервенция
5.Осигуряване на основни материални нужди/ хуманитарна помощ от първа необходимост
6.Осигуряване на преводач/ преводачески услуги на разбираем за жертвата език – когато жертвата на трафик на хора не владее български език

2.Принципи на работа

 • Доброволно включване на пострадалото лице в програмите на подслона/приюта
 • Незабавна и безусловна подкрепа
 • Сигурност и безопасност
 • Информирано съгласие
 • Конфиденциалност
 • Индивидуален подход
 • Необвинително отношение
 • Защита на интересите на пострадалото лице
 • Насърчаване на автономността
 • Участие на пострадалите във вземането на всички решения, свързани с тях

3.Организация на работата

3.1.Местонахождение, сграда и оборудване на подслона/приюта

Подслонът/приютът се помещава:
 • в самостоятелна сграда;
 • в апартамент в жилищна сграда;
 • на територията на специализирано заведение (като болница).
Спазени са следните изисквания по отношение на подслона/приюта:
 • достатъчно отдалечен от райони, известни с проституция и криминогенни дейности;
 • снабден с електричество, вода, телефон и интернет;
 • разположен на място, от което има лесен достъп до болнично заведение, поща, банка, полицейска служба, хранителен магазин и др.;
 • предлага уютна, удобна и чиста обстановка за настанените лица;
 • достъпен за лица с увреждания;
 • разполага със следните помещения:
  • спални помещения;
  • оборудвано кухненско помещение;
  • хол или помещение за отдих и общи дейности с телевизор, мека мебел и др.;
  • санитарни помещения;
  • кабинет за конфиденциални разговори;
  • стая за персонала на центъра, пригодена за офис, в който се разполагат компютри, телефон и факс; в нея се съхранява базата данни за настанените лица;
  • складови помещения;
 • разполага с условия за настаняване на деца – майките с деца могат да бъдат настанени в отделна стая; на разположение има детско оборудване (колички, кошарки, и др.).

3.2.Вътрешен ред

 • Настанените лица се ангажират със спазването на реда, като подписват Декларация за спазване на вътрешния ред при постъпването им.
 • Вътрешният ред на подслона/приюта е съобразен с потребностите, пола и възрастта на настанените лица.
 • Помещенията и редът в подслона/приюта гарантират спокойствието, комфорта и личното пространство на настанените; има достатъчно дневна светлина; стаите са добре отоплени.
 • Посещението на външни лица се организира по начин, който да не наруши конфиденциалността и спокойствието на настанените. Съществува разписана процедура за това.
 • В подслона/приюта се поддържа хигиена с активното участие на настанените лица.

3.3.Сигурност и безопасност

 • От съображения за сигурност адресът на подслона/приюта не се разпространява в публичното пространство.
 • Подслонът/приютът има пряка връзка с органите на МВР, има договорена процедура с териториалните структури на МВР за реакция при висок риск и опасност; разполага с „паник бутон“ към охранителна фирма и охранителни камери или има жива охрана.
 • Разработен е план за действие в ситуации на висок риск (смъртен случай, разпространение на заразна болест, пожар, природно бедствие, непозволено навлизане на чужди лица и др.), с който са запознати всички служители.
 • В подслона/приюта не се събира и съхранява информация за извършителите на престъплението.
 • Декларацията за спазване на вътрешния ред определя ангажимента на настанените лица да не разпространяват адреса на подслона/приюта. Съществува процедура за прекратяване на престоя, в случаите когато лицето е разкрило адреса на подслона/приюта.
 • Посещение на външни лица в центъра (специалисти, експерти, супервайзъри, представители на институции и организации, представители на донорски организации и др.) се допуска само по преценка на персонала.
 • От съображения за сигурност настанените лица се срещат със свои близки и познати само извън територията на подслона/приюта.
 • Не се позволява внасянето на алкохол, наркотици, оръжие или други опасни предмети.
 • Пълното име или други лични данни за настаненото лице не се разкриват на други настанени лица в подслона/приюта.
 • Разговори по мобилен или стационарен телефон на настанените лица се допускат само с разрешението на персонала или на водещия на случая на официалния език за страната.
 • Съществува процедура за ползване на мобилните телефони на настанените лица (напр. да се съхраняват от персонала по време на престоя; лицето да говори само в присъствие на служител на подслона/приюта и др.).
 • Въз основа на оценката на риска за всяко настанено лице се определя режим за излизане. Той може да бъде свободен, полусвободен (с придружител или с ограничение по отношение на времето и местата за посещение), затворен.
 • Не се допуска контакт на настанените лица с журналисти.
 • При постъпването си жертвата подписва Декларация за спазване на вътрешния ред на подслона/приюта. В нея са посочени правата и задълженията на настанените лица.

