Помощ за жертвите

Къде да намеря помощ?

Ако сте жертва на трафик и имате нужда от помощ или ако ваш близък е жертва на трафик, можете да се обадите на някой от горещите телефони за помощ, за да разберете как да постъпите:

Или подайте сигнал на https://antitraffic.government.bg/

На каква помощ могат да разчитат жертвите на трафик?

Жертвите на трафик на хора, независимо дали са формално идентифицирани като такива (от правоохранителен орган), имат право на незабавен и безусловен достъп до социални услуги. Тъй като трафикът представлява „риск за живота, здравето, качеството на живот или развитието“ им, жертвите могат да се възползват от специализирани услуги по Закона за социални услуги (чл. 12, ал.3).

В какво се изразява помощта:

 • Настаняване в безопасна среда за жертвата и децата ѝ (ако има такива)
 • Настаняване на деца извън семейството – при близки и роднини, в приемно семейство, в социална или здравно-социална услуга за резидентна грижа (напр. Кризисен център за деца)
 • Предоставяне на храна, дрехи, санитарни принадлежности и всичко от първа необходимост
 • Достъп до медицински грижи
 • Психологическа и социална подкрепа
 • Съдействие пред държавните институции по всички въпроси – социални, здравни, за възстановяване на лични документи и др.
 • Помощ за връзка с близките и завръщане при тях, ако е безопасно
 • Съдействие за намиране на работа и квартира
 • Връзка с адвокат
 • Подкрепа по време на наказателно производство, ако жертвата участва в такова

Специализирани услуги за жертви на трафик

Специализирани услуги за жертви на трафик са създадени от Националната комисия за борба с трафика на хора и от някои НПО. Специализирани социални услуги се предоставят също от общини или от неправителствени организации, които са лицензирани за съответната дейност. Много организации развиват иновативни услуги, финансирани от проекти или частни донори.
Услуги, които са специално създадени за жертви на трафик в България, се предоставят от:

1.Националната комисия за борба с трафика на хора

 • Приюти за временно настаняване на жертви на трафик
  • в София – управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“;
  • във Варна – управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“;
  • в Бургас – управляван от Фондация „Деметра“.
 • Център за последваща реинтеграция на жертви на трафик
  • в Бургас – управляван от Фондация „Деметра“.
 • Център за закрила и помощ на жертви на трафик (към приютите за временно настаняване)
  • в София – управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“;
  • във Варна – управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“;
  • в Бургас – управляван от Фондация „Деметра“.

2.Фондация „Асоциация Анимус“

 • Транзитен център за жертви на трафик в София

3.Кампания А21

 • Програми за дългосрочно възстановяване

Компетентни да подпомагат жертвите на трафик са подслоните за лица, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик, подслоните за бременни и майки и комплексите за социални услуги в страната. Всички налични услуги са представени в интерактивната карта.

Кризисните центрове като социална услуга за резидентна грижа се предоставят за деца и младежи, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. В центровете се реализират дейности за индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

Достъп до услуги

Достъпът до специализирани услуги става по два начина:

1.Без насочване, в случаите на кризисна ситуация (ЗСУ, чл. 77 ал. 3). Жертвите на трафик могат да бъдат упътени директно към подслон или приют от органите на МВР или след обаждане на Горещ телефон. В тези случаи не е необходимо изготвяне на предварителна оценка на потребностите преди настаняването.

2.С насочване от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, като за целта се извършва предварителна оценка на потребностите.

Достъп на деца до социални услуги и настаняване в социална услуга за резидентна грижа:

1.Настаняването на дете в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа (каквато е Кризисният център) се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето.

2.Насочване към консултативна социална услуга от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето, като за целта се издава направление за подходящата социална услуга по настоящ адрес на детето.

Ползване на социални услуги

Всички социални услуги за жертви на трафик са безплатни.

Социалните услуги се ползват след сключване на договор между лицето, което ще ползва услугата, и доставчика на социалната услуга. Това се случва след няколко срещи, по време на които се прави индивидуална оценка на потребностите и се определя индивидуален план за подкрепа (ЗСУ, чл. 80).

Срокът за ползване на социалните услуги зависи от индивидуалните потребности на лицето и резултатите, които се цели да бъдат постигнати (ЗСУ, чл. 16).

Ползването на социални услуги може да бъде:
1. краткосрочно – за срок до шест месеца;
2. средносрочно – за срок до една година;
3. дългосрочно – за срок от една до три години.

В зависимост от индивидуалните потребности срокът може да бъде променян.

Интерактивна карта на услугите

Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Русе
гр. Русе
ул."Ангел Кънчев" № 1, ет. 7
082/82-48-88
ruse-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Бяла
гр. Бяла
пл."Екзарх Йосиф І" № 3
0817/7-35-93
dsp-bqla@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Ветово
гр. Ветово
ул."Трети март" № 19
08161/28-10
dsp-vetovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Две могили
гр. Две могили
ул.”Кирил и Методий” № 14
08141/27-31
dsp-dvemogili@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Русе
гр. Русе
ул."Ангел Кънчев" № 1
082/82-55-90
dsp-ruse@asp.government.bg
Сдружение „Център Динамика”
Русе
ул. „Панайот Хитов” № 9, ет.1
082/ 82 67 70
centre_dinamika@abv.bg
Сдружение „Център Динамика - Русе”
1) Кризисен център за деца и лица, пострадали от домашно насилие или трафик
2) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие, управляван от Сдружение „Център Динамика”
Психо-социално консултиране,
Открита телефонна линия
082/ 82 67 70
Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Сдружение „Еквилибриум”
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
2) „Синя стая” за щадящ разпит на деца.
3) Център „Спешен Прием”. „Спешна и заместваща грижа” – денонощно
4) Звено „Майка и бебе”
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Русе
бул. „Липник” № 14
082/ 813 380; 0885 663 421
ksuds@eq-bg.org
www.eq-bg.org

Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Каритас”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Русе
ул. „Байкал” № 10
0882 071 603
office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
Услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение.
Русе
ул. "Незавмисимост" № 2, ДКЦ 1, ет. 3, к-т 309
+359 82 834 045
+359 886 211 502
Център за обществена подкрепа, управляван от община Борово
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Борово, ул. "Кл. Охридски" №1
0895 51 49 23
Център за обществена подкрепа, управляван от община Ветово
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. гр. Ветово,
ул. "Дунав" №3
0878 36 29 11
Център за обществена подкрепа, управляван от община Две могили
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Две могили,
бул. "България" №69,
081/41 37 57
Дирекция Регионална служба по заетостта - Русе
гр. Русе
ул. " Капитан лейтенант Евстати Винаров" № 10
082/825-684
drszruse@mbox.contact.bg
Бюро по труда - Русе
гр. Русе
ул. "Кап. л-т Евстати Винаров" 10
082/821 426
dbt-ruse@mbox.contact.bg
Фондация „Джендър алтернативи“
Консултативен център за хора, преживели насилие.
Правна помощ: консултации, психологическа помощ: психо-социално консултиране, групови сесии за лица, преживели насилие. Работа със семейства и двойки в риск; Работа с деца в риск в партньорство с ЦПК „Феникс“ Програма за работа с извършители на насилие Програма за трудова реализация на жени, пострадали от насилие; програма за икономически растеж на жени, пострадали от насилие; курсове по английски език и компютърна грамотност.
Пловдив
ул. „4-ти януари“ № 38, вх. „В“, ет. 2, ап. 3 – административен офис
032/ 26 07 08; 0879 260 101
office@genderalternatives.org
www.genderalternatives.org
ул. „Райко Даскалов“ №53 (Дом „Васил Левски“), ет. 1, стая 12 – консултативен център

Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив
гр. Пловдив, бул."Христо Ботев" № 82
032/64-34-98
plovdiv-rdsp@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Асеновград
гр. Асеновград, ул. "Христо Ботев" № 18
0331/6-24-03
dsp-asenovgrad@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Карлово
гр. Карлово, ул."Екзарх Йосиф" № 14
0335/9-18-79
dsp-karlovo@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Марица
гр. Пловдив, бул."Дунав" № 100
032/96-89-36
dsp-marica@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив
гр. Пловдив, бул."Руски" № 13
032/63-44-95
dsp-plovdiv@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Първомай
гр. Първомай, ул."Братя Миладинови" № 50
0336/6-30-93
dsp-parvomai@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Раковски
гр. Раковски, ул."Детелина" № 2
03151/47-64
dsp-rakovski@asp.government.bg

Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Родопи
гр. Пловдив, бул."Руски" №13
032/63-43-62
dsp-rodopi@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Стамболийски
гр. Стамболийски, ул."Осми март" № 3, ет. 2
0339/6-32-20
dsp-stamboliiski@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Хисаря
гр. Хисаря, ул."Гладстон" № 12
0337/6-26-93
dsp-hisarq@asp.government.bg

Кризисен център за жени, преживели домашно насилие, управляван от Община Пловдив
Пловдив
032/ 66 05 30; 032/ 81 40 72
kcenter.plovdiv@abv.bg

