Каталог на организациите, ангажирани с подкрепата на жертвите на трафик

Неправителствени организации

Фондация „Асоциация Анимус“

Адрес: София 1000, ул. Екзарх Йосиф 85

Тел./факс: 02 983 52 05, 02 983 53 05, 02 983 54 05

Ел. поща: animus@animusassociation.org

Интернет: www.animusassociation.org

Фондация „Асоциация Анимус“ предоставя услуги за жертви на насилие, вкл. и жертви на трафик на хора. Организацията управлява денонощна Гореща линия за пострадали от насилие (0800 1 86 76), Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“, който функционира и като Транзитен център за жертви на трафик, както и различни програми за психологическа и социална подкрепа.

Въз основа на богатия си практически опит Анимус развива дейности в сферата на застъпничеството на правата на жертвите, превенцията на насилието и обучава специалисти от помагащите професии относно идентифицирането и закрилата на жертвите на насилие.

Фондация „Кампания А21“

Адрес: София 1000, ул. Сан Стефано 24, Офис 1

Тел.: + 359 884 45 46 56

Тел.: +359 885 237 606

Ел. поща: info.bg@a21.bg

Интернет: www.a21.bg

A21 предоставя дългосрочна подкрепа за жертви на трафик, която включва настаняване, здравна и психологическа помощ, обучителни програми и др. Проектът SAFE предоставя подкрепа за безопасно завръщане на жертвите, които доброволно желаят да направят това.

Фондация „SOS – семейства в риск“

Адрес: Варна 9002, ул. Синчец 21

Тел.: +359 52 60 96 77

Факс: +359 52 61 38 30

Ел. поща: sos@ssi.bg ; sos@mail.bg

Интернет: http://sos-varna.org

„SOS – семейства в риск“ управлява Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, във Варна и София. Организацията управлява специализирани услуги за жертви на трафик към НКБТХ – Център за временно настаняване и Консултативен център. Жертвите могат да получат защитено настаняване, правна и психологическа подкрепа, подкрепа за обучение, квалификация и намиране на работа.

Асоциация „Деметра“

Адрес: Бургас 8000, ул. Шейново 102 a

Тел.: +359 56 81 56 18

Факс: +359 56 83 66 57

Мобилен: +359 896 82 15 91

Ел.поща: demetra@unacs.bg

Интернет: www.demetra-bg.org

Асоциация „Деметра“ развива социални услуги за жертви на насилие и семейства в риск в Бургас и региона. Организацията управлява специализирани услуги за жертви на трафик към НКБТХ – Център за временно настаняване и Консултативен център.

Фондация „Джендър алтернативи“

Адрес: Пловдив 4000, ул. 4-ти януари 38

Тел.: +359 32 260708 ; +359 879260101

Ел. поща: office@genderalternatives.org

Интернет: www.genderalternatives.org

Фондация „Джендър алтернативи“ развива Консултативен център, в който са достъпни следните услуги за жертви на трафик: правна помощ, процесуално представителство в съда, психологическа помощ, групови сесии за лица, преживели насилие, работа със семейства и двойки в риск, работа с деца в риск, програма за трудова реализация и за икономически растеж на жени, курсове по английски език и компютърна грамотност.

Фондация „ПУЛС“

Адрес: Перник 2700, ул. Средец 2

Тел.: +359 76 601010 ; +359 76 603360

Ел.поща: office@pulsfoundation.org

Интернет: www.pulsefoundation.org

Фондация „П.У.Л.С.“ оказва 24 часова грижа и подкрепа на хора, пострадали или в риск от попадане в трафик.

 • Програма „Превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали или в риск от трафик“ за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик.
 • Център за социална рехабилитация и интеграция „Татяна Арсова“ – психологическа, социална, правна и трудотерапевтична подкрепа на пострадалите лица
  Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие, трафик и/или в риск.
 • 24-часова телефонна линия за пострадали и/или в риск; Обучения на специалисти, работещи по казуси на трафик;
 • Предоставяне на хуманитарни пакети на лица и семейства.
 • Мобилни кабиенети в градовете Брезник и Кърджали.
 • Телефонна линия на доверието в област Кърджали

Обучения за специалисти за работа с жертви на трафик на хора; Обучения за деца, младежи и възрастни в риск от трафик и/или преживели трафик.