3.4.Настаняване и психо-социална подкрепа на жертви на трафик

Настаняването в подслон/приют за лица в кризисна ситуация става по всяко време на денонощието. Във всички останали услуги настаняването става по предварителна заявка, с насочване от Дирекция „Социално подпомагане“ или НКБТХ и след представяне на необходимите документи.
 • Съществуват критерии за отказ за настаняване на лица, които могат да представляват риск за останалите (например с инфекциозно заболяване, лице, което злоупотребява с наркотични вещества и алкохол, лице в психотична криза и др.).
 • При постъпването на лицето се предоставя самостоятелно легло с чисти чаршафи и вещи от първа необходимост, ако са нужни такива. Създават се условия за настаняване на децата.
 • Съществуват процедури за спешно настаняване на жертви на трафик и разпределяне на работата по случаите.
 • При предварителна информация за постъпване на жертва на трафик екипът организира предварително посрещането и настаняването ѝ.
 • Ако е възможно, се осъществява предварителен личен контакт с жертвата, която предстои да бъде настанена (чрез телефон, ел. поща или SKYPE).
 • При постъпване на жертвата в подслона/приюта, когато тя е в състояние да разговаря, се провежда оценъчно интервю. То включва оценка на актуалната ситуация, оценка на риска и потребностите на жертвата (и на децата, ако има такива), оценка на ресурсите за справяне. В резултат на информацията от оценъчното интервю и събраната информация от други източници се изготвя оценка на случая.
 • Оценката на случая приключва с договаряне с жертвата на план за сигурност и подкрепа. Предвидените мерки се отразяват писмено и доброволното участие на жертвата в тяхното реализиране се удостоверява с подпис.
 • При първа възможност жертвата се информира за правата си като жертва на трафик – правото на ползване на период за размисъл и останалите мерки за закрила, предвидени в ЗБТХ.
 • След провеждане на оценъчното интервю се предприемат дейности за реализиране на плана за сигурност и подкрепа, като се предоставят и други социални услуги:
  • медицинска помощ, ако е необходима;
  • психологическо консултиране и психотерапия съобразно емоционалното състояние на настаненото лице (вж. Мярка 3.1.);
  • социална подкрепа според индивидуалните потребности на лицето (и децата, които го придружават) (вж. Мерки 2.1. и 3.1.) – всички възможни форми на подкрепа, налични в общността и залегнали в ЗСУ и ППЗСУ;
  • правно консултиране;
  • подкрепа при намиране на работа (вж. Мярка 3.1.);
  • други.
 • Подслонът/приютът разполага с изградена мрежа от организации и лица, които предлагат услуги и към които могат да бъдат насочени настанените лица.
 • Съществува информационна база за институции, служби и програми, към които настанените лица могат да бъдат насочвани. Базата се обновява периодично.
 • Програмите се предлагат за времето на престоя на настаненото лице, а когато това е необходимо и възможно – и след напускането.
 • Услугите се предоставят на официалния за страната език. При нужда се осигурява преводач.
 • За времето на престоя на настанените лица се предоставя пълноценна храна. Тя се съобразява със здравните, възрастовите, етническите и религиозните потребности на настанените лица.
 • Настанените лица разполагат свободно с личните си вещи.
 • Съществува процедура за съхраняване на ценности и финансови средства на настанените лица.
 • Съществува процедура за съхранение и прием на медикаменти.
 • Подслонът/приютът предлага занимания за свободното време на настанените – библиотека, телевизор, достъп до интернет и др.
 • Не се допуска състоянието на временна зависимост на настаненото лице да бъде използвано с цел привличане към религиозни или политически убеждения.
 • Съществуват ясни процедури за работа в следните ситуации:
  • при висок риск за здравето и живота на лицето, което се нуждае от кризисна интервенция (при суициден риск, в ситуация на трафик, когато жертвата е избягала и има опасност да бъде преследвана, и др.);
  • при работа с дете;
  • при работа с лице с психиатричен проблем;
  • при работа с лице със зависимост.
 • Подслонът/приютът разполага с процедура за напускане и проследяване на случаите.
 • Съществува процедура по жалби на настанените.

