Стандартни оперативни процедури за ЛИЦА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всеки идентифициран случай на трафик се регистрира според изискванията на институцията, осъществила идентификацията, и съобразно Закона за защита на личните данни. Информация за лицата, идентифицирани като жертви на трафик, се предоставя редовно на НКБТХ за целите на статистическия анализ.

Основен документ, отразяващ оценката на риска, е планът за сигурност. Той е част от индивидуалния план за подкрепа и безопасност.

Индивидуалният план за подкрепа и безопасност е основен документ в осъществяването на мярката. Той изпълнява функцията на неофициално споразумение между жертвата и обгрижващата институция/организация. Планът трябва да включва:

  • описание на идентифицираните неотложни потребности на жертвата;
  • оценка на риска;
  • описание на планираните стъпки или план за действие;
  • институциите/организациите, с които се осъществява връзка или към които е насочена жертвата;
  • план за сигурност (виж Мярка 1.2. Оценка на риска);
  • времева рамка на плана;
  • име и подпис на жертвата на трафик;
  • име и подпис на интервюиращия и название на институцията/организацията, която представлява;
  • дата и място.

Въз основа на индивидуалната оценка на потребностите и плана за подкрепа и безопасност жертвата сключва договор за социална услуга.