Кризисен център за деца, жертви на насилие или трафик, управляван от Община Пловдив
Пловдив
032/ 51 29 89 , 0877731526
krizisencentar@abv.bg

Кризисен Център за деца
гр.Пловдив
032/525664; 0885360950

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи, гр. Пловдив, управляван от Асоциация "Деметра"
Пловдив
гр. Пловдив, ул."Неофит Бозвели" No 38
032/262652; 0895419046

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Община Пловдив
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
2) Звено „Майка и бебе“
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
3) Център за работа с деца на улицата
Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38
032/ 65 81 50 ksu_decaisemeistva@abv.bg
Пловдив, ул. „Стою Шишков” № 1 032/ 63 39 11
Пловдив, ул. „Коматевско шосе” № 18
032/67 84 56

Център за обществена подкрепа „За деца и родители”, управляван от Фондация „За нашите деца”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Пловдив, бул. „Марица” № 21
032/ 94 34 44
centre.plovdiv@detebg.org

Център за обществена подкрепа, управляван от Община Асеновград
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 99
0331/ 2 73 52

Център за обществена подкрепа, управляван от Община Раковски
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Раковски, ул. „Н.Вапцаров“ № 2А
03151/ 23 77

Център за обществена подкрепа, управляван от „Соник Старт” ООД
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Първомай, ул. „Гимназиална“ № 1
0336/ 9 88 61, 0886 20 79 85, 0886 20 37 42
parvomay1@sonikstart.eu

Център за обществена подкрепа, управляван от „Соник Старт” ООД
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Карлово, пл. „20-ти юли“ № 10
0335/ 5 57 71
http://karlovo1.sonikstart.eu/
karlovo1@sonikstart.eu

"Център за обществена подкрепа" (ЦОП), управляван от община Садово
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Садово, ул."Кирил и Методий"2
031182290
cop_sadovo@abv.bg

Център за обществена подкрепа - Сопот
гр. Сопот, ул. Иван Вазов №53
0893/384 790
sopot_cop@abv.bg

Център за обществена подкрепа - Съединение
гр. Съединение, пл. „Съединенние“ №6
031/82 23 16
copsaed.direktor@gmail.com

Дирекция Регионална служба по заетостта - Пловдив
гр. Пловдив, ул. "Самара" № 7
032/960131
rsz_plovdiv@zaetost.org

Бюро по труда - Пловдив
гр. Пловдив, ул.Чернишевски 3
0879008765
dbt611@zaetost.org

Бюро по труда "Марица" - Пловдив
гр. Пловдив, ул."Брезовска" №34
032/967 852
dbt-marica@mbox.contact.bg

Бюро по труда "Родопи" - Пловдив
гр. Пловдив, бул. "Руски" 15
032/64-28-96
dbtrodopi@mbox.contact.bg

Бюро по труда Пловдив, филиал Столипиново
гр. Плавдив, ул.Ландос 6
032/682324;0878483072
dbt611FS@mbox.contact.bg

Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Шумен
гр. Шумен, ул."Съединение" № 107, ет. 4
054/80-12-45
shumen-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Велики Преслав
гр. Велики Преслав, ул."Борис Спиров" № 76
0538/4-32-70
dsp-v.preslav@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Венец
с. Венец, ул."Кирил и Методий" № 24
05343/20-80
dsp-venec@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Каолиново
гр. Каолиново, пл."Украйна" № 5
05361/20-71
dsp-kaolinovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Нови пазар
гр. Нови пазар, ул."Оборище“ № 5
0537/2-62-22
dsp-novipazar@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Шумен
гр. Шумен, ул."Съединение" № 107
054/801-253
dsp-shumen@asp.government.bg
Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Сдружение „Институт за социални дейности и практики”
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ
2) Звено „Майка и бебе”
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Шумен
ул. „Димитър Благоев“ № 10
054/ 80 00 25
ksu_sh@abv.bg
Шумен
ул. „Беласица“ №11
054/ 833 124

Зона ЗаКрила – Детски център за застъпничество и посредничество, управляван от Сдружение „Институт за социални дейности и практики”
Специализирана услуга за подкрепа на деца, жертви на всички форми на насилие. Психологическа, социална, юридическа помощ и спешни интервенции. Подкрепа в за децата в хода на разследването и възстановяването от преживяното насилие.
Шумен, ул. „Димитър Благоев” № 10
0893 361 106
zonazakrila_sh@abv.bg
Кризисен център за деца, жертви на насилие към комплекс за социални услуги „Детелина“, управляван от Община Шумен
Шумен
054/ 86 99 58

Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели насилие”
1) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие.
2) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Нови пазар, ул. „Ген. Скобелев” № 18
0537/ 2 53 43 Факс: 0537/ 2 53 43
sosnpazar@abv.bg
Гореща телефонна линия: 0537/ 2 53 43

Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Хасково
гр. Хасково, ул."П.Евтимий" № 2,ет. 4
038/62-46-43
haskovo-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Хасково
гр. Хасково, ул."Патриарх Евтимий" № 2, ет.1
038/62-41-92
dsp-haskovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Димитровград
гр. Димитровград, ул."Цар Борис І" № 1
0301/6-64-57
dsp-dimitrovgrad@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Ивайловград
гр. Ивайловград, ул."Георги Димитров" № 56
03661/65-95
dsp-ivaelovgrad@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Свиленград
гр. Свиленград, ул."Бурденис" № 2
0379/7-16-47
dsp-svilengrad@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Тополовград
гр. Тополовград, ул."Иван Вазов" № 2А
0470/5-41-67
dsp-topolovgrad@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Харманли
гр. Харманли, ул."Иван Вазов" № 46А
0373/8-70-92
dsp-harmanli@asp.government.bg
Консултативен център за домашно насилие, управляван от Фондация „Български Център за Джендър Изследвания – клон Хасково” – Психо-социални и правни консултации, Хасково ул. „Пирин” № 9
038/ 624 685, 0878 567 659
bgrfhaskovo@gmail.com
Кризисен център за лица и деца, преживели насилие или трафик, управляван от Фондация „Български Център за Джендър Изследвания – клон Хасково” Димитровград
0884 526 478

Приемна консултативен център за пострадали от домашно насилие, управляван от Фондация „Български Център за Джендър Изследвания – клон Хасково“ Димитровград
ул. „Климент Охридски“ № 1
0391/ 25 055

Приемна консултативен център за пострадали от домашно насилие, управляван от Фондация „Български Център за Джендър Изследвания – клон Хасково“ Свиленград
бул. „България“ № 51
0379/ 63 000

Център за обществена подкрепа, управляван от Община Хасково Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет. 2
038/ 62 03 92
cop_haskovo@abv.bg
Регионален център към Националното бюро за правна помощ Хасково
ул. „Хан Кубрат“ № 8, ет. 4, офис 24
038/ 664 330

Център за обществена подкрепа, управляван от Община Харманли Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Харманли, ж.к „Дружба“ № 7А
037/ 39 10 76
cop.harmanli@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Симеоновград Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 7
037/ 04 99 91
cop_simeonovgrad@abv.bg
Дирекция Регионална служба по заетостта - Хасково гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 3
0882-824-723
DRSZ.900@az.government.bg
Бюро по труда - Хасково гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 3
038/662060
dbt915@mbox.contact.bg
Сдружене „Шанс и закрила“ Услуги за деца и семейства.
Гр. Хасково, ул. “Алеко Константинов” №11
038/66 21 38
chance@escom.bg
http://chancebg.org/
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Търговище
гр. Търговище, ул."Стефан Караджа" № 1
0601/6-36-68
targovishte-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Омуртаг
гр. Омуртаг, ул."Г.С.Раковски" № 18
0605/6-40-57
dsp-omurtag@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Попово
гр. Попово, пл."Александър Стамболийски" № 2
0608/4-43-53
dsp-popovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане"- Търговище
гр. Търговище, ул."Възраждане" № 4
0601/6-26-98
dsp-turgovishte@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане"- Търговище
Сдружение Асоциация „Ная“
1) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие и трафик на хора.
Психологическа помощ, консултации с юрист, социално застъпничество и семейно консултиране
2) Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и жени пострадали от насилие.
Мобилна услуга в открити приемни за жертви на домашно насилие от малки населени места – Попово, Омуртаг, Антоново.
3)Програма за работа с извършители на домашно насилие – Търговище, Попово и Омуртаг.
гр. Търговище
ул. „Антим I“ № 37
0601/ 6 28 89, 0879 60 68 55
naia_s@abv.bg
Гореща телефонна линия: 0601/ 6 70 25 – от понеделник до петък, 08:30ч.-17:30ч.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от „Международна социална служба – България”
1 )Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ
Звено „Майка и бебе” , управлявано от община Търговище
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Търговище, кв. Запад № 3
0601/ 6 11 42, 0601/ 6 11 44, 0895 662 273
ksu_tg@abv.bg
Търговище
ул. „Росица” № 2
0601/ 6 16 32

