Анализи и доклади

Анализи и доклади

TOLERANT Национален доклад за услугите в България за подкрепа на трудовата интеграция на жертви на трафик и други форми на насилие, основано на пола, от трети страни

Защита на правата на пострадали от трафик на хора. Подход, основан на международната регулация на правата на човека

Отношение към жертвите на трафик на хора в съдилищата в България. Мониторингов доклад

Оценка на прилагането на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик в България

Проект Safe! Гласове от терена – Безопасно и адекватно завръщане, справедливо отношение и ранна идентификация на жертви на трафик от трети страни извън ЕС

Компенсация за жертви на трафик на хора – факти, изводи и препоръки Стратегически документ

Преглед и анализ на българската правна рамка за правата и защитата на жертви на престъпления и нейното приложение: за по-ефективно прилагане на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

Препоръки за ефективното прилагане на член 8 от Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

Развитие на генерични (общи) услуги за подкрепа на жертви на престъпления в България в изпълнение на член 8 на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (3.5.)

Анализ на резултатите от изпълнението на проект WIN-интеграция на жени, жертви на трафик на хора

Трафикът на хора и икономическите сектори, засегнати от веригата на търсене и предлагане на продукти и услуги, получени чрез експлоатация

Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафик на хора: Национален доклад за България

Управление на веригите за доставки: Насоки за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Трафик с цел трудова експлоатация в България

Разследване на трафик на хора с цел трудова експлоатация

Финансиране на организираната престъпност: фокус върху трафика на хора

Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, Германия и България

„За“ и „Против“ легализацията на проституцията

Проституция и сексуална експлоатация в България

Основни схеми за пране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация

Мониторингов доклад за оценка на изпълнението на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г.

Изследване на риска при търсене на работа сред украинските жени: аналитичен доклад

Рисковете за украинските бежанци от трафик на хора в България