Помощ за жертвите

Водещи принципи на работа с жертви на трафик

Тук са представени приетите от всички участници в прилагането на Националния механизъм (НМН) принципи и правила за идентифициране и подкрепа на жертви на трафик.

Безусловна подкрепа

Лицата, станали жертва на трафик, имат право да бъдат подпомогнати от момента, в който бъдат неформално идентифицирани като такива. Независимо от желанието и готовността им да сътрудничат за разкриване на престъплението жертвите на трафик получават достъп до центрове за настаняване, до медицинска, правна, социална и психологическа помощ и подкрепа и до останалите мерки, предвидени в Закона за социалните услуги, Закона за борба с трафика на хора и НМН.

Сигурност и безопасност

Трафикът на хора се осъществява от международни престъпни мрежи, което предполага наличието на потенциален риск както за пострадалите, така и за служителите, които ги подпомагат. Всички мерки за подкрепа, предвидени в НМН, се осъществяват след внимателна оценка на риска. Сигурността и безопасността на жертвите и служителите е приоритетна задача на всички участници в НМН, към която се подхожда с особено внимание.

Конфиденциалност и защита на личната информация

Мерките за подкрепа се осъществяват при стриктно спазване на правила за конфиденциалност, определящи начините на съхранение и предоставяне на информация по случаите на трафик. Организациите, подпомагащи жертвите на трафик, информират пострадалите лица за целите на събирането на информация за тях и за начина, по който тя ще бъде използвана, както и за правата им на достъп до информация по техния случай. Лична информация за жертвите на трафик се предоставя със съгласието на лицата само на институциите, компетентни да работят по случаите. Информацията се ограничава до необходимия минимум за предприемане на мерките за закрила и подкрепа. Тя не трябва да включва данни, които могат да поставят лицата в уязвимо положение.

Забрана на дискриминацията

При прилагането на мерките, предвидени в НМН, жертвите на трафик се третират равностойно, без оглед на тяхната расова или етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, възраст, религиозни вярвания и практики, политическа ориентация, социална и културна принадлежност и без предразсъдъци заради това, че са били експлоатирани, унижавани, принуждавани да извършват нелегални дейности или че са работили в сексуалната индустрия.

Защита на интересите на пострадалото лице

При всички действия с предимство се съблюдава интересът на жертвите на трафик над този на грижещите се за тях служители или институции. Мерките за подкрепа се прилагат по начин, по който не вредят на благосъстоянието на засегнатите лица. Мерките се ограничават или се отлагат във времето, ако има данни, че прилагането им ще доведе до риск за сигурността и здравето на жертвите или до повторното им травмиране.

Участие на пострадалите във взимането на всички решения, свързани с тях

Право на пълнолетните лица, жертви на трафик, е да преценяват сами кое е най-добро за тях. Мерките за подкрепа, предвидени в НМН, изхождат от разбирането, че пострадалите лица познават най-добре належащите си потребности и житейски обстоятелства. Мерките предвиждат оказване на подкрепа при взимането на решения и договаряне на план за действие при пълно зачитане на избора на пострадалите лица.

Информирано съгласие

Всички мерки в НМН се прилагат със съгласието на жертвите на трафик, след като са информирани за правата им, за възможните действия в тяхна подкрепа и евентуалните последствия за тях и близките им. Информацията се предоставя по начин, по който да бъде разбрана и осъзната от пострадалите лица.

Обективност при представяне на информация

Информацията, която се предоставя на жертвите на трафик за техните права и за възможностите за подкрепа, е обективна и отговаря на реалността. Не се създават фалшиви очаквания и не се дават обещания, надвишаващи правомощията на подкрепящите институции.

Индивидуален подход

Към всяко лице, пострадало от трафик, се подхожда строго индивидуално, според конкретните му интереси, потребности и обстоятелства. За всяка жертва на трафик се изработва индивидуален план за действие, който съчетава мерки за подкрепа, съответстващи на специфичните нужди, здравословно и емоционално състояние, жизнен опит и ресурси за справяне.

Емоционална подкрепа

Емоционалното състояние на хората, преживели трафик, има пряко въздействие върху поведението и способността им да взимат решения и да планират. Емоционална подкрепа за пострадалите се осъществява във всеки момент от работата с тях. Тя включва отношение на приемане, разбиране, уважение и зачитане на личността и достойнството, валидизиране на преживяванията, изграждане на чувство за устойчивост и сигурност, подкрепа на силните страни, уважение на правото на избор, стимулиране на автономността и др.

Необвинително отношение

Жертвите на трафик не са виновни за това, което са преживели. Те не са „провокирали“ по никакъв начин престъпните действия, на които са били подложени. Съгласно чл. 26 от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и чл. 16а от българския Наказателен кодекс на жертвите не трябва да бъдат налагани наказания за това, че са били въвлечени в противозаконни действия, които са били принудени да извършват, докато са били в трафик.

Уважение към страданието

Отношението към жертвите на трафик се основава на разбиране за ефектите на преживяното насилие върху живота и личността им. Реакциите на психичната травма за всяко лице са различни и могат да включват усещане за интензивен страх, гняв, безпомощност, депресия, объркване, загуба на доверие в хората, чести промени в настроението и поведението и др. Служителите, подпомагащи жертвите на трафик, се отнасят с толерантност и разбиране към тези прояви.

Върховенство на интересите и благосъстоянието на детето

В случаите с деца интересът на детето е водещ и е с предимство пред интереса на подпомагащите го служители или институции. Децата трябва да получат адекватна информация и възможност да изразят своите желания, нагласи и отношения на всеки етап от процеса на закрила по начин, съответен на тяхната възраст и разбиране на ситуацията.