Бюро по труда - Търговище
гр. Търговище, ул. "Ст.Караджа" 1
0879005119
dbt712-targovishte@mbox.contact.bg
Център за обществена подкрепа в гр. Попово - Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ
гр. Попово, ул. "Керамик" №4
060/84 42 37

Регионална дирекция "Социално подпомагане" -Стара Загора
гр. Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 8
042/62-36-04
stzagora-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Гурково
гр. Гурково, ул."6-ти септември" № 1
04331/27-90
dsp-gurkovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Гълъбово
гр. Гълъбово, ул."Г.Бенковски" № 13б
0418/6-24-53
dsp-gulabovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Казанлък
гр. Казанлък, бул."Княз Александър Батенберг" № 4, ет. 2
0431/6-47-61
dsp-kazanluk@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Мъглиж
гр. Мъглиж, пл."Трети март" № 8
04321/21-50
dsp-maglij@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Раднево
гр. Раднево, ул."Магда Петканова" № 5А
0417/8-20-10
dsp-radnevo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора
гр. Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 8
042/69-76-41
dsp-st.zagora@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Чирпан
гр. Чирпан, ул."Янко Иванов" № 12
04169/25-32
dsp-chirpan@asp.government.bg
Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Фондация „Мисия Криле“
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ Групови програми
2)Звено „Майка и бебе”
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 205
042/ 66 03 28
ksu@ksu-stz.org
Сдружение „Самаряни”
1) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие
2) Кризисен център за жени и деца, преживели насилие, управляван
Стара Загора
ул. „Патриарх Евтимий“ № 57 (южен вход от ул. „Братя Жекови“)
042/ 621 083, 0878 394 250
641111@samaritans.bg, office@samaritans.bg Консултативна линия: 042/ 64 11 11 – денонощна.

Център за обществена подкрепа, управляван от Община Чирпан
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ, 08:00ч.-17:00ч.
Чирпан, ул. „Братя Албалах” № 15
0416/ 9 55 54
cop_chirpan@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Бъдеще за децата”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Две стаи за спешен прием.
Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25
0431/ 6 28 66, 0878 379 261
info@speckids.org
special_child@abv.bg
http://speckids.org/
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
Услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение.
Стара Загора, ул. "Армейска" № 11, Медицински факултет, Катедра "Социална медицина и обществено здраве"
+359 898 259 906

Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ № 64
0878 546 980

Бюро по труда - Стара Загора
гр. Стара Загора, ул."Стефан Караджа" 8
042/697 598
btstzag@mbox.contact.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - София област
гр. София, ул."Софроний Врачански" № 104
02/931-08-83
sofiaoblast-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Ботевград
гр. Ботевград, ул."Свобода" № 1
0723/6-62-75
dsp-botevgrad@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Елин Пелин
гр. Елин Пелин, бул."София" № 13 ет.3
0725/6-65-31
dsp-elinpelin@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане"- Етрополе
гр. Етрополе, ул."М.Гаврилова" № 18 А
0720/6-50-71
dsp-etropole@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Ихтиман
гр. Ихтиман, ул."Иван Вазов" № 10
0724/8-20-52
dsp-ihtiman@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Костинброд
гр. Костинброд, ул."Ломско шосе" № 35 (Поликлиника), ет. 4
0721/6-62-55
dsp-kostinbrod@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Пирдоп
гр. Пирдоп, бул."Цар Освободител" № 39
07181/86-13
dsp-pirdop@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Правец
гр. Правец, ул."Генерал Раух" № 2А
07133/21-04
dsp-pravec@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Самоков
гр. Самоков, ул."Македония" № 34
0722/6-65-26
dsp-samokov@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Своге
гр. Своге, ул."Александър Стамболийски" № 3
0726/2-22-81
dsp-svoge@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Сливница
гр. Сливница, пл."Съединение" № 1
0727/42-516
dsp-slivnica@asp.government.bg
Кризисен център за деца, жертви на трафик или насилие, управляван от Община Драгоман
Драгоман
0717/ 2 20 85

