Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

МЯРКА 1.2.

ОЦЕНКА НА РИСКА

За всеки случай на дете, жертва на трафик, ДАЗД уведомява писмено Дирекция „Социално подпомагане“ (с копие до АСП) по настоящ/постоянен адрес на детето, като предоставя наличната информация по случая, с цел проучване на семейната и социалната среда, изготвяне на оценка на риска и становище относно настаняване на детето след завръщането му в страната.

Социалният работник, който е водещ на мултидисциплинарния екип, проучва семейната и социалната среда на детето, изготвя оценка на риска то да бъде отново изведено извън страната и план за действие. Планът за действие трябва да предвижда пакет от мерки и услуги и предложение за действията, които следва да се предприемат от мултидисциплинарния екип, срокове и отговорници за тяхното изпълнение. Планът за действие се съгласува също и с участниците в екипа към Кризисния център.

При наличие на достатъчни данни за въвличането на детето в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие, или използването на детето за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали председателят на ДАЗД изготвя мотивирано предложение или становище до министъра на вътрешните работи за налагането на административна мярка по чл. 76 от ЗБЛД за ненапускане на страната от пострадалото дете.