Стандартни оперативни процедури за ЛИЦА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всички дългосрочни мерки, услуги и насочвания се отразяват в плана за помощ и безопасност, който е част от личното дело на жертвата. Насочването към организация, актуализираната оценка на риска и актуализираният план за помощ и безопасност също се прилагат към личното дело на жертвата на трафик. Към него се добавят и копия на документите, с които се е осъществило насочването. Приключването на случая след завръщането също се отразява в личното дело.
След като жертвата на трафик бъде информирана за правата си по ЗПФКПП, се изготвя протокол, който се регистрира в съответното деловодство на съответния орган. Образец на молбата за финансова компенсация се предоставя на пострадалите от Националния съвет за подпомагане, областните управители, органите на МВР или организациите за подкрепа на пострадали.