Стандартни оперативни процедури за ЧУЖДЕНЦИ

МЯРКА 3.2.

БЕЗОПАСНО ЗАВРЪЩАНЕ

Репатриране на жертва, която е чужд гражданин, в държавата на произход
Репатриране на жертвата може да стане само след като е направена надеждна оценка на риска, която показва, че не съществуват фактори, застрашаващи жертвата в страната на произход.
Безопасното репатриране следва механизма, описан в гореизложените стъпки.
Принудително извеждане от България – експулсиране – се осъществява:

  • когато е изтекъл срокът на разрешението за пребиваване;
  • когато е приключило наказателното производство срещу трафиканта;
  • когато има валидни документи за самоличност на жертвата;
  • когато има директен полет до страната на произход.
  • Получили закрила

Според ЗУБ чужденец, влязъл в Република България, за да поиска закрила, или вече получил закрила, не може да бъде връщан на територията на държава, в която са застрашени неговият живот или свобода по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение и/или убеждение или той е изложен на опасност от изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (чл. 33, ал. 1 от Женевската конвенция за статута на бежанците и чл. 4, ал. 3 от ЗУБ). Доброволното завръщане се подпомага и от структурите на неправителствени организации, като МОМ и Каритас.