4.Съхраняване на информацията

 • Подслонът/приютът за настаняване е регистриран по Закона за защита на личните данни.
 • За всяко настанено лице се оформя лично досие, което съдържа следната информация: договор за социална услуга; индивидуална оценка на потребностите; индивидуален план за подкрепа; лични данни; междинни и заключителни доклади по случая; документи, свързани с работата по случая от страна на други организации – направления, медицински документи, кореспонденция и др.; бележки относно приключването на случая; декларация, подписана от лицето, за спазване на вътрешния ред на социалната услуга.
 • Папките с личните досиета на клиентите се съхраняват по начин, който ги прави достъпни само за служителите на социалната услуга.
 • Информация за клиент на социалната услуга се предоставя само при официално поискване от страна на друга институция.
 • Социалната услуга води регистър на приетите лица.
 • Информацията се съхранява за не по-малко от 5 години.

IV. Психологическа подкрепа и психотерапия

1.Описание на услугата

Психологическата подкрепа за жертви на трафик представлява специализирана услуга за терапия и рехабилитация (чл. 15, т. 4 от ЗСУ) и отговаря на съответния стандарт и от наредбата за критериите и стандартите за социалните услуги. Организациите, предоставящи тази услуга, притежават лиценз за нея от АКСУ (ЗСУ, чл. 22 (3)).

Психологическата подкрепа за жертви на трафик представлява професионална помощ за справяне с последиците на травмата от преживяно насилие и овладяване на симптомите на посттравматичното стресово разстройство. Тя е важен елемент от процеса на реинтеграция и социална адаптация на жертвите на трафик.
Във връзка с трафика на хора от психологическа подкрепа могат да се възползват:

 • лица (възрастни и деца), станали жертви на трафик;
 • близки на жертви на трафик.

Психологическата подкрепа включва:

ОЦЕНКА НА СЛУЧАЯ
Психологическа оценка на емоционалните потребности и психичната проблематика на клиента и капацитета му за справяне.

ДОГОВАРЯНЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА/ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА РАБОТА
Договаряне, съвместно с клиента, на областите на психотерапевтична работа, времето и честотата на сесиите и продължителността на оказваната подкрепа

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ
Краткосрочна работа за изследване на конкретни проблеми в процеса на реинтеграция (проблеми в общуването, адаптация, справяне с определени житейски задачи и др.); изследване на отношението на клиента към проблема и подобряване на разбирането му за него; идентифициране на подходящи стратегии за справяне и подкрепа в процеса на осъществяването им

ПОДКРЕПЯЩА ТЕРАПИЯ
Дългосрочна работа за осмисляне и повишаване на контрола върху проявата в поведението на интензивни чувства и симптоми, породени от преживяно насилие

ПСИХОТЕРАПИЯ
Дългосрочна работа за изследване на последствията от психичната травма върху емоционалния живот и взаимоотношенията на клиента; подобряване на разбирането и контрола върху проявата на различни по интензивност симптоми; повишаване на способността за разпознаване на собствените чувства и преживявания, свързани с травмата; преодоляване на конфликти, свързани с идентичността; в резултат повишаване на самооценката и чувството за автономност; разпознаване и отбягване на бъдещи ситуации на злоупотреба.

2.Принципи на работа

 • Информирано съгласие
 • Доброволно участие на пострадалото лице
 • Емоционална подкрепа
 • Сигурност и безопасност
 • Конфиденциалност
 • Индивидуален подход
 • Необвинително отношение
 • Взаимно доверие
 • Честност
 • Уважение на достойнството
 • Договаряне
 • Спазване на личните граници

3.Организация на работа

3.1.СЕСИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА
Психологическата подкрепа се осъществява в специализиран Център, който може да функционира и в комплексна услуга заедно с подслон за жертви на трафик.

