Стандартни оперативни процедури за ЧУЖДЕНЦИ

МЯРКА 1.1.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Идентификацията на чужденци като жертви на трафик може да се осъществи на всеки етап от работата с тях. На първо място те могат да бъдат идентифицирани от служителите на Гранична полиция и Прокуратурата, а след това от институциите, които имат отношение към тяхното пребиваване и упражняват физически контрол върху тях – дирекция „Миграция“ или Държавната агенция за бежанците.

Всеки чужденец, пребиваващ на територията на страната без разрешение или влязъл незаконно, придобива първоначален статут на нелегално пребиваващ. Лицето се задържа и по случая се образува наказателно производство.

Ако лицето заяви молба за закрила, независимо пред кой държавен орган, този орган е задължен да препрати незабавно молбата към Държавната агенция за бежанците. Лицето придобива статут на търсещ закрила. В този случай наказателното производство се прекратява и лицето се насочва към структурите на Държавната агенция за бежанците. За установяване на самоличността на лицето не се осъществява връзка с дипломатическото представителство на страната на произход (изрична забрана по чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от ЗУБ.)

В останалите случаи лицето запазва статута си на нелегално пребиваващ. Може да му бъдат наложени принудителни административни мерки, като депортиране, забрана за влизане в страната или принудително настаняване в Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) на дирекция „Миграция“ на МВР (в кв. Бусманци, София). За установяване на самоличността на лицето се прави връзка с дипломатическото представителство на страната на произход.

Когато лице, което е чужд гражданин, е идентифицирано като жертва на трафик, то има право да се възползва от всички мерки, предвидени в ЗБТХ, и да получи подкрепа според стандартните оперативни процедури на Националния механизъм за насочване. Тогава се отменя статутът на нелегално пребиваващ и лицето получава статут на продължително пребиваващ чужденец на основание на ЗБТХ. (ЗЧРБ, чл. 24, т. 17 )

В случаите, когато жертвата на трафик е чужд гражданин, е необходимо да се осигури превод. Той се възлага на преводачи, които са предварително запознати с естеството на престъплението трафик на хора, инструктирани са да проявяват толерантно отношение към жертвата и да спазват пълна конфиденциалност относно споделената информация.