Фондация „Център Надя“

Адрес: София 1000, ул. Княз Борис I 166

Тел: 02 9819300

Ел. поща: centrenadja@abv.bg

Интернет: www.centrenadja.com

Организацията предлага помощ и подкрепа за хора, жертви на трафик на хора или засегнати от него, включително и за лица в риск и граждани на трети страни. Услугите включват: психологически консултации, психиатрична оценка, диагноза и лечение, кризисна интервенция, насочване към други услуги. Услугите са за мъже, жени и деца.

Мисия Криле

Адрес: Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ 205

Тел.: 042 / 660 328, 0895 57 91 64

Ел. Поща: office@missionwings.bg

Интернет: http://missionwings.bg

Фондация МИСИЯ КРИЛЕ управлява Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в гр. Стара Загора, включващ Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе“. В организацията работят психолози, социални работници и административен екип с голяма експертиза в работата с уязвими групи, сред които и търсещи и получили закрила.

Български Хелзинкски комитет

Адрес: София 1504, ул. Върбица 7

Тел./факс: 02 943 4876, 02 944 0670, 02 943 4405

Мобилни: 0884 152 641, 0884 156 726,
0884 149 354

Ел. поща: bhc@bghelsinki.org

Интернет: www.bghelsinki.org

Програма за правна защита на бежанци и мигранти

Адрес: София 1000, ул. Узунджовска 1

Тел./факс: 02 981 3318, 02 980 0057

Ел. поща: refunit@bghelsinki.org

Интернет: http://www.bghelsinki.org/bg/za-nas/programi/programa-za-pravna-zashita-na-bezhanci-i-migranti/

Български Хелзинкски комитет развива Програма за правна защита на бежанци и мигранти, която предлага правни консултации, представителство и адвокатска защита. Програмата предлага безплатни специализирани правни консултации: представителство в хода на бежанската процедура, професионална и независима адвокатска защита, защита пред съда и други държавни институции, съдействие за успешна интеграция, подпомагане на доброволното репатриране.

Фондация „Здраве и социално развитие“

Адрес: София 1309, ул. Царибродска 70, Офис 4

Тел.: 02 851 81 08

Тел/факс: 02 953 34 55

Ел. поща: mail@hesed.bg

Интернет: http://www.hesed.bg

Фондация „Здраве и социално развитие“ работи за превенция на трафика на хора в ромските общности. Организацията прилага модел за интегрирано развитие към уязвими деца, младежи и семейства. Чрез него се осигурява успешната интеграция в образованието и развитие на социалните умения, които от своя страна водят до много по-добро участие в трудовия пазар.

Сдружение „Здраве без граници“ / Център за сексуално здраве

Сдружение „Здраве без граници“

Ел.поща: info@hwb-bg.info

CheckPoint Sofia – Център за сексуално здраве

Адрес: ул. Цар Самуил 111, 1000 София

Тел.: +359 878 33 93 94

Ел.поща: info@checkpointsofia.info

Център за сексуално здраве – Благоевград

Тел.: +359 (0)878 35 75 71

Ел.поща: center.blg@hwb-bg.info

Сдружение „Здраве без граници“ предлага безплатни изследвания и прегледи за ХИВ, хепатит B, хепатит C, сифилис, гонорея, кандидози, хламидия, бактериални инфекции и др. Проследяване на бременност при ХИВ-позитивни жени.

Социална подкрепа за ХИВ-позитивни, придружаване по здравните и социалните институции, информация за правата и за конкретните стъпки, през които трябва да се премине за по-лесно справяне с предизвикателствата на ХИВ. Емоционална подкрепа. Група за взаимопомощ на хора с ХИВ.