Психологическата подкрепа се предоставя само по заявка на нуждаещото се лице.
Достъпът до програмата за психологическа подкрепа е свободен и нуждаещите се лица могат да потърсят помощ лично или чрез насочване от институция, община или друга социална услуга.

Процедурите за достъп и координатите на услугата се популяризират в общественото пространство.

Достъпът до услугата става чрез заявление или насочване.

Психологическата подкрепа се предоставя на място, което гарантира конфиденциалност и сигурност в специално оборудван кабинет в рамките на Центъра. Не се допуска прекъсване на сесия за психологическа подкрепа заради телефонно обаждане, почукване на вратата, влизане на друго лице в стаята и др.
След първоначалната оценка се договарят с клиента честотата на сесиите и продължителността на работата. В зависимост от индивидуалните потребности на клиента и неговото развитие е възможно времевата рамка да бъде предоговаряна в процеса на работа.

Според вида психологическа подкрепа се определя продължителността на работата:

 • психологическото консултиране е краткосрочно и може да продължи до шест месеца;
 • подкрепящата терапия може да бъде краткосрочна или средносрочна до една година;
 • психотерапията продължава дългосрочно, до три години.

По време на сесиите за психологическа подкрепа не се допуска присъствието на трети лица.

Съществуват ясни процедури за работа в следните ситуации:

 • при висок риск за здравето и живота на лицето, което се ползва от психологическа подкрепа (при суициден риск или риск от самонараняване и др.);
 • при работа с дете;
 • при работа с лице с психиатричен проблем;
 • при работа с лице със зависимост.

3.2.СЪДЪРЖАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК
Основна цел на психологическата подкрепа е възстановяване от психичната травма. Консултантите се отнасят към травмата не като към изолирано събитие, а като към опит, който организира и формира идентичността и води до промяна в представата за себе си, в отношението към другите и определя житейските избори. Ефектът от травмата се проявява във всички области от живота на пострадалото лице. Консултантите приемат и уважават стратегиите за справяне, които лицето е изградило в резултат на преживяното насилие. Те уважават и подкрепят правото на избор и на контрол на лицето върху процеса на възстановяване. Консултантите създават атмосфера, която да отговаря на нуждата на жертвите на насилие от сигурност, уважение и приемане. Те подкрепят силните страни на пострадалото лице, наблягат на способността му за адаптация и устойчиво справяне със симптомите на травмата. Целта на психологическата подкрепа е да сведе до минимум риска от повторно травмиране. Консултантите се стремят да разбират всяко пострадало лице в контекста на неговия жизнен опит и средата, от която произхожда.

3.3. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Психологическата подкрепа се предоставя при спазването на строги правила за конфиденциалност. Психотерапевтите имат задължението да запазват в тайна информацията, получена от клиентите си в хода на работата с тях. Информацията, позволяваща идентифициране на личността на клиента, се съхранява отделно и не се съобщава при обсъждане на случая с колеги или супервайзър. Информацията, позволяваща идентифициране на личността на клиента, се споделя с други лица само със съгласието на клиента или на законен негов представител.

Изключение от това правило се прави само при обстоятелства, застрашаващи живота и здравето на клиента или на други лица. В тези случаи информацията се предава само на тези, които могат да предприемат адекватни действия в дадената ситуация. Лична информация за клиента се предоставя и при официално поискване от органите на реда. В тези случаи информацията се ограничава до отнасящите се към проблема факти.

Информация за клиента във връзка с работата за психологическа подкрепа за целите на насочването към други специалисти се предоставя само с неговото съгласие. Информация за целите на публикации, научни изследвания, участие в конференции, представяне на случаи и др. се предоставя само със съгласието на клиента.

4.Съхраняване на информацията

 • Организацията, която предоставя услугата, е регистрирана по Закона за защита на личните данни. Информация за психологическата подкрепа се съхранява в личното досие на всяко лице съобразно етичния кодекс на Българската асоциация по психотерапия и изискванията на Закона за защита на личните данни.
 • Информацията за психологическата подкрепа включва договор за социална услуга, индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа, оценка и формулировка на случая, междинни обобщения за прогреса на терапията, заключително обобщение, кореспонденция и контакти по случая с други служби и лица, бележки по случая.
 • Папките с личните досиета на клиентите се съхраняват по начин, който ги прави достъпни само за служителите на програмата. Лицата, получаващи психологическа подкрепа, имат право на достъп до информацията, която се съхранява в личното им досие.
 • Информацията се съхранява за не по-малко от 5 години.

