Стандартни оперативни процедури за ЧУЖДЕНЦИ

МЯРКА 1.4.

НАСОЧВАНЕ

Чуждите граждани, търсещи закрила или нелегално пребиваващи, идентифицирани като жертви на трафик, се насочват незабавно към компетентните институции и доставчици на услуги, ангажирани с подкрепата на жертвите, като се отчита уязвимостта на лицата, потърсили международна закрила.

Министерство на външните работи (МВнР)

МВнР съдейства при поискване от страна на компетентните български органи във всички дейности, изискващи връзка с дипломатическото или консулското представителство на страната на произход на жертвата, което може да е в България или в трета страна. За осъществяване на кризисна помощ консулските служители насочват жертвите на трафик към компетентни институции и организации в страната на дестинация.

Държавна агенция за бежанците (ДАБ)

Служителите на ДАБ в транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове могат да идентифицират жертви на трафик в процеса на регистрация, настаняване, медицинско изследване, социални интервюта и провеждане на производство за предоставяне на закрила по ЗУБ. Те правят оценка на риска и на неотложните потребности в процеса на регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на производство за предоставяне на статут по ЗУБ. Идентифицираните като жертви на трафик чужденци се насочват към компетентните институции и доставчици на услуги, ангажирани с подкрепата на жертвите.

Върховен комисариат на бежанците към ООН (ВКБООН)

Идентификация се прави при подаден сигнал от други държавни или чужди компетентни органи, неправителствени организации или роднини/близки на предполагаемата жертва.

Международна организация по миграция (МОМ)

Идентификация на жертви на трафик, които са чужди граждани, се прави при получаване на сигнали за случаи на трафик от български и/или чужди компетентни органи, в т.ч. МВР, Държавна агенция за закрила на детето, международни организации, български и чуждестранни НПО. Такива сигнали се получават в мисията на МОМ в България и във всички офиси на организацията по света. При получен сигнал за жертва на трафик МОМ стартира стандартизирана процедура по оценка на риска и оценка на неотложните нужди и потребности. Процедурата включва взаимодействие с всички институции и лица, свързани с конкретния случай. МОМ изготвя предварителен реинтеграционен план, който служи за основа при стартирането на процеса по закрила и реинтеграция на жертвата в България. При необходимост МОМ насочва жертвите към услуги, предоставяни от други партниращи организации. Всички предприети мерки по всеки конкретен казус се документират от МОМ по надлежен ред на хартиен и електронен носител и се съхраняват съгласно международните стандарти и изисквания на МОМ.