Център за обществена подкрепа, управляван от Община Ихтиман
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 130
0889 393 132
cop_ihtiman@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Пирдоп
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Пре- и постнатална грижа. Превенция на отпадане от образователната система. Превенция на формиране/затвърждаване на агресивно поведение при децата. Училище за родители. Приемна грижа. Превенция на дезадаптация при деца в предучилищна възраст и в първи клас. 09:00ч.-17:30ч.
Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ № 97
0884 301 016
cop_pirdop@mail.bg
Център за обществена подкрепа „ПРОМЯНА”, управляван от Община Костинброд
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Приемна грижа. Обучение на кандидат-осиновители. Работа с деца със СОП и с техните родители. Работа с деца с конфликти със закона и с техните родители. Оценка и повишаване на родителски капацитет.
Костинброд, ул. „Ломско шосе“ № 73
0889 500 015
cop_kostinbrod@abv.bg
Дирекция Регионална служба по заетостта - София
гр. София, ул. "Софроний Врачански" 104
02/931-04-16
drsz_sofia@mbox.contact.bg
Фондация „Асоциация Анимус“
 • 1) Център за възстановяване, консултиране, психотерапия и психоанализа
Психологично консултиране, психотерапия и психоанализа за деца и възрастни. Специализирани програми за жертви на насилие.
 • 2) Кризисен център за жени и деца, пострадали от домашно насилие „Св. Петка” (Столична община)
Настанява жени (с децата им), жертви на домашно насилие. При спешност за настаняване се обадете на Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие – 02/ 981 76 86/ 0 800 1 86 76
 • 3) Зона ЗаКрила – Детски център за застъпничество и подкрепа с подкрепата на УНИЦЕФ
Специализирана услуга за деца, жертви на всички форми на насилие. Психологическа, социална, юридическа помощ и спешни интервенции. Подкрепа в за децата в хода на разследването и възстановяването от преживяното насилие.
 • 4)„Синя стая” за щадящ разпит на деца
гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 8502/ 983 52 05; 02/ 983 53 05; факс: 02/ 983 52 05animus@animusassociation.orgwww.animusassociation.orgНационална гореща телефонна линия за пострадали от насилие – 02/ 981 76 86/ 0800 18 676 (безплатен). Денонощно, безплатно и анонимно консултиране и насочване за територията на цялата страна при случаи на насилие.
 • 5) Комплекс за социални услуги за деца и семейства (Столична община)
 • 5.1) Център за обществена подкрепа Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
 • 5.2) Звено „Майка и бебе” Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
гр. София, ул. „Лада“ № 202/ 813 02 50; факс: 02/ 813 02 66
 • Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора, управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“ Консултативен център за жертви на трафик
Национална комисия за борба с трафика на хораСофия 1797, бул. Г. М. Димитров 52А, ет.1, ст. 10702 807 80 50, 02 807 80 59office@antitraffic.government.bgwww.antitraffic.government.bg
 • Регионална дирекция "Социално подпомагане"- София град
гр. София, ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” № 2002/870-02-38rdsp-sofiagrad@asp.government.bg
 • Дирекция "Социално подпомагане" - Връбница
гр. София, бул."Хан Кубрат" бл. 328, вх. А, ет. 202/837-74-25dsp-vrubnica@asp.government.bg
 • Дирекция "Социално подпомагане" - Възраждане
гр. София, бул."Ал. Стамболийски" № 17302/920-03-69dsp-vuzragdane@asp.government.bg
 • Дирекция "Социално подпомагане" - Красно село
гр. София, ул."Ами Буе" № 7902/952-32-88dsp-krasnoselo@asp.government.bg
 • Дирекция "Социално подпомагане" - Лозенец
гр. София, ул."Димитър Хаджикоцев" № 8002/865-67-82dsp-lozenec@asp.government.bg
 • Дирекция "Социално подпомагане" - Люлин
гр. София, ж.к."Люлин", бул. "Царица Йоанна" №8302/925-01-69dsp-lulin@asp.government.bg
 • Дирекция "Социално подпомагане" - Младост
гр. София, р-н Студентски, ул. "Акад. Стефан Младенов" №1, бл.3002/973-62-30dsp-mladost@asp.government.bg
 • Дирекция "Социално подпомагане" - Оборище
гр. София, р-н Студентски, ул. "Акад. Стефан Младенов" №1, гр. София, ул."В.Петлешков" № 4102/945-31-70dsp-oborishte@asp.government.bg
 • Дирекция "Социално подпомагане" - Сердика
гр. София, бул."Мария Луиза" № 8802/832-10-05dsp-serdika@asp.government.bg
 • Дирекция "Социално подпомагане" - Слатина
гр. София, ж.к."Христо Смирненски", ул."Кривина" бл. 73-партер02/873-10-94dsp-slatina@asp.government.bg
 • Консултативен център за домашно насилие, управляван от Фондация „Български център за джендър изследвания”, юридически консултации
гр. София, бул. „Васил Левски” № 3302/ 963 53 57office@bgrf.org
 • Кризисен център за деца, преживели насилие „Вяра, Надежда и Любов” (Столична община), управляван от Фондация „Конкордия България”
гр. София0700 400 14, 0879 498 979krizisen.centar@concordia.bg
 • Център за обществена подкрепа "Славейков" (Столична община) , управляван от Сдружение „Институт по социални дейности и практики”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.гр. София, ж.к Илинден, ул. „Пиротска“ № 17502/ 920 42 38sapi_slaveykov@abv.bg
 • Център за обществена подкрепа "Надежда" (Столична община), управляван от Сдружение „Институт по социални дейности и практики”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.гр. София, ж.к. Надежда,ул. „Сава Филаретов“ № 2302/ 936 10 26cop_nadejda@abv.bg
 • Център за обществена подкрепа (Столична община), управляван от Фондация „Надежда”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.гр. София, ж.к. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 202/ 956 95 29cop_2so@abv.bg
 • Кризисен център към Столична община (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик)
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.гр. София0882 246 623desislava_ti@abv.bg
 • Център за обществена подкрепа „Света София”, управляван от фондация "За нашите деца"
Центърът подкрепя новородени в риск от раздяла с техните родители, деца и семейства в неравностойно социално положение, деца в ранна възраст с обучителни затруднения, деца с трудности в поведението и техните родители, осиновени деца и осиновителни семейства, семейства в криза и затруднения, родители в конфликт при раздяла, деца, настанени извън семейството си, деца, за които предстои връщане в семейна среда, кандидат-осиновителигр. София, ж.к. "Средец",  ул. „Гюешево”  № 2102 822 35 10
 • Център за обществена подкрепа "Щастливо детство", управляван от фондация "За нашите деца"
Центърът работи с деца от 0 до 7 години и техните семейства; Специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване, забавяне в развитието; Деца в ранна възраст с обучителни затруднения; Деца на родители, които са в конфликт или са разделени; Деца, отглеждани извън семейството си – при близки и роднини, в приемна грижа, в резидентни услуги; Осиновени деца и осиновителиул. „Гюешево“ 2102/980-70-58www.detebg.org
 • Български червен кръст
Специализирана Бежанско-мигрантска служба за социална подкрепа, финансова помощ, дарения и др. за хора с хуманитарен статут или статут на бежанец, търсещи убежище, или такива, на които им е отказано такова.София, бул. Джеймс Баучер 76+359 2 81 64 709m.stoyanova@redcross.bghttp://en.redcross.bg/
 • Кампания A21
Дългасрочна подкрепа за жертви на трафик, правна помощ, психологическо консултиране, социално подкрепа, образователна подкрепаСофия 1000, ул. Сан Стефано 24, Офис 1 + 359 884 45 46 56 +359 885 237 606 info.bg@a21.bg www.a21.bg
 • Фондация "Център Надя"
Психологически консултации, психиатрична оценка, диагноза и лечение, кризисна интервенция, насочване към други услуги. Услугите са за мъже, жени и деца жертви на трафик на хора София 1000, ул. Княз Борис I 166 02 9819300 centrenadja@abv.bg www.centrenadja.com
 • Съвет на жените бежанки в България
Програма си за директна работа с бежанци и търсещи закрила лица. Помощ под формата на социална медиация и хуманитарна подкрепа.София ул. Екзарх Йосиф 95 +359 878 136 231; +359 878 136 321; +359 876 766 588 Тел. за говорещи арабски език: +359 878 607 550 Тел. за говорещи Фарси/Дари: +359 878 952 691 office@crw-bg.org http://crw-bg.org/en
 • Сдружение „Здраве без граници“ / Център за сексуално здраве
Изследвания и прегледи за ХИВ, хепатит B, хепатит C, сифилис, и др. сексуално преносими болести. Проследяване на бременност при ХИВ-позитивни жени. София, ул. Цар Самуил 111, 1000 София +359 878 33 93 94 info@checkpointsofia.info
 • Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
Услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение. София, бул. „Княз Ал.Дондуков“ 67 02/9433052 http://www.safesex.bg/
 • Каритас София
Център за интеграция на бежанци и мигранти в София „Св. Анна“ за уязвими бежанци и мигранти, които могат да получат индивидуална подкрепа и помощ за намиране на работа, включително и обучение по български език. На разположение са културни медиатори и преводачи. Център за професионално обучение, който предлага различни квалификационни курсове за бежанци и мигранти Адрес: София, ул. Антим I 93 Тел.: +359 88 850 9837
 • Фондация „Конкордия“
Дневни и резидентни социални услуги за деца и младежи гр.София, Ул. Павлина Унуфриева 4 +359 2 936 8620 https://www.concordia.bg/ bulgaria@concordia.bg
 • Дирекция Регионална служба по заетостта - София
гр. София, ул. "Софроний Врачански" 104 02/931-04-16 drsz_sofia@mbox.contact.bg
 • Бюро по труда "Средика" - София
гр. София, ул. "Тимок" 20 02/931 17 44; 02/832 61 61 dbt107@mbox.contact.bg
 • Бюро по труда "Възраждане" - София, филиал Триадица
гр. София, ж.к. "Стрелбище" ул. Котленски проход" № 20 02/962 17 65 filial_triaditsa@mbox.contact.bg
 • Бюро по труда "Люлин" - София
гр. София, ж.к. "Люлин", 10-ти микрорайон, бл.158а - партер 02/825 49 83, 02/836 32 25 dbt104@mbox.contact.bg
 • Бюро по труда "Изток" - София
гр. София, ж.к. "Младост" 4, админ. сграда срещу блок 465 0882824769, 0878483380 dbt111@mbox.contact.bg
 • Бюро по труда "Сердика" - София, филиал Подуене
гр. София, ж.к. "Левски - В" бл. 10А 02/946 61 01 filial_poduene@mbox.contact.bg
 • Бюро по труда "Изток" - София, филиал Студентски
гр. София, Студентски град, бл.5, ет.1 02/868 75 64 filial_studentski@mbox.contact.bg
 • Бюро по труда "Люлин" - София, филиал Връбница
гр. София, жк.Надежда 3, ул.Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, ет.1 02/8363 225 filial_vrabnitsa@mbox.contact.bg
 • Бюро по труда "Възраждане" - София, филиал Красна поляна
гр. София, ж.к. Разсадника-Коньовица, бл.31 02/820-16-75 filial_krasnapolyana@mbox.contact.bg
 • Национално бюро за правна помощ
гр. София, ул. "Развигор" № 1 +359 2 8193200 nbpp@nbpp.government.bg https://mjs.bg/homeНационален телефон за правна помощ 070018250
 • Център за правна помощ „Глас в България“
Правна помощ за бежанци и мигранти София, ул. Триадица 5B, офис 226 +359 2 9810779 voiceinbulgaria@gmail.com www.centerforlegalaid.com Национален телефон за правна помощ 070018250
 • Фондация „Достъп до права – ФАР“
Правна помощ за бежанци и мигранти (+359) 2 879 32 80 office@farbg.eu http://www.farbg.eu/en/who-we-are/
 • Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - София
гр. София, ул."Витоша" № 1А (Търговски дом), ет.2, кантора 201 02/9048028 regional.center@sak-sas.bg
 • Български Хелзинкски комитет
Програма за правна защита на бежанци и мигранти София, ул. Узунджовска 1 02 981 3318, 02 980 0057 http://www.bghelsinki.org/bg/za-nas/programi/programa-za-pravna-zashita-na-bezhanci-i-migranti/ refunit@bghelsinki.org
 • Международна организация по миграция
Идентификация на жертви на трафик, осигуряване на безопасно завръщане, реинтеграция и достъп до специализирани правни, социални и психологически услуги, съобразени с индивидуалните нужди. София, ул. Цар Асен 77 02 93 94 774 iomsofia@iom.int www.iom.bg Контакт с мобилна група за защита Тел., WhatsApp и Viber: +359 884 602 185; +359 884 605 184; +359 892 212 194
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Смолян
гр. Смолян, бул."България" № 14
0301/6-25-41
smolyan-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане"- Девин
гр. Девин, ул."Васил Левски" № 1
0301/2-10-41
dsp-devin@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Златоград
гр. Златоград, ул."Стефан Стамболов" № 1
03071/50-47
dsp-zlatograd@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Мадан
гр. Мадан, ул."Обединение" № 14
0308/2-22-13
dsp-madan@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Смолян
гр. Смолян, бул."България" № 10
0301/6-27-34
dsp-smolian@asp.government.bg
Център за обществена подкрепа гр. Смолян, управляван от „Международна социална служба – България”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Смолян, бул. „България“ № 24, ет.3
0301/8 17 71
ksdus_sm@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Златоград
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Златоград, ул. „Славей“ № 1
03071/ 20 38
tsopzlatograd@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Доспат
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Доспат, ул. „Първи май“ № 7
0894 438 106
dospat_cop@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Девин
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Девин, ул. „Гордьо Войвода“ № 49
0884 455 464
cop_devin@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от община Рудозем
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Рудозем,, бул. "България" №13
0896 66 27 66
Бюро по труда - Смолян
гр. Смолян, бул. "България" 83
0301 / 6-20-36, 0879 006 941
dbt616@zaetost.net
Регионална дирекция "Социално подпомагане"- Сливен
гр. Сливен, ул."Попска" № 11
044/62-24-63
sliven-rdsp@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Котел
гр. Котел, ул."Проф. Павлов" № 8
0453/4-20-54
dsp-kotel@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Нова Загора
гр. Нова Загора, ул."Петко Енев" № 100
0457/6-66-61
dsp-n.zagora@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен
гр. Сливен, ул. "Попска" № 11
044/62-35-07
dsp-sliven@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Твърдица
гр. Твърдица,пл."Свобода" № 3
0454/4-42-61
dsp-tvardica@asp.government.bg