Български съвет за бежанци и мигранти

Адрес: София, бул. Джеймс Баучер 76, офис 118, ет.1

Тел.: +359 2 427 17 43

Ел.поща: bgrc@bulrefcouncil.org

Интернет: https://bcrm-bg.org/en/

Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е платформа за защита и интеграция на бежанци и мигранти, която се стреми към справедлива и ефективна система за закрила. Организацията поддържа електронна платформа (https://www.refugee-integration.bg) с подробна информация относно правата и интеграцията на мигранти и бежанци в България.

Български червен кръст (Услуги за бежанци и мигранти)

Адрес: София, бул. Джеймс Баучер 76

Тел.: +359 2 81 64 709

Ел.поща: m.stoyanova@redcross.bg

Интернет: http://en.redcross.bg/

Българският червен кръст е доброволческа организация, която наред с останалите уязвими групи в страната подкрепя бежанци и мигранти. Специализираната Бежанско-мигрантска служба предлага социална подкрепа, финансова помощ, дарения и др. за хора с хуманитарен статут или статут на бежанец, търсещи убежище, или такива, на които им е отказано такова.

Каритас София

Адрес: София, жк. Илинден, бл.55, вх.В, ап. 47

Тел.: +359 2 920 08 25

Ел.поща: info@caritas-sofia.org

Интернет: http://www.caritas-sofia.org/en

Център „Св. Анна“

Адрес: София , ул. Антим I 93

Тел.: +359 88 850 9837

Форма за контакт:
http://www.caritas-sofia.org/en/contacts

Каритас предоставя социална подкрепа за по-добра интеграция в България за бежанци и търсещи убежище в регистрационно-приемателните центрове в страната и в центровете за временно настаняване.

В Център за интеграция на бежанци и мигранти в София „Св. Анна“ уязвими бежанци и мигранти могат да получат индивидуална подкрепа и помощ за намиране на работа, включително и обучение по български език. На разположение са културни медиатори и преводачи.

Към организацията е регистриран специализиран Център за професионално обучение, който предлага различни квалификационни курсове.

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

Адрес: София, бул. „Княз Ал.Дондуков“ 67

Тел.: 02/9433052

Интернет: http://www.safesex.bg/

Ел.поща: bfpa@safesex.bg

Целите на БАСП са фокусирани върху промотирането и предлагането на качествени съвременни услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение.  Целевите групи на организацията са разнородни – млади хора, младежи от институциите, етнически малцинства в неравностойно положение (с основен фокус роми), здравни специалисти, общинска и публична администрация, НПО екипи, учители, университетски преподаватели, жени в отдалечени и селски региони, затворници, журналисти и много други. БАСП има свои центрове в София, Русе, Стара Загора и Плевен, а също партнира на местно ниво с редица общини и неправителствени организации в цялата страна.

Национална мрежа на здравните медиатори

Адрес: София, бул. „Ал.Стамболийски“ 81, вх. В, ет.2, ап.4

Тел.: 02/9867113

Ел.поща: info@zdravenmediator.net

Интернет: www.zdravenmediator.net

Националната мрежа на здравните медиатори – НМЗМ – обединява хора и усилия за промяна на политики, стереотипи и нагласи и работи за равен достъп на уязвими общности до качествено здравеопазване през модела на здравното медиаторство. Здравният медиатор е мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните служби. Той се ползва с уважението и доверието и на хората от общността, и на институциите и притежава необходимите знания, умения и компетентност за да върши своята високоотговорна работа.

Цели:
Да развива устойчиво и да усъвършенства модела на здравно медиаторство и структурата на НМЗМ
Да подобри здравното и социалното състояние на уязвимите общности и достъпа им до здравни и социални грижи и услуги
Да повишава общностния капацитет чрез образование
Да формира и променя национални и местни политики в здравната и социалната сфери
Да повишава здравната култура, информираност и умения на уязвимите общности
Да променя представите за уязвимите общности в публичното пространство

Център за безопасен интернет/фондация „ПИК“

Адрес: София, ул. „Александър Жендов“ 5

Тел.: 02/9733000

Ел.поща: arc@online.bg

Интернет: http://www.arcfund.net/

Фондация „ПИК”се включва активно в усилията за формулиране и прилагане на политиката за развитие на информационно общество и икономика на знанието, както в национален, така и в международен контекст, като реализират тази своя мисия чрез: проучвания и анализи, привличане на партньори, изграждане на капацитет на различни професионални групи, обучения, както и посредством трансфер на ноу-хау и добри практики; Работи за превенция на трафика на хора, вербуването и контролирането на жертвите чрез интернет пространството.

