Стандартни оперативни процедури за ЛИЦА

МЯРКА 3.4.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Обезщетение за вреди, причинени от действията на трафиканта, което да се плати от трафиканта

Обезщетение директно от трафиканта може да се получи чрез:

  • Граждански иск в образуваното наказателно производство

Парично обезщетение за имуществени и неимуществени вреди може да се търси като част от наказателното производство – да се плати от извършителя на престъплението. Прокуратурата и пострадалият имат право да искат запор на имуществото на обвиняемия и по време на досъдебното, и по време на съдебното производство като гаранция на иска за обезщетение (и глобата).

  • Самостоятелно гражданско производство

Парично обезщетение за имуществени и неимуществени вреди може да се търси в отделно гражданско производство – да се плати от извършителя на престъплението. Ако лицето, жертва на трудова експлоатация, е работило по трудов договор, правно основание на иска е чл. 245 вр. с чл. 357 от Кодекса на труда, а ако е работило без трудов договор – чл. 55 от Закона за задълженията и договорите (неоснователно обогатяване).

Обезщетение за вреди, причинени от действията на трафиканта, което да се плати от държавата

Ако в рамките на наказателния или гражданския процес на жертвите на трафик не е присъдено обезщетение, те имат право на еднократна финансова компенсация от държавата. Финансовата компенсация се предоставя само за претърпени имуществени вреди и е в размер до 10 000 лв. Финансовата компенсация се предоставя след влизане в сила на осъдителна присъда или споразумение за престъплението, от които са настъпили вредите, както и ако наказателното производство е прекратено поради изтекла давност, амнистия или трансфер на наказателното производство, или е спряно поради не-разкриване на извършителя. Молбата за финансова компенсация трябва да се подаде до една година от влизането в сила на присъдата или акта за прекратяване/ спиране на наказателното производство.

Молбите за предоставянето на финансова компенсация се разглеждат от Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления. Той е компетентен за определянето на точната сума на обезщетението.

Стъпка 1. Информация на жертвата относно законовите ѝ възможности за получаване на компенсация по силата на ЗПФКПП

Информацията за възможността да получи компенсация за имуществени вреди се предоставя на жертвата тогава, когато тя е в достатъчно стабилно емоционално състояние, за да може да я разбере и осмисли. Информирането на пострадалите от трафик за техните права по ЗПФКПП и за съответните процедури трябва да бъде на разбираем за тях език. Предоставянето на тази информация е задължителна част от правното консултиране в периода за размисъл (виж Мярка 2.2., Стъпка 2)

Стъпка 2. Помощ в комуникацията със съответните институции и при процедурите за подаване на необходимите документи

За получаване на финансова компенсация пострадалият от трафик трябва лично да подаде молба до областния управител по настоящ адрес или до Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления. Образец на молбата се предоставя от доставчиците на услуги и областните управители. Молбата трябва да бъде подадена в срок от 2 месеца след влизане в сила на присъдата или прокурорския акт. При попълването на тази молба е необходимо да бъдат приложени съответни писмени доказателства за имуществени вреди.

В случаите когато става въпрос за български гражданин, трафикиран в страна от Европейския съюз, молба за финансова компенсация може да се подаде до компетентния орган на другата държава членка чрез Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления. Националният съвет изпраща молбата на компетентния орган на другата държава членка заедно с формуляр за предаването ѝ.