Стандартни оперативни процедури за ЧУЖДЕНЦИ

МЯРКА 1.3.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОТЛОЖНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ

  • Търсещи закрила
    Когато лице, което е чужденец, е потърсило закрила, то се настанява в транзитен, регистрационно-приемателен център или на друго място за подслон от Държавната агенция за бежанците. Оценката на неотложните потребности се осъществява от интервюиращ, ангажиран с неговия случай в процеса на установяване на фактите и обстоятелствата, които са от значение за производството за предоставяне на международна закрила по Закона за убежището и бежанците (ЗУБ).
  • Нелегално пребиваващи
    Оценката на риска се осъществява от служителите на Гранична полиция или дирекция „Миграция“, идентифицирали лицето като жертва на трафик. Ако е необходим превод, той се осигурява от организацията/институцията, която провежда интервюто.