Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

MЯРКА 3.3.

УЧАСТИЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК, В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Съгласно Закона за закрила на детето, децата, навършили 10 години, задължително се изслушват във всяко административно и съдебно производство, по което се засягат техни права или интереси, стига това да не навреди на техните интереси. Децата под 10-годишна възраст може да се изслушват в зависимост от степента на тяхното развитие.
На изслушването и консултирането на детето задължително присъства социален работник от дирекция „Социално подпомагане“, а при необходимост – и друг подходящ специалист. Съдът или административният орган разпорежда изслушването да се извършва и в присъствието на родител, настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг близък, когото детето познава, с изключение на случаите, когато това не отговаря на интереса на детето. Децата също така имат право на правна помощ във всички производства, засягащи техните права или интереси (чл. 15, ал. 8 ЗЗД).

Наказателно-процесуалният кодекс съдържа специфични разпоредби във връзка с участието на деца в наказателното производство.

Когато има противоречие между интересите на детето и неговия родител/настойник/попечител, на детето се назначава особен представител (адвокат) (чл. 101 НПК). Такъв е случаят, когато родителите на детето участват в трафикирането му.

В досъдебното производство децата до 14 години се разпитват в присъствието на педагог или психолог, а при необходимост – и на родителя/настойника. За децата между 14 и 18 години това е по преценка на прокурора. Разпит на деца в страната може да се извърши при взимане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително в специално оборудвани помещения или чрез видеоконференция (чл. 140 НПК).

Децата, жертви на трафик, може да бъдат разпитани при закрити врати (чл. 263 НПК).

Ако на разпита на деца до 14 години са присъствали обвиняемият и неговият защитник, техните показания се прочитат в съдебната фаза на наказателното производство, без децата да се призовават отново. В рамките на съдебния процес децата до 14 години, които участват като свидетели в наказателното производство, се разпитват отново само по изключение (когато новият разпит е от изключително значение за разкриване на истината и като се взимат мерки за избягване на контакт с подсъдимия, включително в специално оборудвани помещения) (чл. 280 НПК).

В практиката за разпити на деца – както в досъдебното производство, така и в съдебната фаза на наказателния процес – се използват т. нар. сини стаи, които позволяват щадящо изслушване на деца с участието на психолог. При тях помещението, в което са детето и специално обучен специалист, е отделено с венецианско стъкло от друго помещение, където са настанени представители на властите и страните (съдия, прокурор, полицай, психолог, обвиняемият и неговият защитник). Двете помещения са свързани с екран и микрофони, като разпитът/изслушването се записва. Прокурорът задава въпроси, които интервюиращият детето чува в слушалката и перифразира така, че да са нетравмиращи и щадящи за детето. Сините стаи обикновено имат различни входове, за да се избегне всякакъв контакт между обвиняемия и детето.

Изслушванията в сини стаи намаляват стреса за децата, подобряват качеството на техните показания и спестяват необходимостта от допълнителни разпити.

В страната има около 40 сини стаи, разположени на територията на съда, полицията и доставчици на услуги за деца (лицензирани неправителствени организации).