Стандартни оперативни процедури за ЛИЦА

МЯРКА 1.4.

НАСОЧВАНЕ

След като се установи, че лицето е жертва на трафик и се определят неотложните му потребности, то трябва да бъде насочено към съответните програми и услуги, включени в Националния механизъм. Безопасно насочване означава да се гарантира, че услугите и грижите, които ще се предоставят, няма да навредят на лицето.

Стъпка 1. Постигане на информирано съгласие за насочване към друга организация

Жертвата трябва да се информира за възможностите да получи подкрепа в съответствие с потребностите, които е заявила. Тя може да избира (доколкото наличните услуги позволяват това) към коя организация да бъде насочена. Местата за насочване се договарят в плана за подкрепа и безопасност. Жертвата трябва да даде съгласието си, преди да се осъществи контакт с другата организация. Лицата, жертви на трафик, имат право да откажат насочване и разкриване на фактите около трафика пред други лица.

Стъпка 2. Осъществяване на контакт с организацията, към която се насочва жертвата

Организацията, към която се насочва жертвата, се уведомява предварително за пристигането на жертвата. Уговаря се начинът на посрещане – място, час, служител.

При насочването се преценява дали приемащата организация има наличен ресурс за работа по случая. Информацията, която се дава на приемащата организация, се ограничава само до необходимата за адекватното предоставяне на планираните услуги. Жертвата трябва да бъде съгласна с това колко и каква информация да бъде споделена с другата организация. Изключение се прави само за информацията, свързана с рисковете за живота и здравето на жертвата, на нейни близки, служители на обгрижващите организации или на други лица. Тази информация се предоставя задължително на приемащата организация.

Препоръчително е при възможност жертвата да осъществи предварително личен контакт (по телефон, SKYPE, VIBER) с представител на приемащата организация.

Стъпка 3. Придружаване на жертвата до организацията, към която е насочена

В зависимост от степента на риск жертвата може да се придвижи до организацията, към която е насочена, сама, да бъде придружена от служител на насочващата институция или при висок риск да бъде придружавана от служители на МВР.

Стъпка 4. Обратна връзка от организацията, към която е насочена жертвата

Процесът на насочване приключва с обратна връзка от приемащата организация за това как жертвата е настанена/приета и какви са очакваните следващи стъпки на работа.

Стъпка 5: Когато насочването не е възможно

Насочване не може да се осъществи в следните ситуации: Съществува много висок риск жертвата да бъде премествана. Жертвата на трафик не желае да бъде насочена и иска да прекъсне контакта. В такъв случай на жертвата на трафик се предоставя възможно най-много информация за:
  • престъплението трафик на хора;
  • правата ѝ като жертва;
  • правото да запази в тайна, че е била трафикирана;
  • възможностите да получи помощ;
  • местата, към които може да се обърне в страната/мястото на живеене на по-късен етап;
  • законодателството, от което може да се възползва;
  • други.