Трафик на хора

Право на обезщетение

Обезщетение директно от трафиканта, присъдено в наказателния процес

Жертвите на трафик (или техните наследници) могат да предявят граждански иск в наказателния процес за обезщетение на вредите, претърпени от престъплението. Ако пострадалото лице е непълнолетно или поради физически или психически недостатъци не може да защити своите интереси, прокурорът може да предяви граждански иск в негова полза.

Пострадалите лица могат да искат и обезпечение на гражданския иск в рамките на наказателния процес.

Гражданският иск за обезщетение на претърпени вреди, подаден в наказателното производство, е освободен от държавна такса.

Обезщетението за имуществени (например медицински разходи, адвокатска помощ) или неимуществени (болка, страдание) вреди се определя от съда по справедливост.

Дори наказателното производство да се прекрати и да не се стигне до присъда, гражданският иск може да се предяви самостоятелно пред гражданския съд.

Важно! Ако обаче съдът оправдае подсъдимия, защото не е извършил престъплението или не е действал виновно, гражданският иск няма да бъде уважен.

Обезщетение, присъдено в граждански процес

Ако наказателният съд не разгледа гражданския иск в наказателния процес или го отхвърли, жертвите на трафик могат да подадат иск за обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди пред гражданския съд. Гражданският съд обаче е обвързан от решението на наказателния съд по отношение на деянието и поведението на дееца, тоест съставлява ли деянието престъпление и виновен ли е деецът.

Гражданският иск за обезщетение на претърпени вреди, подаден отделно пред гражданския съд, също е освободен от държавна такса, ако наказателният процес е приключил с осъдителна присъда.

Финансова компенсация от държавата

Ако в рамките на наказателния или гражданския процес на жертвите на трафик не е присъдено обезщетение, те имат право на еднократна финансова компенсация от държавата. Финансовата компенсация се предоставя само за претърпени имуществени вреди и е в размер до 10 000 лв. 

Финансовата компенсация се предоставя след влизане в сила на осъдителна присъда или споразумение за престъплението, от които са настъпили вредите, както и ако наказателното производство е прекратено поради изтекла давност, амнистия или трансфер на наказателното производство, или е спряно поради неразкриване на извършителя. Молбата за финансова компенсация трябва да се подаде до една година от влизането в сила на присъдата или акта за прекратяване/спиране на наказателното производство.

Финансовата компенсация обхваща имуществени вреди, причинени от престъплението, като разходи за лечение и съдебни разноски, пропуснати доходи, пропуснати средства за издръжка и други.

Молбата за финансова компенсация се подава до Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления към Министерството на правосъдието директно или чрез областния управител или организацията за подкрепа на пострадали от престъпления.

Ако престъплението, от което са настъпили имуществените вреди, е извършено в друга държава, членка на Европейския съюз, жертвите на трафик могат да подадат молба за финансова компенсация до компетентния орган на съответната държава членка чрез Националния съвет. Информация за компетентните органи и формуляр за обезщетение може да намерите на адрес:

https://e-justice.europa.eu/content_compensation_to_crime_victims-448-bg.do?init=true

Молбите за финансова компенсация се подават до една година от влизане на осъдителната присъда или акта за прекратяване или спиране на наказателното производство. Те се разглеждат в едномесечен срок от постъпването им, който при необходимост може да бъде удължен до три месеца. Националният съвет, който се състои от представители на различни институции на съдебната и изпълнителната власт, взима решение с обикновено мнозинство, като решенията са окончателни и не подлежат на обжалване.

Финансова компенсация не се предоставя, когато:

  1. пострадалият е бил осъден през последните 5 години за съставомерните престъпления по Закона за подпомагане и финансова компенсация за пострадали от престъпления (тероризъм, умишлено убийство, блудство, изнасилване, трафик на хора, престъпления по поръчение/в изпълнение на организирана престъпна група, други тежки престъпления);
  2. деянието е било извършено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или за негови ближни;
  3. деянието е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана;
  4. пострадалият е получил обезщетение по друг начин;
  5. пострадалият не е уведомил компетентните органи за извършване на престъплението, освен ако по уважителни причини не е могъл да направи това.

Когато пострадалият е допринесъл за настъпването на престъпния резултат, това води до намаляване на финансовата компенсация, която би получил.

Алтернативни средства за получаване на обезщетение

  • Жертвите могат да получат обезщетение от държавата, в случай че делото им е продължило прекалено дълго (административна процедура по Закона за съдебната власт).
  • Жертвите могат да сезират Европейския съд по правата на човека за липсата на ефективно вътрешно правно средство да се претендират всички вреди от престъплението, както и реално да се изплати присъденото обезщетение.