Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

МЯРКА 2.2.

ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗМИСЪЛ

Период за размисъл се осигурява само за пълнолетни лица. За децата, жертви на трафик, се предприема мярка за закрила според Закона за закрила на детето. Това може да включва и достъп до социални услуги от консултативен характер, които предоставят психологическа подкрепа.