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Община Сливен
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ
2) Център за спешен прием
3) Звено „Майка и бебе”
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години
Сливен, кв. „Българка” № 66
044/ 66 71 29
ksuds_tsop.sliven@abv.bg

Център за обществена подкрепа, управляван от Oбщина Нова Загора
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 100
0887 559 823
cop_nz@abv.bg

Центърза развитие и подкрепа на деца и семейства гр. Котел
В Центъра работи екип от специалисти (педагози), социални работници, психолог, педагог, медицинска сестра и помощник-възпитатели.
гр. Котел, ул. “Изворска“ 21,
Телефон:0879665070, 0897089183
crdu_kotel@abv.bg

Сдружение „Лекари на Света"
Предоставя услуга за подкрепа и достъп до здравни грижи и права на уязвимо население навсякъде по света. Сдружението работи в гр.Сливен в кв.„Надежда“.
гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър No 67
0877764787

Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 11
0877 622 665

Бюро по труда - Сливен
гр. Сливен, ул. Ген. Скобелев 6
044/625 213
dbt209@mbox.contact.bg
Женско сдружение „Екатерина Каравелова”
1) Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора
2) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие
3) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
4) Защитено жилище "Резилианс", за дългосрочно настаняване на жертви на домашно насилие
Силистра, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 51, ет.2, п.к. 283
086/ 820 487
ceta@mail.bg
Силистра
086/ 821 495

Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Силистра
Силистра, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 51, ет.2, п.к. 283
гр. Силистра, ул."Христо Смирненски" № 2
086/82-31-28
silistra-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Силистра
Силистра, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 51, ет.2, п.к. 283
гр. Силистра, бул."Македония" № 169
086/82-19-90
dsp-silistra@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Дулово
гр. Дулово, ул."Васил Левски" № 20
0864/2-33-95
dsp-dulovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Тутракан
гр. Тутракан, ул."Трансмариска" № 9
0866/60-311
dsp-tutrakan@asp.government.bg
Кризисен център за деца „Алфатар”, управляван от Община Алфатар
Алфатар
08673/ 22 68
kr.center_alfatar@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Дулово
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Дулово, ул. „Кирил и Методий“ № 11
0895 14 06 00
cop.dulovo@gmail.com
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Тутракан
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Тутракан, ул. "Ангел Кънчев" №4
0895 70 18 79

Бюро по труда - Силистра
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Силистра, бул. “Македония” №167
086/823 85
bt710@mbox.contact.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Разград
гр. Разград, ул."Княз Борис" № 72
084/66-02-69
razgrad-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Исперих
гр. Исперих, ул."Въча" № 6
08431/33-08
dsp-isperih@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Кубрат
гр. Кубрат, ул."Цар Иван Асен II", № 3
0848/7-50-62
dsp-kubrat@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Разград
гр. Разград, бул."Княз Борис" № 72
084/66-07-17
dsp-razgrad@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Самуил
с. Самуил, ул."Хаджи Димитър" № 5
08477/21-21
dsp-samuil@asp.government.bg
Звено „Майка и бебе”
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
гр. Разград, л. „Хаджи Димитър” № 30А, ет. 1
089 853 7434

Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Женска Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и Асоцииране“
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Разград, бул. „България“ № 4
084/ 66 02 83 , 0879 612 223
waieta@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Исперих – част от комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Исперих, ул. „Васил Левски“ №72
0879816911
cop_isperih@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Кубрат
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Кубрат, ул. „Страцин“ № 2
084/ 87 20 29
copkubrat@abv.bg
Бюро по труда - Разград
гр. Разград, бул. Априлско въстание 23
084 662 151; 084 662 152
bt-rz@mbox.contact.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Плевен
гр. Плевен, ул. "Иван Вазов" № 4
064/60-18-45
pleven-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Белене
гр. Белене, ул. "България" № 37
0658/3-32-52
dsp-belene@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Долна Митрополия
гр. Долна Митрополия, ул."Цоньо Матев" № 5
06552/22-72
dsp-d.mitropoliq@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Кнежа
гр. Кнежа, ул. "Марин Боев" № 95, ет. 2
09132/76-16
dsp-kneja@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Левски
гр. Левски, бул."България" № 58
0650/8-23-73
dsp-levski@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Никопол
гр. Никопол, пл."Европа" № 11
06541/34-18
dsp-nikopol@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Плевен
гр. Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8
064/88-27-11
dsp-pleven@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Червен
гр. Червен бряг, ул."Хан Кубрат" № 18А
0659/9-98-15
dsp-chervenbreg@asp.government.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Плевен
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Плевен, ул. „Г.Бенковски“ № 61
064/ 82 41 56
ksuds_pleven@abv.bg
Център за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца претърпели насилие- гр.Плевен, управляван от община Плевен
гр. Плевен
тел. 064/680 282
csrijdpn_pleven@abv.bg
Кризисен център, за жени и деца претърпели насилие - гр.Плевен, управляван от община Плевен
krizisencentur_pleven@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от „Соник Старт” ООД
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Червен бряг, ж.к. „Победа” ДГ „Зора”, сграда № 2
06509/ 31 17, 0887 078 018
chervenbryag1@sonikstart.eu
www.chervenbryag1.sonikstart.eu
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Долна Митрополия
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66
06552/ 20 3; 0878 324 320
cop_d.mitropolia@abv.bg
Център „Отворена врата“
гр. Плевен, ул. „Неофит Рилски“ № 55;
ж.к. „Сторгозия“, бл. 22, вх. В, ет. 1, ап. 1
064 846713
opendoor_centre@hotmail.com
https://www.ngobg.info/
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
Услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение.
Плевен, бул. "Русе" № 1, ет. 4, к-т 2
+359 889 321 343, +359 884 140 517

Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 25, етаж 3, Адвокатска стая
064/ 80 33 21

Бюро по труда - Плевен
гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" 1
064/800615
dbt.pleven@mbox.contact.bg
Фондация „П.У.Л.С.” 1) Консултативен център за жени, преживели насилие Дългосрочна психотерапевтична работа, фамилно консултиране и терапия на двойка. Юридически услуги и водене на дела, психологическа и социална подкрепа за справяне с последиците от насилие.2) Кризисен център за жени, пострадали от насилие Настаняване, психологическа и социална работа, групова работа с настанени клиенти. Перник, ул. „Средец” № 2076/ 60 10 10 office@pulsfoundation.org http://pulsfoundation.org
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Перник гр. Перник, пл."св.Иван Рилски" № 1Б 076/60-09-54 pernik-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Перник гр. Перник, ул."Радомир" № 1 076/60-26-20 dsp-pernik@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане"- Радомир гр. Радомир, ул."Кирил и Методий" № 9 0777/80-169 dsp-radomir@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Трън гр. Трън, пл. "Владо Тричков" № 1 07731/2386 dsp-trun@asp.government.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Перник Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Перник, кв. „Калкас“, ул. „Захари Зограф” № 61 076/ 69 50 05 domkalkas@abv.bg
Кризисен център за деца, преживели насилие или трафик на хора, управляван от Община Перник Перник 076/ 69 50 05 domkalkas@abv.bg
Регионален център към Националното бюро за правна помощ Перник, ул. Търговска 46, ет. 3 076/ 60 27 91; 076/ 61 10 01
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Радомир Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Радомир, ж.к. НОЕ 4, ет.1, ап.2 0885 584 855 cop.radomir@gmail.com
Бюро по труда - Перник гр. Перник, ул. "Радомир" 1 076/60 03 27 dbt808@mbox.contact.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Пазарджик
гр. Пазарджик, бул."Гурко" № 3А
034/444724
pazardjik-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Батак
гр. Батак, пл."Освобождение" № 5
03553/2124
dsp-batak@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Велинград
гр. Велинград, бул."Хан Аспарух" № 16
0359/51209
dsp-velingrad@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Пазарджик
гр. Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" № 19
034/444868
dsp-pazardjik@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Панагюрище
гр. Панагюрище, ул. "Д-р Лонг" № 3
0357/6-31-54
dsp-panagiurishte@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Пещера
гр. Пещера, ул."Дойранска епопея" № 5
0350/64325
dsp-peshtera@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Ракитово
гр. Ракитово, ул."Христо Ботев" № 4
03542/21-91
dsp-rakitovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Септември
гр. Септември, бул. "България" № 70
03561/24-61
dsp-septemvri@asp.government.bg
Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Община Пазарджик
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.Работа на терен.
2) Звено „Майка и бебе“
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
3) Център „Спешен прием”
Подслон за деца жертви и/или свидетели на насилие, безпризорни деца, деца в риск за физическото им оцеляване, майки с деца, преживели домашно насилие, деца на улицата или такива избягали от вкъщи и др.
4) „Синя стая” за щадящ разпит на деца
Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” № 48
034/ 44 75 30
ksu_pazardjik@abv.bg
Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Пазарджик, ул. „Цар Самуил” № 28

Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие, управляван от Фондация „ИГА – Фонд за превенция на престъпността”
Пещера
0893 45 59 30
center.peshtera@gmail.com
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Велинград
Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства. Мобилна социална работа. Консултиране на деца с поведенчески проблеми. Училищна подкрепа на деца, отпадащи от училище.
Велинград, ул.”Цар Самуил” № 2А
0359/5 03 44
velingrad_cop@abv.bg
Център за обществена подкрепа „Зора”, управляван от Фондация „Социални практики в общността”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5
0357/ 6 20 23
cop.pg@mail.bg
Бюро по труда - Пазарджик
гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" 15A
034/ 44 49 72
dbt608@zaetost.net
Бюро по труда - Пазарджик, филиал Изток
гр. Пазарджик, ул. "Бузлуджа" 9A
034/445 631; 0879/004 755
dbt608@zaetost.net
Регионална дирекция "Социално подпомагане"- Монтана
гр. Монтана, пл."Жеравица" № 1
096/300787
montana-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Берковица
гр. Берковица, пл."Йордан Радичков" № 2
0953/88067
dsp-berkovica@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Лом
гр. Лом, ул."Пристанищна" № 52
0971/60283
dsp-lom@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Чипровци
гр. Монтана, пл."Жеравица" № 3, ет. 2
096/305507
dsp-montana@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Чипровци
гр. Чипровци, ул."Витоша" № 2
09554/2920
dsp-chiprovtzi@asp.government.bg
Комплекс за социални услуги, управляван от Община Монтана
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
2) Кризисен център за деца, пострадали от насилие
3) Звено „Майка и бебе“
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Гр. Монтана
ул. „Извора” № 30
096/ 30 04 91; 0878 628 756
ksumontana@abv.bg
Гр. Монтана
ул. „22-ри септември” № 46
096/ 30 32 70

„Зона ЗаКрила” – Детски център за застъпничество и подкрепа, управляван от Сдружение „Институт по социални дейности и практики”
Специализирана услуга за подкрепа на деца, жертви на всички форми на насилие. Психологическа, социална, юридическа помощ и спешни интервенции. Подкрепа за децата в хода на разследването и възстановяването от преживяното насилие.
Гр. Монтана, ул. „Иван Аврамов” № 12, бл.„Аврора” № 4
096/ 30 01 34
zonazakrila_montana@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Берковица
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Гр. Берковица , ул. „Ашиклар“ № 7
0953/ 8 01 16
cop_berk@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Лом
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Гр. Лом, ул.Димитър Ангелов № 5
0893 47 42 38
tsop_lom@abv.bg
Дирекция Регионална служба по заетостта - Монтана
гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 5
096/300-312
rsz-montana@mbox.contact.bg
Бюро по труда - Монтана
гр. Монтана, пл. "Жеравица" 5
096/306262, 087 8273870
dbt510@mbox.contact.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Ловеч
гр. Ловеч, ул."Търговска" № 43
068/620193
lovech-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Ловеч
гр. Ловеч, ул."Търговска" № 24
068/603064
dsp-lovech@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане"- Луковит
гр. Луковит, ул."Възраждане" № 53-55
0697/55057
dsp-lukovit@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Тетевен
гр. Тетевен, ул."Д. Благоев" № 2А
0678/53726
dsp-teteven@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Троян
гр. Троян, ул."Спас Бояджиев" № 10 0670/62774 dsp-troqn@asp.government.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Ловеч, кв. „Дикисана”, ул. „Иларион Ловчански“ № 1, бл. „Октомври”, партер
068/ 602 928; 0876 55 25 72
www.sgilovech.com
sgi_lovech@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Тетевен  
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Тетевен, ул. „Здравец” № 19
0889 111 848
podkrepa_dete@abv.bg
Консултативен център за жертви на домашно насилие гр. Ловеч с кабинет и в гр. Троян, управляван от Фондация "Център - Отворена врата"
гр. Ловеч и гр. Троян за записване на часове - 0876974944

Дирекция Регионална служба по зоетостта - Ловеч
гр. Ловеч, ул."Анастас Иширков" 10, етаж 6
068/603155
drsz.lovech@mbox.contact.bg
Бюро по труда - Ловеч
гр. Ловеч, ул. "Анастас Иширков" 10, етаж 5
068/603151
dbt.lovech@mbox.contact.bg
Консултативен център за хора, преживели домашно насилие, управляван от Сдружение “Знание, успех, промяна”
Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 1, вх. Б, ет. 1
0895 763 393; 0895 750 099
ksc_association@abv.bg
Консултативна телефонна линия за деца и възрастни, преживели насилие – 0895 750 099 – понеделник до петък: 09:00ч.-18:00ч.

Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Кюстендил
гр. Кюстендил, ул."Демокрация" № 44
078/523180
kyustendil-rdsp@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Бобов дол
гр. Бобов дол, ул. "27-ми октомври" № 2
0702/63469
dsp-bobovdol@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Бобошево
гр. Бобошево, ул."И.Кепов" № 3
07046/2453
dsp-boboshevo@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Дупница
гр. Дупница, ул."Солун" № 4
0701/50773
dsp-dupnica@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" - Кюстендил
гр. Кюстендил, ул."Демокрация" № 55
078/550438
dsp-kyustendil@asp.government.bg

Център за обществена подкрепа, управляван от Фондация „Здраве и социално развитие”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Кюстендил, кв. „Изток“, ул. „София“ № 6А
0888 628 146
center.kn@hesed.bg

Център за обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи”, управляван от Община Дупница
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ, Щадящ разпит в „Синя стая”. 09:00-17:30ч.
Дупница, ул. „Велико Търново“ № 2
0701/ 5 04 41
cop_dupnica@abv.bg

Бюро по труда - Кюстендил
гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 44 ет.7 и 8
078/55 04 82, 078/ 55 04 84
bt_kn@mbox.contact.bg

Бюро по труда - Кюстендил, филиал Изток
гр. Кюстендил, ул. "Овощарска" 1
078/55 04 81
dbt807@mbox.contact.bg

Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Кърджали
гр. Кърджали, ул."Деспот Слав" № 1, етаж 4, стая 404, Пощенска кутия 44
0361/62303
kardjali-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Ардино
гр. Ардино, ул."Бели брези" № 29
03651/4067
dsp-ardino@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Джебел
гр. Джебел, ул."Еделвайс" № 74 03632/3025 dsp-djebel@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Кирково
с. Кирково, ул."Димитър Благоев" № 34
03679/3271
dsp-kirkovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Крумовград
гр. Крумовград, ул."Трети март" № 3
03641/7261
dsp-krumovgrad@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Кърджали
гр. Кърджали, ул."Миньорска" № 1
0361/65823
dsp-kardjali@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Момчилград
гр. Момчилград, ул."Васил Левски" № 8
03631/6103
dsp-momchilgrad@asp.government.bg
Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12, ет. 2
0361/ 6 25 36

Център за обществена подкрепа гр.Ардино, управляван от Община Ардино
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Ардино, ул. „Първи май“ № 8
03651/ 41 45
cop_ardino@abv.bg
Център за обществена подкрепа към комплекс за социални услуги гр.Крумовград, управляван от Община Крумовград
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Крумовград, ул. „Г.С.Раковски“ № 9
0889 767 274
ksu_krumovgrad@abv.bg
Кабинет към Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на насилие на Фондация П.У.Л.С
гр. Кърджали, след предварителна заявка на телефон
0899 100 245 или 076 60 10 10