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Адрес: Велико Търново, Ул. „Марно поле“ 23, ет. 4, офис 5

Тел.: 062/600224

Интернет: https://amalipe.bg/

Ел.поща: office@amalipe.com
center_amalipe@yahoo.com

Ромска организация, която работи за по-доброто образование, общностното развитие и равноправното интегриране на ромите в българското общество. Мисията на организацията е да стимулира  модернизацията и овластяването на ромската общност в България за активното ѝ  участие и равен достъп до ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование, качествено здравеопазване и социални услуги. 

Сдружение „Център Динамика“

Адрес: гр. Русе, ул.Панайот Хитов №9

Тел.: 082/826770

Ел.поща: info@dinamika-ruse.bg

Интернет: https://dinamika-ruse.bg/

Мисията на Сдружение”Център Динамика” е оказване на психо-социална подкрепа, правна помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност. Целите на организацията са:

Да подпомага развитието на здравеопазването, социално слабите, инвалидите или лицата нуждаещи се от грижа.

Да работи за издигане на общественото положение, ролята и статута на жената в обществото, за защитата й от дискриминация и създаване на гаранции за действителното равенство на жените, независимо от етническа, национална и религиозна принадлежност.

Да допринася за повишаване на правната култура на гражданите и защита на законните им права и свободи.

Доброволен принцип за ползване на услугите, професионален подход в работата по предоставяне на услуги на клиентите, конфиденциалност и екипен подход в работа по случаи.

Категории обслужвани лица – жени и деца, мъже, семейства.

Сдружение „Екатерина Каравелова“

Адрес: гр. Силистра, ул. “Н.Й.Вапцаров” № 51 ет. 2

Тел.: 086/820 487

Интернет: https://www.ekaravelova.org/

Ел.поща: info@sheinbulgaria.org

Организацията защитава правата на жените и децата, жертва на домашно насилие и трафик, да предоставя социални услуги на лица, които са затруднени или не могат да задоволят свои основни жизнени потребности.

Целите на организацията са: подпомагане развитието на гражданските и социални права на жените и правото на професионална кариера; преодоляване на последиците от преживяно насилие и трафик на хора с цел подобряване на психичното здраве на българката и нейните деца; защитава основните права на децата в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето; стимулиране на гражданската активност на населението в регион Силистра за решаване на значими регионални проблеми, свързани с различни социални групи и общности; разработване на програми и проекти за решаване на демографски, екологични и социални проблеми на населението в региона.

Сдружение „Самаряни“

Адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ №57 (южен вход от ул. „Бр. Жекови“)

Тел.: 042/621083

Интернет: https://www.samaritans.bg/

Ел.поща: dianadimova@samaritans.bg

Социална работа с деца с отклоняващо се поведение; отпаднали от училище; живеещи в семейства, които са застрашени от разпадане; социална работа с деца, живеещи в специализирани институции – ДДМУИ, ДДЛРГ; социална работа с деца и жени, преживели различни форми на насилие; социална работа с проституиращи лица по отношение на ХИВ/СПИН, полово предавани болести; социална работа с безработни млади хора; социална работа по реинтеграция; социална работа с родители и близки на лица, употребяващи наркотични вещества; социална работа с родители, при които има идентифициран висок риск от изоставяне на детето; социална работа със семейства, в които има затруднения в отглеждането и възпитанието на детето; социална работа с приемни семейства и настанените в тях деца; социална работа с деца с проблеми в развитието от 0 до 7 г.; работа с кандидат-осиновители и осиновители; здравно образование и промоция на здраве сред бременни жени; застъпничество за граждански права; работа с доброволци, съмишленици и дарители; основаване и развитие на социални предприятия и подкрепа на социалното предприемачество.