V. Социална работа с жертви на трафик

1.Описание на услугата

Социалната подкрепа подпомага жертвите на трафик и техните близки да се справят с практическите проблеми, възникващи в процеса на реинтеграция, като отстояват своите права и потребности. Тя отговаря на критериите и стандартите за специализирана социална услуга застъпничество и посредничество (чл. 15, т. 2 от ЗСУ) според Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги. Организацията, която предоставя услугата, е лицензирана за нея от АКСУ (ЗСУ, чл. 12 (3)).

Във връзка с трафика на хора от социална подкрепа могат да се възползват:

 • лица (възрастни и деца), станали жертви на трафик;
 • близки на жертви на трафик.

Социалната подкрепа включва следните форми на работа:

ОЦЕНКА НА СЛУЧАЯ
Оценка на потребностите на клиента от социална подкрепа и ресурсите му за справяне. Договаряне на план за социална подкрепа

СОЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ
Информиране на клиента за възможностите да бъдат посрещнати неговите нужди. Предоставяне на информация относно нормативната база, службите и програмите, оказващи подкрепа, стъпките, които трябва да бъдат предприети, документите, които трябва да бъдат предоставени, и т.н. Информация относно правата му по ЗБТХ и друго релевантно законодателство
СОЦИАЛНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
Придружаване на клиента и улесняване на комуникацията му с институциите; защита на интересите и правата на лицето и преодоляване на затруднения от бюрократичен или друг характер

НАСОЧВАНЕ
Насочване и посредничество в комуникацията със служби и организации, предоставящи подкрепа

ХУМАНИТАРНА ПОДКРЕПА
Предоставяне на материална помощ (под формата на парични средства, вещи или продукти) за покриване на най-неотложните нужди на клиента

ВОДЕНЕ НА СЛУЧАЯ
Оценка и планиране на работата по случая; изготвяне на необходимата документация и кореспонденция за насочване и взаимодействие; организиране на мултидисциплинарни срещи

2.Принципи на работа

 • Емоционална подкрепа
 • Конфиденциалност
 • Информирано съгласие
 • Партниране при правене на план за сигурност и подкрепа
 • Информация за насочване
 • Партниране при взимане на решение
 • Овластяване
 • Проследяване

3.Организация на работа

 • Социалната подкрепа се осъществява от социални работници, които работят в екип.
 • За всеки случай се определя водещ социален работник. Водещият на случая отговаря за цялостната организация на работата и взаимодействието с други специалисти и институции.
 • Социалната подкрепа може да се предоставя като:
  • спешна социална помощ, съпътстваща кризисната интервенция, насочена към осигуряването на неотложните нужди на пострадалите; предоставя се при денонощен режим на работа;
  • социална помощ, съпътстваща процеса на реинтеграция, насочена към посрещането на средносрочни и дългосрочни потребности; осъществява се в рамките на работния ден.
 • Програмата разполага с актуална информационна база за институции, служби и програми, към които клиентите могат да бъдат насочвани. Тя трябва да се обновява периодично.
 • Съществуват ясни процедури за работа в следните ситуации:
  • при висок риск за здравето и живота на лицето, което се ползва от социална подкрепа (при суициден риск или риск от самонараняване и др.);
  • при работа с дете;
  • при работа с лице с психиатричен проблем;
  • при работа с лице със зависимост.
 • Когато пострадалото лице е чужд гражданин, се осигурява превод на разбираем за него език. Социалните работници работят в тясно взаимодействие с другите експерти, ангажирани с подкрепата на лицето – психолог, адвокат, лекар, представители на ОЗД, ДСП и др.
 • Основен принцип на работа е организирането на мултидисциплинарни срещи във връзка с работата по случаите. Срещите се протоколират и клиентите получават пълна информация за резултатите от тях. Препоръчително е мултидисциплинарните срещи да се провеждат съвместно със засегнатото лице.
 • Съществува процедура за отпускане на хуманитарна помощ. Лицата подписват декларация за материалната помощ, която са получили.
 • Съществува процедура за насочване на лицата към други служби и организации, както е описана в НМН.

