Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

МЯРКА 1.3.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОТЛОЖНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК

За всеки случай на дете, жертва на трафик, дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ/постоянен адрес на детето изготвя доклад за оценка на потребностите на детето и план за действие съвместно с екипа от Кризисния център, който се подписва от всички членове на екипа. Планът за действие може да включва предприемането на мерки за подкрепа на семейството, с оглед минимизиране на риска от повторно извеждане на детето или въвличане в трафик.