Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

МЯРКА 1.4.

НАСОЧВАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ/постоянен адрес на детето предприема подходяща мярка за закрила, съобразно нуждите и интересите на детето, в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето и Правилника за приложението му (настаняване в Кризисен център).

Когато насилието е извършено от родител, от лице, на което са възложени грижите за детето, или от лице, на което детето е поверено, на детето жертва може да се предостави закрила с настаняване извън семейството в социална услуга за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик. В решението на съда се постановяват мерки по отношение на родителските права и насочване на родителите към социални услуги за повишаване на родителския капацитет по предложение на дирекция „Социално подпомагане“.

Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в социална (Кризисен център) или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред.

Социален работник от Дирекция „Социално подпомагане“ придружава и настанява детето в Кризисния център, въз основа на заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ/постоянен адрес на детето. В едномесечен срок от издаването на заповедта за временно настаняване по административен ред дирекция „Социално подпомагане“ отправя искане за настаняване на детето по съдебен ред пред районен съд.

Кризисният център изготвя доклад за престоя на детето след приключване на услугата, който предоставя на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ/постоянен адрес на детето и на ДАЗД.