Стандартни оперативни процедури за ЛИЦА

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Министерство на външните работи (МВнР)

МВнР съдейства при поискване от страна на компетентните български органи във всички дейности, изискващи връзка с дипломатическото или консулското представителство на страната на произход на жертвата, което може да е в България или в трета страна. За осъществяване на кризисна помощ консулските служители насочват жертвите на трафик към компетентни институции и организации в страната на дестинация.

Министерство на здравеопазването

Жертвите на трафик се ползват от услугите на здравната система по реда и правото на останалите граждани, съгласно действащата нормативна уредба за предоставяне на здравни дейности извън/в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Чрез регионалните здравни инспекции (РЗИ) се осигурява логистична подкрепа за достъпа до медицинска помощ на лицата, жертви на трафик.

Горещи телефонни линии

Консултантите на горещия телефон могат да окажат спешна емоционална подкрепа на жертвите на трафик и техните близки. Те могат да им съдействат в ситуация на криза да обмислят план за действие за бягство от трафика, както и да им дадат нужните контакти на институции и организации (горещи телефони в региона/страната на дестинация, координати на българските посолства и консулства, връзка с доставчици на услуги, с полиция и др.) Горещите телефони често работят без прекъсване 24/7. Чрез тях се осъществява незабавно насочване към кризисните центрове и специализираните приюти. Консултантите на горещия телефон информират жертвата за правото ѝ да се възползва от 1 месец период за размисъл. Жертвите на трафик и техните близки могат да получат подробна информация за правата и възможностите, които им дава българското законодателство. Консултантите осъществяват насочване към подходящи доставчици на услуги, правни консултанти и адвокати. Всички интервенции се отразяват в бланката за телефонно обаждане.

Подслони за жертви на насилие и приюти за жертви на трафик

Подслоните и приютите могат да осъществяват незабавно настаняване на жертви на трафик по всяко време на денонощието. Кризисната интервенция се осъществява по установени процедури и стандарти. Подслоните и приютите предоставят настаняване и организират психологическата и социалната подкрепа за жертвите на трафик по време на периода за размисъл чрез други социални услуги. Всички предприети мерки се отразяват в плана за подкрепа.

Международна организация по миграция (МОМ)

МОМ осъществява и координира завръщането на жертвата на трафик, както и целия последващ процес на закрила и реинтеграция, при необходимост уведомява всички институции и организации, които имат отношение по случая. Кризисна интервенция се осъществява още преди завръщането на жертвата в страната от специализирани служители на МОМ в страната на крайна дестинация или партниращи организации. Всеки конкретен случай се разглежда самостоятелно и се прилага период за размисъл с оглед на състоянието на жертвата. Водещият на случая запознава жертвата с възможностите за закрила и реинтеграция в страната на произход.

Сдружение „Здраве без граници“ / Центрове за сексуално здраве

Центърът предлага безплатни прегледи и лечение на полово предавани инфекции и изследване за ХИВ/СПИН.

Национално бюро за правна помощ (НБПП)

Жертвите, настанени в кризисни центрове и приюти, имат право на безплатна правна помощ, която се осигурява от НБПП.

НПО, предоставящи правни услуги

НПО предоставят безплатни правни услуги във връзка с периода за размисъл за жертвите на трафик в рамките на своите програми, финансирани от държавни и други фондове.