Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово
гр. Габрово, пл.“Възраждане“ № 3
066/808849
gabrovo-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово
гр. Габрово, ул.“Брянска“ № 30
066/807247
dsp-gabrovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево
гр. Севлиево, ул.“Хан Аспарух“ № 5
0615/35292
dsp-sevlievo@asp.government.bg


Център за обществена подкрепа гр.Габрово, управляван от „SOS -Детски селища“
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Габрово, ул. „Ивайло” № 13, ет. 2
066/ 83 00 43; 0886 255 488
mariana.racheva@sosbg.org


Звено „Майка и бебе” гр. Габрово, управлявана от „SOS-Детски селища“
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Габрово, ул. „Ивайло” № 13
066/ 80 57 70


Център за обществена подкрепа гр. Габрово, управляван от Сдружение ИМКА
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Габрово, ул. „Драва” № 4
066/ 80 54 19
office@ymca-gabrovo.org


Център за обществена подкрепа гр.Севлиево, управляван от „Международна социална служба – България”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Севлиево, ул. „Васил Левски“ № 11
0675/ 3 27 90


Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Габрово, ул. „Априловска” № 9, ет. 2
066/ 80 73 27


Бюро по труда – Габрово
гр. Габрово, ул. „Цанко Дюстабанов“ 24
066/804526, 066/806 785
dbt-gabrovo@mbox.contact.bg