Стандартни оперативни процедури за ЛИЦА

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Министерство на вътрешните работи (МВР)

Безопасно завръщане на жертви на трафик в региона на произход се осъществява чрез националните и териториалните структури на МВР. Органите на МВР подпомагат безопасното завръщане на чужди граждани по линия на международното оперативно полицейско сътрудничество.

Компетентните служби на МВР събират информация, отнасяща се до трафика на хора, и я докладват на разследващите органи по реда на НПК.

Министерство на външните работи (МВнР)

Консулските длъжностни лица съгласуват и организират безопасното завръщане на жертвата в страната или информират за нейното обгрижване на територията на приемащата страна. МВнР съдейства чрез компетентните органи по издаване на документи за пътуване на лицата.

Агенция „Социално подпомагане“ / Дирекции „Социално подпомагане“ /

При завръщане на жертва, която е български гражданин, в региона на произход се осъществява контакт със съответната Дирекция „Социално подпомагане“ за оказване на социална подкрепа и предоставяне на социални услуги на лицето.
Жертвите на трафик имат право на финансова подкрепа (еднократна помощ) по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Те трябва да отговарят на условия, при които се отпускат помощите. Социални помощи за жертвите на трафик, както и за останалите български граждани, се отпускат по постоянен адрес, а социални услуги – по настоящ.
Жертвите на трафик, които желаят да ползват социални услуги, преминават през следната процедура:
1. Лицето подава молба по настоящ адрес до:

  • директора на дирекция „Социално подпомагане“ – когато услугите са делегирани от държавата дейности;
  • кмета на общината – за социалните услуги, които са общинска дейност;
  • органа на управление – когато доставчикът на услугите е физическо лице, регистрирано по Търговския закон.

2. Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в Предварителна оценка на потребностите (ПОП).
3. Социалните работници настаняват жертвите на трафик за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности – настаняване в подслон за жертви на трафик (на насилие, за бременни, за висок риск) според ресурса на региона. За настаняването директорът на ДСП или кметът на общината издава ПОП въз основа на социалния доклад и информира директора на съответния подслон да очаква лицето. При настаняването жертвата на трафик трябва да предостави набор от медицински документи, удостоверяващи здравословното ѝ състояние.

Агенция по заетостта / дирекции „Бюро по труда“

С всяко лице, регистрирано в Бюрото по труда, се работи индивидуално. Осъществява се диалог с него с цел идентифициране на конкретния проблем. Изготвя се индивидуален план за намиране на работа. Според плана на лицето се предоставят услуги по заетостта: информация за обявени свободни места и за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; посредничество по информиране и наемане на работа; психологическо подпомагане; професионално ориентиране; включване в обучение на възрастни и в програми и мерки за заетост; стипендия за обучение; средства за транспорт и квартира за времето на обучение.

Регистрацията на жертвите на трафик в дирекциите „Бюро по труда“ е условие за получаване на месечни помощи по ППЗСП. Срокът за регистриране в дирекциите „Бюро по труда“, за да бъде отпусната месечна помощ на лицето, е 3-месечен от завръщането му в страната, от прекратяването на престоя в център за временно настаняване или след окончателното приключване на наказателното производство. (виж чл. 10 ал. 5 от ППЗСПЗ)

Министерство на образованието и науката (МОН)

Осигурява достъп на жертвите на трафик до програми за ограмотяване на възрастни и до вечерна и самостоятелна форма на обучение.

Министерство на здравеопазването

В дългосрочен план жертвата на трафик се ползва от услугите на здравната система по реда и правото на останалите граждани. Чрез регионалните здравни инспекции (РЗИ) се осигурява логистична подкрепа за достъпа до медицинска помощ на лица, жертви на трафик.

Специализирани приюти и подслони със социални услуги към тях

Специализираните приюти за трафик и подслоните, със социалните услуги към тях, предлагат дългосрочни консултативни и психотерапевтични програми за социално включване и намиране на работа.

Включването на жертвите на трафик в услуги за дългосрочна психологична и социална подкрепа и реинтеграция е по тяхна заявка. Те могат да бъдат насочени от колеги, работещи в консултативни услуги, на базата на оценка на потребността от дългосрочна социална рехабилитация или психотерапия като метод за преодоляване на ефектите от преживяна психична травма и адаптиране към социалната среда. След приключване на първия етап на работа – заключен в рамките на кризисно консултиране, всеки клиент се информира за дългосрочните възможности за психологическа и социална подкрепа.

Дейността се предоставя от психолози, психотерапевти и социални работници.
При включването си в услуги жертвите на трафик се регистрират по реда на съответната социална услуга. В хода на работата документацията по случая включва изготвяне на формулировка по случай, съдържаща: първоначална заявка, индивидуална оценка на потребностите, план за грижа, описание на хода на работата, заключение по случая.
Информацията по случаи на клиенти е конфиденциална. Тя се съхранява под формата на лично дело. В случай на информация за висок риск конфиденциалността може да бъде нарушена от страна на консултанта.

При завръщане на жертва на трафик в страната/региона на произход тя се информира за всички налични институции и социални услуги, относими към специфичните ѝ нужди. При необходимост и изричното съгласие на клиента водещият социален работник може да се обърне официално с молба за съдействие в конкретния случай.

Центрове за обучение и квалификация

Лицензирани центрове за професионално ориентиране, обучения за придобиване на професионални и трудови умения, квалификация и преквалификация за по-добра реализация на пазара на труда.

Сдружение „Здраве без граници“ / Център за сексуално здраве

Центърът предлага безплатни прегледи и лечение на полово предавани инфекции и изследване за ХИВ/СПИН.

НПО, предоставящи специализирани услуги на проституиращи мъже и жени/Социални работници на терен

Организациите предоставят безплатно, анонимно и при пълна конфиденциалност услуги, свързани със сексуалното здраве, като мобилен медицински кабинет, в който се предлагат изследвания за ХИВ, хепатит В и С и сифилис, консултации с лекар (гинеколог, дерматолог, венеролог).

НПО, предоставящи правни услуги

НПО предоставят безплатни правни услуги (консултации и процесуално представителство) за жертвите на трафик в рамките на своите програми, финансирани от държавни и други фондове.

Национално бюро за правна помощ

Бюрото сътрудничи с разследващите органи и съда, които следва да разясняват на жертвата правото ѝ на безплатна правна помощ и да я насочат към него.