Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Шумен
гр. Шумен, ул.“Съединение“ № 107, ет. 4
054/80-12-45
shumen-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Велики Преслав
гр. Велики Преслав, ул.“Борис Спиров“ № 76
0538/4-32-70
dsp-v.preslav@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Венец
с. Венец, ул.“Кирил и Методий“ № 24
05343/20-80
dsp-venec@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Каолиново
гр. Каолиново, пл.“Украйна“ № 5
05361/20-71
dsp-kaolinovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Нови пазар
гр. Нови пазар, ул.“Оборище“ № 5
0537/2-62-22
dsp-novipazar@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Шумен
гр. Шумен, ул.“Съединение“ № 107
054/801-253
dsp-shumen@asp.government.bg


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Сдружение „Институт за социални дейности и практики”

1) Център за обществена подкрепа

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ

2) Звено „Майка и бебе”

Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Шумен
ул. „Димитър Благоев“ № 10
054/ 80 00 25
ksu_sh@abv.bg
Шумен
ул. „Беласица“ №11
054/ 833 124


Зона ЗаКрила – Детски център за застъпничество и посредничество, управляван от Сдружение „Институт за социални дейности и практики”
Специализирана услуга за подкрепа на деца, жертви на всички форми на насилие. Психологическа, социална, юридическа помощ и спешни интервенции. Подкрепа в за децата в хода на разследването и възстановяването от преживяното насилие.
Шумен, ул. „Димитър Благоев” № 10
0893 361 106
zonazakrila_sh@abv.bg


Кризисен център за деца, жертви на насилие към комплекс за социални услуги „Детелина“, управляван от Община Шумен
Шумен
054/ 86 99 58


Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели насилие”

1) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие.

2) Център за обществена подкрепа

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Нови пазар, ул. „Ген. Скобелев” № 18
0537/ 2 53 43 Факс: 0537/ 2 53 43
sosnpazar@abv.bg

Гореща телефонна линия: 0537/ 2 53 43