Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

МЯРКА 3.2.

РЕИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК

След изтичане на периода за настаняване в Кризисен център (1 до 6 месеца) детето се реинтегрира в семейна среда или се предприема нова мярка за закрила извън семейството, като детето се настанява в резидентна грижа, ако са налице законови основания за настаняване на дете извън семейството и конкретно, когато дете е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие или чиито родители, настойници или попечители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето. Децата, жертви на трафик, са деца в риск и спрямо тях се предприема мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето с цел осигуряване правото на детето да живее в сигурна и защитена среда, предотвратяване на последиците от трафикирането и възможността от повторно въвличане в трафик. За всеки случай на дете, жертва на трафик, се инициира социално проучване. Важен момент в работата на социалните работници е адекватната оценка на потребностите на детето, жертва на трафик, или непридружено дете, както и оценката на риска и мерките за безопасност, които се предприемат спрямо него. Случаите на деца, жертви на трафик, активно се наблюдават от ОЗД за период от една година. По преценка на социалния работник периодът на наблюдение може да се удължи в зависимост от спецификата на конкретния случай.При реинтегриране на деца, жертви на трафик, може да бъдат ползвани общодостъпни социални услуги, свързани с информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, съобразени с индивидуалните потребности и спецификите на конкретния случай.Възможно е след изтичане на настаняването в Кризисен център и ако продължават да са налице законови основания за настаняване на детето извън семейството, да бъде предприето настаняване на детето в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, което се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред.В хода на проверката, когато се установят данни, че родителите или членове на разширеното семейство с действието си или бездействието си съдействат детето да е трафикирано или да бъде поставено в риск от трафик, се сигнализира Прокуратурата.При нарушаване на правата на децата Дирекция „Социално подпомагане“ издава задължителни предписания на родителите за отстраняване на нарушенията.