Превенция на трафика на хора

Превенция на трафика на хора

Защо е важна превенцията?

Превенцията на трафика на хора изхожда от причините за попадане в ситуацията на трафик. Обикновено причините се приписват на самите жертви – защото са били наивни, защото не са били информирани, защото са направили грешни избори. В действителност причините за трафика на хора са глобални. Бедността, конфликтите, неравенството, безработицата, дискриминацията са сред основните фактори, които принуждават много хора търсят по-добри условия на живот и работа в друга държава. Липсата на сигурни и законни възможности за миграция и всеобщото търсене на евтина работна ръка са други фактори, които излагат големи групи хора на риск от експлоатация.

Най-добрата превенция на трафика на хора са повишаване на икономическото благосъстояние на хората, намаляване на безработицата, създаване на повече възможности за пълноценна реализация.

Превенцията на трафика на хора няма за цел да ограничава хората да пътуват и да търсят по-добър живот в чужбина.

Всеки има право да търси щастието си, но трябва да го прави информирано и по начин, който не го застрашава.