Стандартни оперативни процедури за ЛИЦА

МЯРКА 1.2.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценката на риска е постоянен процес, който започва с идентификацията на жертвата на трафик и продължава в етапите на разследване, наказателно преследване и реинтеграция.
В момента на идентификация на лицето рискът се оценява от гледна точка на непосредствената опасност за живота и здравето на жертвата. Оценката на риска при идентифицирането на жертвата включва съображенията на жертвата и оценката на интервюиращия. Тя трябва да отговори на следните въпроси:

  • Има ли жертвата неотложни здравни нужди?
  • Съществува ли заплаха за насилие или повторно трафикиране?

Оценката на риска се извършва при първоначалното интервю с жертвата на защитено място и когато тя е в състояние да говори. Ако жертвата не е в състояние да разговаря поради високия стрес или са необходими спешни действия за нейната сигурност, оценката на риска се основава само на обективните наблюдения върху състоянието на жертвата от страна на служителите, които са в контакт с нея.

Стъпка 1. Ангажиране на жертвата в оценката на риска

Жертвата на трафик трябва да бъде мотивирана да сподели притесненията и страховете си, какво би искала да се направи за нейната сигурност, какви са наличните ѝ ресурси за справяне.

Стъпка 2. Изработване на индивидуален план за сигурност

Индивидуалният план за сигурност се договаря съвместно с пострадалото лице. Мерките за сигурност в него трябва да бъдат ясни, разбираеми и изпълними за жертвата. Тя трябва да се ангажира доброволно с тях.

Стъпка 3. Актуализиране на оценката на риска и на плана за сигурност при всеки контакт с жертвата и развитие на случая

Оценката на риска и планът за сигурност се актуализират при всеки контакт на жертвата с институции или организации, ангажирани с идентификация и реинтеграция в рамките на НМН.

Оценката на риска не се счита за конфиденциална информация. Насочващата организация трябва да предоставя пълна информация за риска на приемащата организация.

Ако услугата се предоставя за продължителен период от време (например настаняване в подслон), е необходимо периодично актуализиране на оценката на риска и плана за сигурност.

Оценката на риска е особено важна, когато се предвижда завръщане на жертвата в страната/мястото на живеене. В тези случаи се осъществява връзка с институции и организации от страната на произход, които могат да предоставят информация за социалните, икономическите и културните фактори, които потенциално са риск в процеса на реинтеграция.