Стандартни оперативни процедури за ЛИЦА

МЯРКА 2.2.

ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗМИСЪЛ

Период за възстановяване и размисъл се дава на всяко лице, за което се предполага, че е жертва на трафик, независимо от неговото желание да сътрудничи като свидетел и независимо от това дали срещу извършителите се води наказателно преследване. Съгласно чл. 26 от Закона за борба с трафика на хора, периодът за размисъл е 30 дни. Периодът за размисъл започва да тече автоматично от момента на формална идентификация на жертвата на трафик на територията на Република България. Жертвата се информира от идентифициралата я организация за началото и продължителността на периода за размисъл.

Периодът за размисъл има две основни функции:

 • жертвата може да получи незабавна подкрепа и настаняване в приют с цел възстановяване;
 • успоредно с възстановяването жертвата има възможност да направи информиран избор дали да съдейства за разкриване на трафикантите.

По време на периода за размисъл жертвата може да получи следната помощ:

 • настаняване в приют за жертви на трафик или в подслон за жертви на насилие;
 • психологическо консултиране и социална подкрепа, насочени към емоционални и социални проблеми, свързани с решението дали да сътрудничи;
 • правно консултиране относно разбирането и планирането на юридическите действия по случая.

Периодът на размисъл приключва, когато:

 • изтече срокът;
 • жертвата вземе решение да сътрудничи на правоохранителните органи.

Стъпка 1. Правно консултиране

Жертвата се информира за възможността да сътрудничи за разкриване на извършителите и евентуалното да участва в съдебен процес. Жертвата трябва да бъде консултирана с оглед на спецификата на обстоятелствата, свързани с конкретната ѝ ситуация. Тя трябва да може да вземе информирано решение в свой интерес.
Жертвите, настанени в кризисни центрове и приюти, имат право на безплатна правна помощ, която се осигурява от Националното бюро за правна помощ (НБПП). По време на периода за размисъл жертвата има право да получи безплатна първична правна помощ от адвокат, регистриран към НБПП. Тя е под формата на консултиране относно:

 • завеждане на дело;
 • подготовка на документи за завеждане на дело.

Първичната правна помощ е безплатна във всички случаи и следва автоматично от статута на жертва на трафик. Молба за първична правна помощ се подава до Националното бюро за правна помощ.

Стъпка 2. Предприемане на мерки за закрила по чл. 25 от ЗБТХ

Чл. 25. от ЗБТХ урежда статут на специална закрила на жертвата за срока на провеждане на наказателното производство на лицата, които са жертви на трафик на хора и са изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителите на трафика. Статутът на специална закрила включва:
 • предоставяне на разрешение за продължително пребиваване в страната на чужди граждани;
 • продължаване на престоя в центровете за настаняване.
Статутът на специална закрила се определя от прокурор по искане на лицето, жертва на трафик. Той може да бъде преустановен от прокурора преди изтичането на определения за него срок, в случай че:
 • лицето е подновило контактите си с извършителите на престъплението, за разкриването на което е декларирало съдействието си;
 • прокурорът счита, че декларираното съгласие е привидно.
Съществува опасност за обществения ред и националната сигурност.

Стъпка 3. Психологическо консултиране

През периода за размисъл, след като жертвата е преодоляла кризата, тя може да получи психологически консултации. Те са доброволни. Консултациите са индивидуални и са включени в плана за действие на жертвата.

Стъпка 4. Организиране на безопасно завръщане на жертвата в страната на произход, ако е чужд гражданин, или по местоживеене, ако е български гражданин

В случай че жертвата на трафик не желае да се възползва от периода за размисъл, а също и когато той изтече и не се предприемат други действия, се организира безопасно завръщане. Дейността е описана в Мярка 3.2. „Завръщане“.