Стандартни оперативни процедури за ЧУЖДЕНЦИ

МЯРКА 2.2.

ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗМИСЪЛ

Всички чужденци, идентифицирани като жертви на трафик, имат право на едномесечен период за размисъл.
  • Търсещи закрила
Ползването на правото на период за размисъл и съпровождащите го мерки за жертвите на трафик, които са под грижите на ДАБ, се предоставя и планира в координация с отделите „Производство за международна закрила“ (ПМЗ). Всеки случай се разглежда индивидуално съобразно интересите и безопасността на жертвата.
  • Нелегално пребиваващи
Ако жертвата на трафик е нелегално пребиваваща и принудително настанена в Дом за временно настаняване на чужденци на дирекция „Миграция“ на МВР, тя може незабавно да бъде настанена за периода на размисъл в някой от приютите за жертви на трафик, които са част от НМН. Според ЗБТХ на жертвата се гарантира право на временно пребиваване в страната за срока на периода за размисъл. Тя има право на психологическа, социална и правна помощ, предвидена в НМН, по време на периода за размисъл. Ако жертвата реши да сътрудничи за разкриване на извършителите, тя получава статут на специална закрила по чл. 25 от ЗБТХ и разрешение за продължително пребиваване в страната за времето на съдебното производство. (чл. 24, ал. (1), т. 17 от ЗЧРБ).

Министерство на вътрешните работи (МВР)

Кризисна интервенция по отношение на нелегалните мигранти, настанени в СДВНЧ, се предприема от служителите на дирекция „Миграция“ при условията на затворен режим за времето, което е нужно за организиране на преместването им в център за жертви на трафик.

Държавна агенция за бежанците (ДАБ)

Кризисна интервенция се осъществява с чужденци, идентифицирани като жертви на трафик, когато те са настанени в транзитен, регистрационно-приемателен център или на друго място за подслон на ДАБ от служителите на тези поделения. В случай че жертвата на трафик, която е чужденец и е потърсила закрила, е настанена в транзитен, регистрационно-приемателен център или на друго място за подслон на ДАБ, за нея се полагат грижи от съответното поделение. Тя се насочва към доставчици на услуги по настоящия НМН, за да получи психологическа и правна помощ във връзка с периода на размисъл.

Върховен комисариат на бежанците към ООН (ВКБООН)

В случай че жертвата на трафик е чужденец и е потърсила или получила закрила, тя се насочва към доставчици на услуги по настоящия НМН, за да получи психологическа и правна помощ във връзка с периода на размисъл.