Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Сливен
гр. Сливен, ул.“Попска“ № 11
044/62-24-63
sliven-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Котел
гр. Котел, ул.“Проф. Павлов“ № 8
0453/4-20-54
dsp-kotel@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Нова Загора
гр. Нова Загора, ул.“Петко Енев“ № 100
0457/6-66-61
dsp-n.zagora@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен
гр. Сливен, ул. „Попска“ № 11
044/62-35-07
dsp-sliven@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Твърдица
гр. Твърдица,пл.“Свобода“ № 3
0454/4-42-61
dsp-tvardica@asp.government.bg


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Община Сливен
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ

2) Център за спешен прием

3) Звено „Майка и бебе”
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години
Сливен, кв. „Българка” № 66
044/ 66 71 29
ksuds_tsop.sliven@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Oбщина Нова Загора
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 100
0887 559 823
cop_nz@abv.bg


Центърза развитие и подкрепа на деца и семейства гр. Котел
В Центъра работи екип от специалисти (педагози), социални работници, психолог, педагог, медицинска сестра и помощник-възпитатели.
гр. Котел, ул. “Изворска“ 21,
Телефон:0879665070, 0897089183
crdu_kotel@abv.bg


Сдружение „Лекари на Света“
Предоставя услуга за подкрепа и достъп до здравни грижи и права на уязвимо население навсякъде по света. Сдружението работи в гр.Сливен в кв.„Надежда“.
гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър No 67
0877764787


Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 11
0877 622 665


Бюро по труда – Сливен
гр. Сливен, ул. Ген. Скобелев 6
044/625 213
dbt209@mbox.contact.bg