База данни

Приблизителни данни за броя на идентифицираните жертви на трафик в България

Базата данни е първи опит да се организира и систематизира наличната информация за жертвите на трафик в България. Тя е създадена въз основа на публично достъпна информация, публикувана в годишните доклади на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Първите данни са публикувани в доклада на НКБТХ от 2009 г.

Годишните доклади обхващат данни за случаи на трафик, предоставени от Националната комисия за борба с трафика на хора, Върховна касационна прокуратурата, Държавната агенция за закрила на детето, Международната организация по миграция и неправителствените организации, които предоставят услуги за жертви.

Базата данни е изградена въз основа на минимален брой индикатори, само тези, за които има информация от всички институции, които предоставят данни.

ВНИМАНИЕ!
БАЗАТА ДАННИ ПРЕДЛАГА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ЖЕРТВИТЕ, А НЕ ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

Причината е, че към момента на създаването на Базата данни съществуват съществени методологически недостатъци и ограничения. Различните институции и организации, ангажирани с работата по случаи на жертви на трафик, водят собствена статистика, ползвайки различни показатели, критерии и дефиниции за различните форми на трафик. Липсва унифицирана методология за пълноценна статистика, обхващаща всички аспекти на работата по случаи на трафик на хора – от профила на жертвите, през предоставените услуги до резултатите от наказателно преследване.
 • Базата данни включва само идентифицираните (формално или неформално) случаи на трафик. В действителност жертвите са много повече.
 • Поради липса на междуинституционална методология за събиране на данни в момента не може да се избегне дублирането на случаи. Ако повече от една институция е работила с дадена жертва, всяка от организациите, които са били в контакт с нея, включва случая в предоставените данни.
 • Данните са непълни. Например дадена институция е предоставила информация за броя жертви на трудова експлоатация, с които е работила, без да поясни колко от тях са били мъже, жени, момчета или момичета. Тази информация не може да бъде възстановена със задна дата.
 • Прокуратурата предоставя данни за всички случаи, по които работи на годишна база, а не само за новообразуваните дела през съответната година. Това наложи пропорционално изкуствено намаляване на докладваните случаи назад във времето.
 • Прокуратурата не събира отделно информация за някои форми на трафик като просия, дребни престъпления и насилствен брак.
 • Липсват данни за трафик с цел въвличане в престъпни дейности.
 • Няма данни колко са чуждите граждани, жертви на трафик.
 • Няма данни, ако едно лице е жертва на няколко форми на трафик.
 • Няма данни, ако едно лице е повторна жертва на трафик.
 • Няма данни колко са случаите на вътрешен (в страната) и външен (международен) трафик.
 • Само част от институциите предоставят данни за страните на дестинация.

Общ брой случаи по години

Филтиране на графиката:

Вид идентификация

Филтиране на графиката:

Сексуална експлоатация

Филтиране на графиката:

Трудова експлоатация

Филтиране на графиката:

Просия, джебчийство и дребни кражби

Филтиране на графиката:

Насилствен брак

Филтиране на графиката:

Принудително подчинение

Филтиране на графиката:

Продажба на бебета (жени)

Филтиране на графиката: