Национален механизъм

За Националния механизъм

Какво представлява Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик?

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик е рамка за сътрудничество, чрез която държавните служби изпълняват своите задължения по отношение на грижата за пострадалите от трафик на хора, като координират усилията си с неправителствени и международни организации. НМН предлага единни насоки за идентификация и общи принципи за подкрепа на пострадалите.

Националният механизъм се координира от НКБТХ посредством нейния секретар и администрация (АНКБТХ).

Националният механизъм има за цел да осигури спазването на човешките права на жертвите, като им предостави ефективна грижа и насочване към услуги за подкрепа. Той е съобразен с всички закони в страната, засягащи положението на жертвите на трафик, както и техните специфични нужди и потребности. Той дава насоки за прилагане на мерките за закрила и помощ за жертвите на трафик, предвидени в Закона за борба с трафика на хора (ЗБТХ).

Националният механизъм е отворен документ, който се изменя в зависимост от промените в националното и европейското законодателство, нововъзникналите форми и методи на експлоатация, нови рискови региони и групи, актуалните нужди на жертвите и други променящи се тенденции на феномена „трафик на хора“.

Как Националният механизъм гарантира зачитането на правата на жертвите на трафик?

Зачитането на човешките права на пострадалите от трафик се изразява в три основополагащи принципа на Националния механизъм:

  • достъпност на услугите не само за официално идентифицираните жертви на трафик, а за всички, за които има достатъчно основания да се смята, че са жертви на трафик;
  • участие на пострадалите във вземането на решения за нуждите и живота им;
  • незабавна и безусловна подкрепа независимо от това дали жертвата ще сътрудничи за наказателното преследване на извършителите.

Кратка история на Националния механизъм в България

2008–2010

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик в България е разработен в рамките на проект, финансиран от програма МАТРА на правителството на Кралство Нидерландия, изпълняван от фондация „Асоциация Анимус“ в сътрудничество с Ла Страда Интернешънъл и в партньорство с НКБТХ и нейната администрация. В разработването на механизма се включват всички релевантни институции, които ще го изпълняват.Работата по създаването на НМН е консултирана от г-жа Барбел Уул – международен експерт в областта на борбата с трафика на хора и по това време председател на Експертната група за трафика на хора към Европейската комисия. През 2010 г. Националният механизъм е представен и одобрен от НКБТХ и започва да се изпълнява.

2015-2017
Провежда се първата оценка на прилагането на Националния механизъм. Тя се осъществява от независими международни експерти от Международния център за миграционни политики (ICMPD). Дейността е инициатива на фондация „Асоциация Анимус“ (ФАА) и общата Програма за противодействие на трафика на хора в рамките на българо-швейцарската програма за сътрудничество (тематичен фонд „Сигурност“). Доклада можете да видите тук.

2016
Националният механизъм е актуализиран и утвърден от правителството като официална рамка за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите. Официално той се прилага като инструмент за координиране на случаи на трафик на хора.

2022
Националният механизъм става достъпен онлайн.