Правна помощ

Национална бюро за правна помощ

Достъп до правна помощ

Жертвите на трафик имат право на адвокат, който да защитава правата и интересите им, да ги информира за ролята им по случая и да представя тяхната гледна точка по време на наказателното производство. Правна помощ може да се ползва и за гражданско или друго производство за търсене на обезщетение за претърпените вреди.

Правната помощ е два вида – първична и същинска.

Първична правна помощ

Първична правна помощ се полага автоматично на жертвата от момента, в който тя е идентифицирана, и включва консултация за завеждане на дело и подготовка на документи за завеждане на дело.

Молба за първична правна помощ се подава до Националното бюро за правна помощ. Формуляр може да бъде изтеглен от тук.

Същинската правна помощ

Същинската правна помощ включва назначаване на служебен адвокат, който представлява жертвата в досъдебното производство пред разследващите органи и в съдебното производство пред съда. 

Жертвите имат право на безплатна правна помощ само ако сътрудничат на наказателното преследване. Освен това, за да получат безплатен адвокат, жертвите трябва да докажат, че не разполагат със средства за адвокат (ниски доходи).

Молбата за назначаване на служебен адвокат на жертвата се подава до районната прокуратура или до районния съд, в зависимост от фазата на наказателното производство (досъдебна или съдебна). Формуляр може да бъде изтеглен от тук.

Деца, жертви на трафик

В случай на деца, жертви на трафик на хора, родителят (настойникът/попечителят) придружава детето и подава молба от негово име за назначаване на служебен адвокат. В случай че родителят е замесен в трафика на детето, съдът определя особен представител (адвокат), който да защитава правата и интересите на детето в наказателното производство.