Стандартни оперативни процедури за ЧУЖДЕНЦИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Министерство на външните работи (МВнР)

Органите на МВР подпомагат безопасното завръщане на чужди граждани по линия на международното оперативно полицейско сътрудничество.

Компетентните служби на МВР събират информация, отнасяща се до трафика на хора, и я докладват на разследващите органи по реда на НПК.

Чуждестранни консулски служби

МВнР чрез своите и чуждите дипломатически и консулски представителства осъществява необходимата координация за осигуряване на безопасното завръщане на жертвата в страната на произход.

Министерство на здравеопазването

Жертвите на трафик се ползват от услугите на здравната система по реда и правото на останалите граждани, съгласно действащата нормативна уредба за предоставяне на здравни дейности извън/в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Чрез регионалните здравни инспекции (РЗИ) се осигурява логистична подкрепа за достъпа до медицинска помощ на лицата, жертви на трафик.

Държавна агенция за бежанците (ДАБ)

Жертвите на трафик, които са чужденци, търсещи или получили закрила по ЗУБ, могат да се възползват от програмите на ДАБ за интеграция.

НПО, предоставящи правни услуги

НПО предоставят безплатни правни услуги (консултации и процесуално представителство) за жертвите на трафик, които са чужди граждани, в рамките на своите програми, финансирани от държавни и други фондове.

Международна организация по миграция (МОМ)

МОМ изготвя реинтеграционен план/програма към всеки конкретен случай на жертва на трафик на базата на предварителния план.

МОМ е в състояние да предложи обща информация и консултация, юридическа консултация, безопасен транспорт до крайната дестинация, медицински грижи, медицински транспорт, психологическа подкрепа, помощ и финансиране при изготвяне на лични документи и др., настаняване в приют или квартири в страната при гарантиране на сигурността на жертвата, помощ при намиране на работа, квалификационни курсове, помощ при изготвяне на бизнес планове и евентуално финансиране, джобни пари, мониторинг на процеса на реинтеграция.

При възможност и преценка МОМ финансира, осъществява и координира завръщането на жертви на трафик, както и целия последващ процес на закрила и реинтеграция.
МОМ осигурява безопасен транспорт на жертвата, настаняване, когато е необходимо явяването ѝ като свидетел в дело. При необходимост може да окаже и юридическа подкрепа и консултация.

Върховен комисариат на бежанците към ООН (ВКБООН)

Жертвите на трафик се насочват към релевантните доставчици на услуги.