4.Съхраняване на информацията

 • Организацията, която предоставя услугата, е регистрирана по Закона за защита на личните данни.
 • Информация за социалната подкрепа се съхранява в личното досие на лицето. То се организира и попълва от водещия на случая. Информацията за социална подкрепа включва: договор за социална услуга; индивидуална оценка на потребностите; индивидуален план за подкрепа; междинни и заключителни доклади за работата по случая; служби, специалисти и институции, с които е направена връзка по случая; копия на съпътстващи документи; протоколи от работни срещи по случая.
 • Информацията се съхранява за не по-малко от 5 години.

VІ. РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНА И ТРУДОВА ИНТЕГРАЦИЯ

1.Описание на услугата

Развитието на умения за социална и трудова интеграция, или т.нар. овластяване, цели подобряване на уменията за реализиране в социална среда и развиване на умения за реализиране на пазара на труда. То представлява специализирана услуга за обучение за придобиване на умения (чл. 15, т. 5 от ЗСУ) и отговаря на съответния стандарт от Наредбата за критерии и стандарти за социалните услуги. Организацията, която предоставя услугата, е лицензирана за нея от АКСУ (ЗСУ, чл. 12 (3)).

Овластяването е важна част от дългосрочната реинтеграция на пострадалите, защото стимулира активността, инициативността, адекватната оценка на собствените сили за търсене на житейска и професионална реализация.

Във връзка с трафика на хора от програмите за овластяване могат да се възползват:

 • лица, станали жертви на трафик;
 • лица в риск да станат жертви на трафик.

Овластяването включва следните форми на работа:

ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ
Оценка на нуждите от обучение за умения за намиране на работа, предоставяне на базисно обучение, продължаване на образованието и насочване към квалификационни и преквалификационни курсове

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ
Индивидуална подкрепа в процеса на търсене на работа и социална реинтеграция, насочена към създаване на умения за общуване без насилие и злоупотреби; развиване на базисни знания за устройството и функционирането на обществото, неговите институции и закони; умения за добро лично представяне; умения за управление на бюджет; умения за запазване на личната тайна по отношение на преживения трафик; умения за търсене на работа; ориентиране в ситуацията на пазара на труда; изграждане на реалистична, съобразена с качествата и способностите на конкретното лице стратегия за намиране на работа

НАСОЧВАНЕ
Насочване към Бюрата по труда, към програми за квалификация и преквалификация, към програми за продължаване на образованието и др.

2.Принципи на работа

 • Емоционална подкрепа
 • Конфиденциалност
 • Информирано съгласие
 • Предоставяне на информация
 • Развитие на автономно поведение

3.Организация на работата

 • Програмата разполага с:
  • помещение за консултиране;
  • компютър с връзка с интернет и работно пространство, в което да се ползва;
  • абонамент или достъп до актуална преса, съдържаща обяви за работни места.
 • Програмата по овластяване съчетава индивидуални консултации и самостоятелна работа на клиента по договорени с консултанта цели и задачи за постигането им.
 • Работата с всеки клиент продължава до изчерпване на заявката (обикновено до постигане на трайна заетост).
 • Консултантите в програмата за овластяване правят текущ мониторинг на пазара на труда и изграждат база данни за съществуващите трудови посредници и носители на информация за свободните работни места. Честотата и отговорностите за осъществяване на мониторинга се определят от координатора на програмата.
 • Консултантите разполагат с актуална специализирана информация и литература за трудовите права и възможностите за тяхната защита.
 • Програмата установява връзка с трудови посредници, професионално-информационни центрове и др. с цел адекватно насочване на клиентите. При необходимост клиентите се придружават до съответните организации.

4.Съхраняване на информацията

 • Организацията, която предоставя услугата, е регистрирана по Закона за защита на личните данни.
 • Информация за социалната подкрепа се съхранява в личното досие на лицето. Всеки новопостъпил клиент в програмата се регистрира на бланка (на електронен или хартиен носител). Бланката съдържа следната информация: име и възраст на клиента; име на консултанта; дата на започване на консултациите; степен и вид на образование на лицето; налични умения; преминати обучения; области за търсене на работа; договорени цели; информация за насочвания; постигнати резултати. Бланките се прилагат към личното дело на клиента.