Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

МЯРКА 3.4.

КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК