Стандартни оперативни процедури за ЧУЖДЕНЦИ

МЯРКА 1.2.

ОЦЕНКА НА РИСКА

  • Търсещи закрила
    Когато лице, което е чужденец, е потърсило закрила, то се настанява в транзитен, регистрационно-приемателен център или на друго място за подслон от Държавната агенция за бежанците. Оценката на риска се осъществява от интервюиращ, ангажиран с конкретния случай, в процеса на установяване на фактите и обстоятелствата от значение за производството за предоставяне на международна закрила по Закона за убежището и бежанците (ЗУБ).
  • Нелегално пребиваващи
    Оценката на риска се осъществява от служителите на ГД „Гранична полиция“ или дирекция „Миграция“, идентифицирали лицето като жертва на трафик. Ако е необходим превод, той се осигурява от организацията/институцията, която провежда интервюто.