Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

МЯРКА 1.1.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Когато се идентифицира дете, жертва на трафик на територията на България, независимо дали детето е български гражданин или не, в срок до 24 часа задължително се уведомяват едновременно ДАЗД, МВР и НКБТХ.

При получаване на сигнал за непридружено дете или дете, жертва на трафик, което е български гражданин и се намира в чужда държава, дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина чрез Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР в срок до 24 часа уведомяват едновременно ДАЗД и МВР. При идентификация на дете, жертва на трафик, се прилага Координационният механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.

За деца, които са чужди граждани, се прилага и Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително деца, търсещи и/или получили международна или временна закрила.

За всеки случай на дете, жертва на трафик или експлоатация, както и при случаите, в които има данни за деца в риск от въвличане в трафик на хора, ДАЗД уведомява писмено:

  • Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ/постоянен адрес на детето, като предоставя наличната информация по случая с цел проучване на семейната и социалната среда, изготвяне на оценка на риска и становище относно настаняването на детето след завръщането му в страната.
  • Районното управление „Полиция“ по настоящ/постоянен адрес на детето.

Във всеки един Отдел за закрила на детето при Дирекция „Социално подпомагане“ началникът на Отдела

  • определя социален работник, който е водещ на мултидисциплинарния екип, проучва семейната и социалната среда на детето, изготвя оценка на риска да бъде отново изведено извън страната и план за действие;
  • осигурява представител при посрещането на детето на ГКПП;
  • предприема подходяща мярка за закрила, съобразно нуждите и интересите на детето, в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето и Правилника за приложението му;
  • придружава и настанява детето в Кризисния център въз основа на заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ/постоянен адрес на детето;
  • при установено участие на родителите в извеждането на детето с цел трудова и сексуална експлоатация предявява искове за лишаване или ограничаване от родителски права в интерес на детето или встъпва като страна във вече заведени производства.

Жертвите на трафик може да бъдат идентифицирани от Държавната агенция за закрила на детето при получаване на сигнали чрез хармонизирания телефонен номер с национално покритие за информиране, консултиране и помощ за деца (116-111), чрез електронна поща чрез български или чужди НПО, както и директно в ДАЗД чрез други източници, вкл. чрез всяко лице.

Всяко дете има право да бъде информирано и консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо с оглед защита на неговите интереси и ако уведомяването им би засегнало тези интереси. Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по Закона за закрила на детето (Дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето и др.).

В работа с деца, жертви на трафик, се прилага принципът за „най-добър интерес на детето“. Съгласно Закона за закрила на детето, той се основава на преценка, основаваща се на:

а) желанията и чувствата на детето;

б) физическите, психическите и емоционалните потребности на детето;

в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;

г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;

д) способността на родителите да се грижат за детето;

е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;

ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.