Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

МЯРКА 3.1.

ДЪЛГОСРОЧНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И ОВЛАСТЯВАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК

Дългосрочната подкрепа на детето и неговото семейство се осъществява според плана за действие от ОЗД. В случаите, когато детето е настанено в Кризисен център (за период от 1 до 6 месеца), подкрепата се осъществява и координира от социалните работници, отговорни за детето на територията на центъра.

Децата, жертви на трафик, имат достъп до социални услуги от консултативен характер, които предоставят психологическа подкрепа.
Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по Закона за закрила на детето.

Всяко дете има право да бъде информирано и консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо с оглед защита по най-добър начин на неговите интереси и уведомяването им би засегнало тези интереси.