Ръководства и наръчници

Ръководства и наръчници

ACTIVATE Типология на уязвимостите: Ръководство за работа с жертви на трафик

ACTIVATE Ръководство за обучение на адвокати, работещи с лица, търсещи или получили закрила, жертви на трафик

ACTIVATE Ръководство за обучение на специалисти, работещи с лица, търсещи и получили закрила

TOLERANT Наръчник за интегрирано предоставяне на подкрепа за заетост на жени, гражданки на трети страни, които са жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация

Двустранни българо-швейцарски насоки за идентифициране, подкрепа и насочване на жертви на трафик на хора (дълга версия)

Двустранни българо-швейцарски насоки за идентифициране, подкрепа и насочване на жертви на трафик на хора (кратка версия)

Правни процедури за защита на жертви на трафик. Ръководство за социални работници

Правни процедури за защита на жертви на трафик. Ръководство за адвокати

Безопасно бъдеще

ГЛАСОВЕ ОТ ТЕРЕНА
Safe! Ръководство за обучители за „Ранна идентификация” и „Безопасно бъдеще, безопасно завръщане” на жертви на трафик на хора

Компенсация за жертви на трафик на хора – често задавани въпроси от юристи и специалисти, оказващи подкрепа на жертвите

Наръчник на икономическите сектори за борба с трафика на хора

Наръчник за професионалисти за работа по случаи на трафик

Скрити мрежи – Бизнес моделите на трудовата експлоатация

Наръчник за подпомагане на жертви на трафик на хора

НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА. Обучителен модул за момичета и млади жени

Надлежна проверка за правата на човека относно рисковете от съвременно робство за разселени работници