Нормативни документи

Нормативни документи

Българско законодателство

Закон за борба с трафика на хора

Наказателен кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Закон за правната помощ

Закон за закрила на детето

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Координационен механизъм на рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина

Координационен механизъм за взаимодействие между институциите на национално и местно ниво за работа по случаи на непридружени деца бежанци, пребиваващи в Република България, в това число и търсещите или получили международна закрила

Закон за убежището и бежанците

Закон за чужденците в Република България

Закон за социалните услуги

Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

Закон за българските документи за самоличност

Европейско законодателство

Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора

Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г.за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления

Директива 2013/33/EС – Стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила

Директива 2011/95/EС – Минимални стандарти за признаването и статута на бежанците/лицата със субсидиарна закрила. Жертвите на трафик се признават за „уязвими лица“

Директива 2013/32/EС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила

Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Регламент Дъблин III