Бюро по труда - Кърджали
гр. Кърджали, бул. България 74
0361/66562
bt908@mbox.contact.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане"- Добрич
гр. Добрич, пл."Свобода“ № 5 ет. 9
058/605659
dobrich-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Балчик
гр. Балчик, ул."Черно море" № 18
0579/75801
dsp-balchik@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Генерал Тошево
гр. Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" № 18
05731/2231
dsp-g.toshevo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Добрич
гр. Добрич, бул."Добруджа " № 8а
058/667739
dsp-dobrich@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Каварна
гр. Каварна, ул. "Добротица" № 34
0570/83128
dsp-kavarna@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Тервел
гр. Тервел, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 8
05751/2130
dsp-tervel@asp.government.bg
Център за обществена подкрепа към Областен съвет на Български Червен кръст
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ
Добрич, ул. „Георги Бенковски“ № 12
058/ 60 54 72
dcenter@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Добрич
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Добрич, ж.к. „Дружба“ 3, № 57
058/ 60 10 88
centyr2@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от „Соник Старт” ООД
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Балчик, ул. „Петър Берон“ № 1А
0579/ 9 78 56, 0888 885 909
www.balchik1.sonikstart.eu
balchik1@sonikstart.eu
Бюро по труда - Добрич
гр. Добрич, ул. "Независимост" 7
058/602-631
dbt313@mbox.contact.bg
Бюро по труда - Добрич /филиал Добрич - селска
гр. Добрич, ул. "Вардар" 45
0882 82 50 35; 058/ 604 328
filial_dobrichka@mbox.contact.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Габрово
гр. Габрово, пл."Възраждане" № 3
066/808849
gabrovo-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Габрово
гр. Габрово, ул."Брянска" № 30
066/807247
dsp-gabrovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Севлиево
гр. Севлиево, ул."Хан Аспарух" № 5
0615/35292
dsp-sevlievo@asp.government.bg
Център за обществена подкрепа гр.Габрово, управляван от "SOS -Детски селища“
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Габрово, ул. „Ивайло” № 13, ет. 2
066/ 83 00 43; 0886 255 488
mariana.racheva@sosbg.org
Звено „Майка и бебе” гр. Габрово, управлявана от "SOS-Детски селища“
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Габрово, ул. „Ивайло” № 13
066/ 80 57 70

Център за обществена подкрепа гр. Габрово, управляван от Сдружение ИМКА
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Габрово, ул. „Драва” № 4
066/ 80 54 19
office@ymca-gabrovo.org
Център за обществена подкрепа гр.Севлиево, управляван от „Международна социална служба – България”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Севлиево, ул. „Васил Левски“ № 11
0675/ 3 27 90

Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Габрово, ул. „Априловска” № 9, ет. 2
066/ 80 73 27

Бюро по труда - Габрово
гр. Габрово, ул. "Цанко Дюстабанов" 24
066/804526, 066/806 785
dbt-gabrovo@mbox.contact.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане"- Враца
гр. Враца, ул."Стоян Заимов" № 2, ет. 3
092/666647
vratca-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Враца
гр. Враца, ул."Лукашов" № 1
092/624042
dsp-vraca@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Бяла слатина
гр. Бяла Слатина, ул."Хан Крум" № 75
0915/88333
dsp-b.slatina@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Козлодуй
гр. Козлодуй, ул."Хаджи Димитър" № 1
0973/80635
dsp-kozlodui@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Мездра
гр. Мездра, ул."Иван Вазов" № 2, ет.2
0910/92389
dsp-mezdra@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Оряхово
гр. Оряхово, ул."Коста Лулчев" № 20
09171/3038
dsp-orqhovo@asp.government.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Враца
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Гр. Враца, ул. „Кокиче” № 14
092/ 62 00 63, 0887 900 324
cop_vratza@abv.bg
Комплекс за социални услуги към община Козлодуй
Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Дневен център за работа с деца и юноши с увреждания.
Гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ до блок 75 сграда „Неотрон”
0973/ 8 09 53
ksu_kozloduy@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Бяла Слатина
1) Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
2) Преходно жилище за временно настаняване на деца от 15 до 18г.
Гр. Бяла Слатина, ул. „Одрин“ № 4
0877 966 850
cop_bqlaslatina@abv.bg
Бюро по труда - Враца
гр. Враца, ул. "Стоян Заимов" 2
092/627 133
bt505@mbox.contact.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане"- Видин
гр. Видин, пл. "Бдинци" № 3 ет.3
094/601126
vidin-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Белоградчик и изнесено работно място с. Чупрене
гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис I" № 17
0936/54234
dsp-belogradchik@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Брегово
гр. Брегово, ул. Александър Стамболийски №4
0931/2384
dsp-bregovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Видин
гр. Видин, ул. "Еделвайс" №5
094/601641
dsp-vidin@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Димово
гр. Димово, ул. "В. Коларов № 1
09341/2376
dsp-dimovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Кула
гр. Кула, ул."Възраждане" № 40
0938/33159
dsp-kula@asp.government.bg
Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Сдружение „Институт по социални дейности и практики”
1. Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Център за работа с деца на улицата. „Синя стая” за щадящ разпит.
2. Кризисен център за деца, преживели насилие
Гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ № 25А
094/ 60 06 06; 089 332 89 40
sapi_vidin_ksuds@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Ново село
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ, 08:00ч.-17:00ч.
с. Ново село, ул. „Христо Ботев” № 2
0883 256 622
newtsop2010@abv.bg
Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Гр. Видин, ул. „Цар Александър II“ №19
0877 088 522

Бюро по труда - Видин
гр. Видин, пл. Бдинци № 1
094 601 385
dbt-vidin@mbox.contact.bg
Сдружение „Център Мария”
1) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие и трафик на хора. Психологическо, социално и юридическо консултиране на пострадали от домашно насилие
2) Център за обществена подкрепа Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 11
0618/ 2 21 81, 0888 139 136; Факс: 0618/ 2 21 81
center_maria@abv.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Велико Търново
гр. Велико Търново, пл. "Център" № 2
062/605586
vtarnovo-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Велико Търново
гр. Велико Търново, Площад Център № 2, ет. 4
062/600328
dsp-v.tarnovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Горна Оряховица и изнесено работно място гр. Лясковец
гр. Горна Оряховица, ул. "Патриарх Евтимий" № 5
0618/60561
dsp-g.orqhovica@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Елена и изнесено работно място Златарица
гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 32
06151/6359
dsp-elena@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане"- Павликени и изнесено работно място Сухиндол
гр. Павликени, ул. "Бачо Киро" № 15
0610/52177
dsp-pavlikeni@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Свищов и изнесено работно място Полски Тръмбеш
гр. Свищов, ул. "Димитър Анев" № 4
0631/60281
dsp-svishtov@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Стражица
гр. Стражица, ул. "Казаларска царица" № 2
06161/3587
dsp-stragica@asp.government.bg
Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Община Павликени
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
2) Център „Спешен прием“
Подслон на деца жертви и/или свидетели на насилие, безпризорни деца, деца в риск за физическото им оцеляване, майки с деца, преживели домашно насилие, деца на улицата или такива избягали от вкъщи и др. – 24ч.
Павликени, ул. „Л. Каравелов“ № 31, етаж 3
0610/ 5 23 36, 0882211972
css.pavlikeni.bg@gmail.com cop_pavlikeni@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Горна Оряховица
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“ № 9А
0882 165 368
cop@g-oryahovica.org
Център за обществена подкрепа гр. Велико Търново, управляван от Фондация „МСС-България”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Велико Търново, бул. „България” № 24, стая 203
062/ 60 26 04
cop_vt@abv.bg
Център за обществена подкрепа, гр. Велико Търново, управляван от „SOS Детски селища”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Велико Търново, ул. „Димитър Найденов“ № 4
0879 532 892, 0885 999 546
albena.dobreva@sosbg.org
Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 39, офис 106
062/ 60 30 64

Позслон за жени, деца и възрастни хора, пострадали от домашно насилие, управляван от Община Велико Търново
Велико Търново , ул. „Драган Цончев“ № 6, ул. „Драган Цончев“ № 8
0884 01 21 25, 0882 95 02 72
helping.houses2@gmail.com
Кризисен център за деца, жертви на трафик или жертви на насилие
с. Балван
06113/ 26 20, 0885 546 493

Бюро по труда - Велико Търново
гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 82
062/610261
bt-vturnovo@mbox.contact.bg
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
Велико Търново,Ул. „Марно поле“ 23, ет. 4, офис 5
062 600224
https://amalipe.bg/
office@amalipe.com
center_amalipe@yahoo.com

Кризисен център за жертви на домашно насилие гр. Горна Оряховица, управляван от община Горна Оряховица
0879104243

Център за обществена подкрепа гр. Стражица, управляван от община Стражица
гр. Стражица, ул. "Беласица" №1, корпус Б, ет.1
061/61 37 13

Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец, управляван от Община Лясковец
гр. Лясковец,ул. "Никола Козлев" №76
0619/22 187

Център за обществена подкрепа гр. Свищов, управляван от община Свищов
гр. Свищов, ул. "33-ти свищовски полк", №67
063/14 00 86

Център за обществена подкрепа гр. Полски Тръмбеш, управлаван от община Полски Тръмбеш
гр. Полски Тръмбеш, ул. "Търговска" №41,
061/41 69 34