Сдружение „Асоциация Ная“

Адрес: гр. Търговище, ул. Антим Първи 37

Тел.: 0601/6 70 25

Интернет: https://www.naia-tg.com/

Ел.поща: naia_s@abv.bg

Оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност. Асоциация “НАЯ” предлага емоционална подкрепа за жени и деца, жертва на домашно насилие, сексуално насилие и трафик; психологическо консултиране; психотерапия; юридическо консултиране; социално консултиране; съдействие при контакти с институции; партниране при решаване на социални проблеми; открита телефонна линия за жени и деца, свидетели и жертви на домашно насилие, сексуално насилие и трафик; услуги за лица, жертви на трафик на хора; социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания; консултиране на семействата на децата с увреждания и училищната им среда; информация; Разработва и осъществява програми, свързани с превенция на домашното насилие; превенция на трафика на хора; социална интеграция на деца с увреждания.

Сдружение „Шанс и закрила“

Адрес: гр. Хасково, ул. “Алеко Константинов” №11

Тел.: 038/66 21 38

Интернет: http://chancebg.org/

Ел.поща: chance@escom.bg

Сдружение “Шанс и закрила” работи в полза на децата и младите хора в Хасково и региона във всички области отнасящи се до повишаване на тяхното благосъстояние. Приоритети на организацията са: Превенция на насилие и трафик на деца; Закрила на децата от насилие; Повишаване капацитета на семейството за ефективна грижа за децата; Подкрепа и стимулиране на младежката активност и ангажираност; Създаване на широка обществена основа за решаване на проблемите на децата и младите хора.

Център „Отворена врата“

Адрес: гр. Плевен, ул. „Неофит Рилски“ № 55; ж.к. „Сторгозия“, бл. 22, вх. В, ет. 1, ап. 1

Тел.: 064/846713

Ел.поща: opendoor_centre@hotmail.com

Интернет: https://www.ngobg.info/

Център”Отворена врата” е организация, работеща по проблема домашно насилие. Центърът работи в сътрудничество с държавните и местните институции. ЦЕНТЪР “ОТВОРЕНА ВРАТА” предлага подкрепа на жени, преживели насилие. Можете да разговаряте с психолог, лекар, юрист, социален работник, педагог; В център “Отворена врата” можете да получите психологическа консултация, юридическа консултация, семейна консултация, информация по проблема домашно насилие. Всички консултации са безплатни.

Фондация „Конкордия“

Адрес: гр. София, Ул. Павлина Унуфриева 4

Тел.: 02/936 8620

Интернет: https://www.concordia.bg/

Ел.поща: bulgaria@concordia.bg

КОНКОРДИЯ е независима организация, работеща на международно ниво, която има за цел да помага на деца, младежи и семейства в нужда.

Фондация КОНКОРДИЯ България управлява дневни и резидентни социални услуги, които подкрепят деца, младежи, семейства и общности в нужда по пътя към независимия живот.

Институт по социални дейности и практики

Адрес: гр. София, ул. „Виктор Григорович“ 1

Тел.: 02/852 47 13

Интернет: https://www.sapibg.org/

Ел. Поща: sapi@sapibg.org

Общност от експерти в помагането на деца и семейства, които съчетават теория и практика. Работа за професионализиране на социалната практика с деца и семейства като развиване на нови модели, провеждане на научни и научно-приложни изследвания; разпространение на нови знания и умения, подкрепа на професионалното развитие чрез споделяне и осмисляне на собствения опит. ИСДП управлява два Центъра за обществена подкрепа в град София – ЦОП „Надежда“ и ЦОП „Славейков, Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) към Община Шумен, Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин, Детски център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила Монтана и Шумен.

Сдружение „Равновесие“

Адрес: гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ №7, ет. 3

Тел.: 056/82 56 01

Ел.поща: kb@ravnovesie.eu

Интернет: http://ravnovesie.eu/

Сдружението утвърждава гражданските и човешките права, подпомага малцинствени и социално неравностойни групи, хора с умствени, физически и поведенчески дефицити, подкрепя децата, младежите и жените при тяхната реализация, оказва високо професионална психологическа и социално-психологическа помощ. Сдружението насочва дейността си в областта на образованието, социалната дейност, гражданските и човешки права.

Съвет на жените бежанки в България

Адрес: София, ул. Екзарх Йосиф 95

Тел.: +359 878 136 231; +359 878 136 321;
+359 876 766 588

Тел. за говорещи арабски език: +359 878 607 550

Тел. за говорещи Фарси/Дари: +359 878 952 691

Ел.поща: office@crw-bg.org

Интернет: http://crw-bg.org/en

Съветът на жените бежанки в България помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество.

Чрез Програмите си за директна работа с бежанци и търсещи закрила лица предлага помощ под формата на социална медиация и хуманитарна подкрепа.

Социалната медиация дава възможност за директен достъп до социална подкрепа под формата на преводи и улесняване на комуникацията, придружаване до държавни институции, социално консултиране и информиране, покриване на спешни здравни и социални разходи за уязвими лица.

Хуманитарната подкрепа предоставя на нуждаещите се вещи от първа необходимост (получени чрез дарения), съобразно социалната ситуация, в която се намират.

Център за правна помощ „Глас в България“

Адрес: София 1000, ул. Триадица 5B, офис 226

Тел.: +359 2 9810779

Ел.поща: voiceinbulgaria@gmail.com

Интернет: www.centerforlegalaid.com

Екипът на Център за правна помощ „Глас в България“ предоставя безплатни консултации за търсещи убежище, бежанци и мигранти, както и правно представителство в административни и съдебни производства на национално и европейско ниво. Екипът оказва подкрепа и за настанените в центровете за временно настаняване към МВР.

Центърът провежда групови информационни сесии за чуждестранни граждани.

Фондация „Достъп до права – ФАР“

За да ги посетите в офиса, е необходима предварителна уговорка/записване на час.

Тел.: (+359) 2 879 32 80

Ел.поща: office@farbg.eu

Интернет: http://www.farbg.eu/en/who-we-are/
http://migrantlife.bg/

За контакт: http://migrantlife.bg/request-assistance

Фондация за достъп до права – ФАР предоставя правна помощ на бежанци, мигранти и лица без гражданство; провежда независими професионални изследвания за достъпа до права в България; чрез организиране на събития, срещи и медийни кампании повишава институционалната и обществената осведоменост, чувствителност и ангажираност с нуждата да се адресират системни проблеми в достъпа до основни човешки права; провежда обучения и семинари и осигурява печатни и електронни материали за студенти, адвокати, съдии, държавни служители и доброволци.

Фондация за достъп до права – ФАР администрира платформа за самопомощ за бежанци и мигранти с актуална информация в различни сфери – http://migrantlife.bg/. Сайтът съдържа насоки на осем езика в различни области, като работа в България, здравеопазване, правна помощ, трафик на хора, специализирани услуги за жени и деца, социални помощи и др. Предлага се интерактивна карта с необходимите контакти на доставчици на услуги. Ако предоставената информация не е достатъчна, ФАР предлагат възможност за директно правно консултиране чрез формата „Поискай помощ“ http://migrantlife.bg/bg/request-assistance

Фондация „Дигнита“

Адрес: гр. София, бул. Васил Левски 1 Б, ет. 4, ап 22

Мобилен тел: +359 887 081473

Ел.поща: office@dignita.bg

Интернет: www.dignita.bg

Фондация „Дигнита“ работи в областта на превенцията на трафика на хора и на предоставянето на средства за защита и помощ на жертвите. „Дигнита“ има за цел:
 • да предоставя експертен опит и да насърчава разработването на основани на правата политики за борба с трафика на хора;
 • да предоставя знания и да развива умения на високорисковите групи да разпознават и избягват ситуации, които могат да доведат до трафик и експлоатация;
 • да подкрепя социалната реинтеграция на жертвите чрез предоставяне на правна помощ и мерки за икономическо овластяване;
 • да активизира участието на частния сектор в широка партньорска мрежа за борба с трафика на хора