Фондация „SOS – семейства в риск“
1) Консултативен център за пострадали от домашно насилие и трафик – психологическо консултиране, психотерапия, юридически консултации.
2) Специализирана програма за извършители на домашно насилие
3) Подслон за жени и деца, пострадали от домашно насилие (Община Варна), управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“ – 24 ч.
4) Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора (Община Варна), управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“ – 24ч.
5) Кризисен център за деца, жетви на насилие и трафик (Община Варна), управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“ – 24ч.
Варна, ул. „Синчец” № 21
052/ 61 38 30
телефонно кризисно консултиране – 052/ 609 677
bursos@ssi.bg
sos@mail.bg
http://www.sos-varna.org
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Варна
гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 76Г, ет. 5
052/610167, 052/603626
varna-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Варна
гр. Варна, ул. "Ген. Колев" № 96
052/607646
dsp-varna@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Девня
гр. Девня, ул. "Петрича" № 10
0519/96081
dsp-devnq@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Долни чифлик
гр. Долни Чифлик, ул."Армейска" № 15
05142/2663
dsp-d.chiflik@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Провадия
гр. Провадия, ул."Цар Освободител" № 69
0518/47169
dsp-provadiq@asp.government.bg
Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Община Варна
1) Звено „Майка и бебе” – денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години. кв.Аспарухово, жк."Дружба" бл.9 ет.1
2) Център за обществена подкрепа „Другарче” – Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Варна, ул. „Георги Сава Раковски” № 62
0882 290 980, 0882 290 920, 052/ 820 694
cop_varna@abv.bg
Фондация „Владиславово“
1) Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще” – Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
2) Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово” – Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ
Варна, ул. „Гургулят“ № 7
052/ 521 028; 0887 787 288
cop_vladislavovo@abv.bg
Варна, ул. „Народни будители“ № 5

Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Варна, ул. „Пирот“ № 8А
0879 838 917

Център за обществена подкрепа, управляван от Община Провадия
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Мобилен екип. Работа с логопед
Провадия, ул. „Ал. Стамболийски” № 30, ет.2
0888 454 274
cop_provadia@abv.bg
Дирекция Регионална служба по заетостта - Варна
гр. Варна, ул. "Шипка" № 10
052/612 836
drszvarna@mbox.contact.bg
Бюро по труда - Варна
гр. Варна, ул. Шипка №10
052/612 862
dbt-varna@mbox.contact.bg
Сдружение Асоциация „Деметра“
Бургас, ул. „Шейново” № 102А
056/ 81 56 18; факс: 056/ 83 66 67
office@demetra.bg
http://www.demetra-bg.org
1) Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора
2) Център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора
3) Приют за дългосрочна интеграция
4) Подслон за лица и деца, жертви на насилие и трафик на хора
Средец
056/ 825 205
5) Кризисен център за деца, преживели насилие
6) Център за превенция на насилието и престъпността
Бургас
056/ 81 56 18; факс: 056/ 83 66 67
office@demetra.bg
http://www.demetra-bg.org
7) Мобилна услуга
8) Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие – „Вселена”
Денонощна Гореща телефонна линия: 0800 18 017
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Бургас
гр. Бургас, ул."Конт Андрованти" № 2
056/836040
burgas-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Айтос
гр. Айтос, ул."Васил Левски" № 5
0558/ 26340
dsp-aitos@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Бургас
гр. Бургас, ж.к. "Лазур" бл. 89, до вх. А
056/ 830614
dsp-burgas@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Карнобат
гр. Карнобат, ул. „Стефана Чамурова“ № 51
0559/ 24907
dsp-karnobat@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Поморие
гр. Поморие, ул."Солна" № 15
0596/ 25240
dsp-pomorie@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Руен
с. Руен, ул."Изгрев" № 18
05944/ 6245
dsp-ruen@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Созопол
гр. Созопол, пл. Черно море №1
0550/ 24085
dsp-sozopol@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Царево
гр. Царево, ул. "Крайморска" № 14
0590/ 52182
dsp-carevo@asp.government.bg
Център за превенция на насилието и престъпността
Консултативен център за преживели насилие – Кризисно, психологическо, юридическо консултиране за пострадали от домашно насилие – жени, мъже и деца. Програми за работа с извършители на насилие.
Бургас, бул. „Мария Луиза” № 9
056/ 82 52 05 Факс: 056/ 82 52 05
centarzaprevencia@abv.bg
http://www.centarzaprevencia.org
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Бургас
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ, 08:30ч.-17:00ч.
Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Дрин” № 9
056/ 53 04 05
cop_bs@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Средец
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Средец, ул. „Васил Коларов“ № 28
05551/ 30 72, 05551/ 30 74
cop.sredets@gmail.com
Център за обществена подкрепа, управляван от община Поморие
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.Мобилна социална работа
Поморие, кв. Север, ул. „Марица” № 7
0596/ 3 24 35, 0882 420 038
cop_pm@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от община Созопол
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ, Созопол, ул. „Милет“ № 6
0550/ 2 21 25, 0897 013 236
cop_sozopol@abv.bg
Център за обществена подкрепа - Карнобат
гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ №5
055/ 92 21 13
Cop_karnobat@abv.bg
Център за обществена подкрепа - Несебър
гр. Несебър, ул. „Струма“ №14
055/ 44 22 95
Cop_nesebar@abv.bg
Център за обществена подкрепа - Поморие
гр. Поморие, ул. „Марица“ №7
0882420038 0596/ 32435
Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Бургас
гр. Бургас, бул. "Янко Комитов" № 3 ет.6
056 / 81 - 29 - 78
rsz200@mbox.contact.bg
Бюро по труда - Бургас
гр. Бургас, ул." Перущица" 67 ет.1
056/ 81 39 48; 056/ 81 39 41
dbt-burgas@mbox.contact.bg
Сдружение „Равновесие“
Подкрепа на жени и деца, преживели насилие
Център за професионално обучение, насочен към хора в неравностойно положение
гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ №7, ет. 3
056/ 82 56 01
http://ravnovesie.eu/
kb@ravnovesie.eu
Регионална дирекция "Социално подпомагане"- Благоевград
гр. Благоевград, ул."Братя Иванови" № 7, ет. 3
073/881480
blagoevgrad-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Благоевград
гр. Благоевград, ул."Георги Измирлиев" № 1
073/881766
dsp-blagoevgrad@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев, ул."Солун" № 20
0751/60377
dsp-g.delchev@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Петрич
гр. Петрич, ул."Славянска" № 2
0745/61788
dsp-petrich@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Разлог
гр. Разлог, ул."Архитект Александър Г. Баров" № 2
0747/80462
dsp-razlog@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Сандански
гр. Сандански, ул."Македония" № 53
0746/30661
dsp-sandanski@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Хаджидимово
гр. Хаджидимово, ул."Димо Хаджидимов" № 46
07528/2323
dsp-hadjidimovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Якоруда
гр. Якоруда, ул."П.Р. Славейков" № 10
07443/3173
dsp-qkoruda@asp.government.bg
Консултативен център за хора, преживели домашно насилие, управляван от Сдружение “Знание, успех, промяна”.
Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21
0895 763 393
ksc_association@abv.bg
Център за обществена подкрепа, управляван от община Благоевград
1) Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства.
2) „Синя стая“ за изслушване на деца
Благоевград, ул. „Бр. Миладинови” № 23
0884 199 173
copblg16@gmail.com
Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие и друга форма на експлоатация „Ново начало”, управляван от Община Гоце Делчев
Гоце Делчев
0884 940 688
crisishelp.gd@abv.bg
Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, партер
073/ 88 44 94; 0877 87 44 94

Сдружение „Здраве без граници“ / Център за сексуално здраве
Център за сексуално здраве - Благоевград

Изследвания и прегледи за ХИВ, хепатит B, хепатит C, сифилис, и др. сексуално преносими болести. Проследяване на бременност при ХИВ-позитивни жени.
+359 (0)878 35 75 71
center.blg@hwb-bg.info
Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Благоевград
гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 58
073/ 88 70 06
drszbl@mbox.contact.bg
Бюро по труда - Благоевград
гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 58
073833433
bt_blg@mbox.contact.bg
Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Ямбол
гр.Ямбол, ул."Димитър Благоев" № 13
046/66-27-16
jambol-rdsp@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Елхово
гр.Елхово, ул."Търговска" № 2
0478/8-80-54
dsp-elhovo@asp.government.bg
Дирекция "Социално подпомагане"- Ямбол
гр.Ямбол, ул."Марко Бехар" № 2
046/66-67-42
dsp-yambol@asp.government.bg
Център за обществена подкрепа „Усмивка”, управляван от Община Ямбол
гр.Ямбол, ул. „Търговска“ № 120
046/62 20 56
cop_usmivka@abv.bg http://www.usmivkayambol.org
Център за обществена подкрепа, управляван от Община Стралджа
Стралджа, ул.“Хемус“ № 67
0884 977 296
cop_straldja@abv.bg
Център за социална рехабилитация и интеграция - "СВ. Марина" гр. Елхово
гр.Елхово, ул. Чаталджа №6
047/88 20 50
csri_sv.marina_elh@abv.bg
Бюро по труда - Ямбол
гр.Ямбол, ул. "Васил Карагьозов" 2
046/662 462, 046/662466
dbt210@mbox.contact.bg